<                                        nieuwsbrief zelfvoorziening
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9                                                             nov.dec'03 

basisinkomen en zelfvoorziening, bloemlezing                                      citaat

tuinvreugd                                    

bericht                                                                                        wandelpool

oppervlak zelfvoorziening

uit te rekenen

webeditie Walden vier

klimaatsymbool                                                                      saveourclimate

slapeloze nacht                                                                platform lichthinder

legbatterij                                                                                   wakker dier
                             
                                  
  .
                                                                                                        ^
Basisinkomen en zelfvoorziening, bloemlezing   
-------------------------------------------------------------------------------

Resultaten van een zoeken op 'basisinkomen' in de website
www.zelfvoorziening.nl, sep' 03.

1. Basisbezit, basisinkomen. ((als topics bij de brochures:))
Economie van zelfproductie, Zelfvoorzienend wandelen, politiek, Zelfvoorzienend
ondernemen, Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding.

2. Redelijk verzekerd en niet geheel verstoken van technis vernuft, de nog vrij
hoge marktuitgaven veronderstellen een markt-, extern- of aanvullend inkomen.
Marktproductie van goederen of diensten in deeltijd, uitkering uit vermogen,
verzekering, voorzien erin in elk geval als minder toereikende opbrengsten in
deze zijn meeverzekerd.
Ten koste weliswaar van de meer toereikende opbrengsten, doch op het te
verzekeren bedrag, 940, kome een basisinkomen, gebaseerd op een gelijk recht
op overige natuurlijke en andere hulpbronnen, in mindering. Waarna onder meer
administrative voordelen het minimaal normaal sociaal aanvullend inkomen
mogelijk op voorhand en vrij doen ontvangen.
Temeer daar een dergelijk basisinkomen voortvloeiend uit een (sociaal liberaal)
basisbezit in het land van de gulden ' 97 het niveau van een bijstandsinkomen,
2000, statistis wel haalt en gelijke kansen met zekere resultaten beloont.

3. Zogenaamd gelijke kansen te voorzien van zekere resultaten in de vorm van
een basisinkomen voortvloeiend uit een basisbezit van natuurlijke en andere hulp-
bronnen. Te verdienen topinkomen niet meer dan bijvoorbeeld een vijfvoud ervan.

4. Het door enkeling, gezin of andere bijeenwonenden (woongroep o.a.,
leefgemeenschap, ... ) zo volledig mogelijk zelf, ter plaatse en voor zich
produceren van voedsel, kleding, woning en dergelijke op een sociaal gelijk-
waardig oppervlak.
Voor wat aanvullend wordt gekocht of geruild wordt enigerlei goed of dienst
geleverd en of uit vermogen, uitkering, basisinkomen geput.

5. De geminimaliseerde marktvraag waarin zaken als recht op grond (ivm pacht),
recht op zelfbouw (ivm huur), basisinkomen en basisverzekering opgenomen,
vervolgens te beantwoorden met een of twee dagen marktaanbod in enigerlei
werk per week.

6. Hoe groter en compacter de stad hoe meer migratie naar dunner bevolkt ge-
bied (kleinere steden, dorpen, kortom de landstad) sociaal, ecologis en economis
raadzaam lijkt.
Werkgelegenheid en of basisinkomen gaat uiteraard mee.
Voor te ontwikkelen zelfproductie van grondstoffen en producten zouden langs
landweggetjes talloze kavels (2500 m2) beschikbaar kunnen zijn, het platteland
mede revitaliserend.  
 
7. Zal het verder een vraag zijn of Marx grond al dan niet begreep als
'productiemiddel', een individueel gelijk recht (...) erop, evenals op de andere
natuurlijke hulpbronnen (: basisinkomen) ging aan de meeste socialismen,
communismen, anarchismen voorbij.
En gegeven zo'n basisbezit/basisinkomen is echte armoede op de homestead
goeddeels uitgesloten.

8. Mensenrechten. 
                                                 
art.   4 : loonslavernij ? 
art. 17 : basiseigendom, basisinkomen.
art. 23 : recht op productiemiddel (ondergrond, grond, water, lucht, ether,
            ruimte,  ...) = recht op inkomen = relative vrijheid tot arbeid.
art. 26 : recht op analfabetisme ?

