TERRASFLAT          ^
                                                                                   ===========

Is de walwoning bij hoger gewenste woondichtheid ook rijstaand in diverse
aanpassingen uitvoerbaar
Bovenaanzicht walwoningen, rijstaand in langsverband, excl. ramen, deuren enz.

En kan op hellend terrein trapsgewijs worden gebouwd, de klim of lift omhoog ge-
compenseerd door fraai uitzicht over bijvoorbeeld vruchtbare dalgrond
Doorsnede walwoningen op terrassen


Platgedakte terrasbouw zou bij ongeveer dezelfde materiaal-, bouw- en energie-
criteria aanvullende pluspunten geven.

<                          WALWONING,  TERRASFLAT  v
              
                                                                                                     

                                                                               
WALWONING
                                                                                ===========
1. Grondwerk
--------------------

In een eenvoudigste situatie worden de zijwanden (1) uit stroken langszij (2)
opgehoogd. Af- en aanwateringspijpen (3), eventuele dakankers (4) daarbij
ingeaard.
                                                                                                          
  .
                                                                              
2. Dak
----------

Zijn de aardwerken aangestampt, ingeklonken, afgevlakt dan kunnen
dakbalkdragende tegels (1) of anderszins worden aangebracht.
De eventuele dakankers en luchtcirculatiekokers voorlopig achterwege gelaten,
desgewenst later te plaatsen, te graven, boren.
De dakprofielen (2) onderling verbonden door dwarslatten en of -platen (3),
zoldervloer.(4)
Het dak mogelijk slechts bedekt met nabij groeiend riet (5), of pannen en ramen
(6).
Isolatie ook tussen de balken plus uitgekiend vuurgebruik kan in
verwarmingsfunctis soms verder voorzien.
Aanvulling door zonnewarmtevangplaat (en evt. zonnecollectoren) op zuidgevel of
tussen benedenramen (7) op zuiddak.
Waarschijnlijker echter kan het zijn de gehele dakkant met warmtevangplaat te
dekken, op ramen, voordelige zonnecelplaat (8), evt. zonnecollectoren en ruimte voor schoorsteen, ventilatie (9) na.
Esthetis nog wel verenigbaar met een noorddak van riet of pannen, maar dicht bij
een noordzuid liggend uitsluitend plaatdak.
De buitenhellingen waterdicht met folie, klei of leem (10) waartegen een laag
composterend materiaal (11).
Goten (12) indien van toepassing.

3. Gevels
--------------

Evenals de tussenwanden hangend aan het dakprofiel en veerkrachtig steunend
op de grond geven ze de constructie aanvullende stabiliteit.
Eendere glasplaten (84x54), enkele ventilatiegaten, een deur en doorlaten voor
aanwatering, electra, tele erin.
4. Binnenshuis
----------------------