9. Geld.
                                                               
Van iedere geldelijke transactie ontvangt elke
burger, en door deze de staat
een variabele fractie.
Belastingen, basisinkomen, aldus volautomatis
innen en uitkeren nagenoeg gratis.
Tegelijkertijd onrecht, onzin vermeden
loonslavernij, ratrace bestreden.

10. Bijkomend voordeel van het holistiser scenario is dat de stap naar een
wenselijke meer landstedelijke ontwikkeling, gegeven slim consuminderen,
basisinkomen en internet, verwaarloosbaar klein wordt.

11. Spijt alweer van het balletje op richting internet. Het ontvangt immers, in
tegenstelling tot slim consuminderen (economie van het genoeg) en basis-
inkomen, al voorspraak te over.

12. Evenwel, aldus politiek en anderszins sympathiserend met locaal biologische,
regionaal ecologische, nationaal duurzame, continentaal sociale dan wel mondiaal
humane marktdoelstellingen worde gelet op voldoende tweerichtingsverkeer en
het in ontwikkeling van liberalisme en socialisme verontachtzaamde: (gelijk) recht
op grond, basisinkomen, zelfbouw.

13. Maar zie ook Agrocritic, Nieuwsbrief 6. Niet ondenkbaar immers is dat stevige
stimulering van locale voor-zich en voor-locale-anderen productie, naast en met
innovaties als basisinkomen, recht op grond, loc shop, consuanderen (minder
bananen, koffie, ...) het platteland niet alleen vernieuwt (trek uit steden) maar ook
de vraag naar biologische streekproducten eerst goed aanzwengelt.

14. Zo zou de koopkracht van een (wereld)basisinkomen, voortvloeiend uit een
recht op productiemiddel, het aanwezige voedsel als vanzelf tot zich trekken, of
gaarkeukens in armlastige wijken, beschikkend over toereikende middelen,
hongerigen en anderen voeden.

15. http://www.basisinkomen.nl.
----------------------------------------------        pp.

1. Info Studio zelfvoorziening.
...: Vooral het basisbezit in de vorm van een gelijk recht op grond al eerder
verkend o.a. in Zelfvoorziening en anarchisme. De term later geďntroduceerd.
2. Aanvullend inkomen, in Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding,
Bladeren/Zelfvoorziening 1, 2, 3, 4.
3. Zelfvoorziening bij Plato, Bladeren/Zelfvoorziening 7.
4. Zelfvoorziening, op homepage website: www.zelfvoorziening.nl.
5. Zelfvoorziening en biologische land- en tuinbouw, Nwsbrf 1.
6. Weg uit de stad, in Voorbij de groene grens, Nwsbrf 2.
7. Homesteading, Nwsbrf 2.
8. Duurzaam ... , Nwsbrf 3.
9. Duurzaam ... , Nwsbrf 3.
10.Stadslandbouw. Nwsbrf 4.
11.Inwikkelingslanden, Nwsbrf 5.
12.Agrocritic, Nwsbrf 6.
13.Meer zelfvoorziening, Nwsbrf 7.
14.Wereldsupermarkt, Nwsbrf 8.
15.Www.zelfvoorziening.nl >sites >meer algemeen >sociaal economis.

   
(niet meer aanwezig, bleef zonder antwoord, tegenlink)                         
.                                                                                                   ^ 
Tuinvreugd

Begin december. Op de buitentuin stond de dovenetel nog steeds in bloei.
Voldoende topjes ervan in de soep geven deze een pittige honingsmaak.
Dillezaden nog te oogsten. Pastinaken en aardperen zijn er in de
grond gedurig en vrij ruim voorradig.
De hazelaars naar meer open vaasvorm toegesnoeid. Wie weet neemt de
productie nu wat toe.

In de huistuin is peterselie, prei, boerenkool, wat bieslook en de voortreffelijke
salie zo ongeveer wat nog rest. De laatste appels voor de vorst uit de bejaarde
hoogstam (Groninger Kroon) verwijderd. Lichte tikken tegen tak of appel veelal
voldoende. De onbereikbaren mooi voor de vogels zodat hun dagelijkse hapjes
appel niet al te abrupt worden verstoord.
Drogen van ongeveer 1 cm. dikke appelschijfjes, aan touw geregen boven het
fornuis, blijkt een goede aanvulling op de traag slinkende keldervoorraad en de
meer of minder ingedikte appelmoesinmaak.
Vereist wel een appelboor van 1.5 euro, die echter ook uit een stukje pijp met
ijzerzaag en een goede vijl te recyclen zou zijn.