Steunen gevels en tussenwanden zoals de dakprofielen op enkele tegels, ter
zelfder dikte zouden vloer en zijwanden op enigerlei wijze kunnen worden gevormd.
Vochtwerende folie daarbij al naar gelang, vloer- en wandkleden wellicht wanneer
teveel warmte in de ondergrond of uit de aardwallen verdwijnt. Dit laatste niet
direct de bedoeling, daar een zekere warmteopslag in aarde een belangrijk
pluspunt van de bouwwijze is.
Ter versteviging van de binnenhelling wat pleister-, metsel- of ander werk.
Een afneembare rand (1) houd de dakbalkdragende tegels bereikbaar voor
correctie.
Meerdere waltypen ook dan het uitgewerkte, andere afmetingen. kunnen worden
beproefd.
Voorzover meest eenvoudig tot dusver, goedkoop, schoon, brandstofbesparend,
aangenaam koel, doet zich de vraag voor waarom de bouwwijze er niet allang is.
Een klei- of leemlaag, plantaardige isolatie, goede begroeiing onder meer houden
vocht immers buiten, warmte desgewenst  binnen. 
Niet in alle gevallen zal aanwezige grondsoort en bodemgesteldheid de
dakdragende aardwerken vormbestendig opleveren. Maar met goede afwerking
van de hellingen en correctiemogelijkheden achteraf lijkt de bouwwijze vrij
algemeen toepasbaar.
Naast vormbestendigheid zijn vochtgehalte en warmte van de kuip, overkapt en
bewoond, van belang. Zal soms begroeiing van het buitentalud regenwater
voldoende afvoeren en het grondwaterpeil een droge vloer garanderen, natuurlijke
of kunstmatige vocht en mogelijk warmteregulerende voorzieningen komen hier
het eerst aan de orde.
AI naar gelang kan de vloer wat onder of boven het maaiveld worden gesitueerd.
Uitgegraven greppels te bestemmen voor afvalwaterzuivering, waterreservoir, vijver
(muggen !) dieptekas en dergelijke. Een kelder in een later stadium aan te leggen.
De aardkom kan mede op temperatuur worden gebracht doormiddels het dak
ingevangen zonnewarmte. (wamtevangplaat en evt. zonnecollectoren). Warmtewerende lagen binnenin (5) buitenom (6) en zelfs ondergronds (7) wellicht luchtcirculatiekokers (8) ertoe te onderzoeken en te ontwikkelen.
De dakprofielen beter misschien geplaatst op onderliggers (2), dwarsplanken (3)
tussen de dakbalken geven raam- en warmtekasten.
Voor het overige isolatie tussen de balken en afwerking met plank, plaat en
dergelijke.
In de warmtekasten eveneens isolatie, maar zo dat de warmte onder de vangplaat
door middel van kleppen (4) direct of indirect aan de verblijfsruimte kan worden
afgegeven.
Geleiderails (5) op de raamkasten voor opzij te schuiven binnenramen.
De warmte verzameld van zonnige dagen in aanvulling op die van kachelfornuis
(kf) en schoorsteen (s).
Heet water voor was (w) en douche (d) middels overeenkomstige zonnecollectoren, spiraal rond schoorsteenpijp, opslagvat.
Bedstee (b) en twee ruimten met trap (t) naar bovenverdieping completeren de
plattegrond van het hoogst economis zeer ecologis en verder voortreffelijk bouwsel.
Doorsnede terrasflat, vier woonlagen

Evenals de walwoning invang en zekere opslag van zonnewarmte in de grond
(middels luchtcirculatie in gesloten systeem) goed accomoderend, ofwel de
koelte ervan prefererend, opvang van regenwater, wasdrogend de wind en verder
wat ruimte voor bewoners buiten.

Zijn (geschikte) natuurlijke hellingen ertoe uitnodigend, cultuurlijk talud zoals dat
van dijken is over het algemeen slechts voor een enkele woonlaag (5.50 m)
geschikt en kan de ruimtewinst van de terrassen meestal missen.
Grond apart ervoor opgehoogd en uitgegraven, terwille van warmtewinst of koelte,
uitzicht en wat compactheid, vraagt stevige ondergrond en heeft misschien het
volume tegen, vooral als overwegende zuidoriŽntatie de relativ schaduwrijke
noordkant onbebouwd laat.

Zonder intelligent grondverzet zou met aanzienlijk meer technologie in de vorm
van heipalen soms, staal, beton, kunststof, de aantrekkelijke terrasvorm eveneens
kunnen worden bereikt.
De verzamelde warmte dan mogelijk dieper de grond in en met daglicht gedeelte-
lijk ontstane binnenruimte verlichtend.
Een mindere keuze niettemin zo lijkt het, omdat bij redelijke kleinschaligheid,
bijvoorbeeld drie woonlagen in onder meer vlak piramideverband, noord-, oost- en
westzijden voorzien ook van daklicht, bouwmateriaal aarde natuurlijker ophoogt.
Volgens eerdere omschrijving, ' 78 : Energieandere nieuwbouw : een door gevels
en daken opstijgende koeling voert zomerse warmte in de heuvel vol holten
waarop de terrasflat gebouwd is. Aanliggende tuinen bevatten gewassen die de
bewoners verzorgen.
                                                                                              
================================         
 
                                          schaalaanduidingen bij benadering

studio zelfvoorziening' 98,' 00,' 02,' 10.                    
                                                                                                 
^ps.
Meer warmteopslag wanneer aardwal vervangen door aangepaste zwerfsteenwal.