In de dieptekas staat de veldsla een tikkeltje boven de grond.
Of het wat wordt ? De basilicum liet het op zeker moment toch afweten.
Volgend jaar nog maar eens. De paprikas werden vingerhoedgroot. Het meren-
deel van de vleestomaten kleurde net niet. Te laat waarschijnlijk geplant.

De composthoop die vooral naar de buitentuin gaat, in fase van omzetting en
kalktoevoeg. Hazelaars vervolgens snoeien en binnenkort eens kijken of de
ingekuilde witlof wat wordt.    pp
                                                           .
                                                                                                        
^
Bericht

N.a.v. een analyse tijdens de wandeling van gisteren in het Limburgse land het
volgende korte bericht. We kwamen er niet uit welke plant nu zuring was. Ik heb
het in een plantengids opgezocht. Ridderzuring is de plant waarvan het sap de
pijn van brandnetelwonden verzacht. Veldzuring en schapezuring kan je eten en
smaakt zuur. Misschien dat door brandnetels gehavende of hongerige wandelpoolers er hun voordeel mee kunnen doen!! 
(prikbord Wandelpool, zie Sites >sport, spel ...
-----------------------------------------------------------------------                                  
^

Oppervlak zelfvoorziening

In 't Narrenschip (zie Studio, donateurs-sponsors, n.a.r. ) no 14, blz. 19, Zelfvoor-
ziening, wordt uit de gepresenteerde tabel (1) een mogelijk verkeerde conclusie
getrokken.
Kolom B, bereken je energierantsoen, De Kleine Aarde 1990, met z'n onder meer
4000 m2 voor vloeibare brandstof, is van een wat andere invalshoek en worde
buiten beschouwing gelaten.
Blijft ongeveer 1500 m2 per volwassene benodigd voor voedselproductie, wat met
goede research zeker tot 1000 m2 zou zijn terug te brengen.
Resten vooral brandstof, bouwmateriaal en stoffen voor kleding.
Drie m3 brandhout is daarbij een haalbare bovengrens (2), maar welk oppervlak
dit vergt werd nog niet nagegaan. In mindering erop kome een eventuele aan-
spraak op gemeenschappelijke ondergrond (kolen, aardgas, olie), bosgebied en
dergelijke.
Toch is 1000 m2 boomgaard, die ook veel voedsel kan geven, misschien nog te
weinig. Maar met inzet van onder meer zonne- en broeiwarmte kan de benodigde
hoeveelheid brandhout mogelijk tot 1 m3 worden teruggebracht.
Bouwmateriaal valt onder de boomgaard en onder aanspraak op hoeveelheden
van gemeenschappelijke riet, klei, leem, gesteenten.
Rest wat ruimte voor kledingstoffen, schaap en vlas vooral in deze streken. (3)  pp.
----------------------- 
1. Nwsbrf 6: Grondoppervlak nodig voor de verbouw van (voedsel)gewassen).
2. Nwsbr 4: Fornuiskachel.
3. Voor vlas en ook andere producten kunnen gronden worden bijeengelegd voor
wat grootschaliger en licht machinale productie.
4. Het oppervlak van een zelfvoorzienende huishouding,  zie Studio, plannen -
projecten, plan leeftuin.
5. Voor zich spreke dat het zelfvoorzienend gehalte van een leefplek tussen 0 en
100% kan liggen, zodat ook starters woonachtig op een flat met meer zelf doen
(doendenken), locale grondstoffen en eenvoudige werktuigen een heel eind kunnen
komen. 
                                                                                                      
. ^
Uit te rekenen


Gaf het merendeel
van geplante bomen en struiken
noten en fruit
dan was er in heden verleden
als zodanig voldoende te eten.

Vijftig effectieve voedseldragers per persoon ?
Bijeengezet op duizend vierkante meter is er
bovendien plaats voor pluimvee, paddestoelen
en andere planten.                      
-------------------------------------------------------------------------------------------
uit Leeftuin 18, Netwerk Ecologische Landelijke Kernen, oct' 00.
                                                                                                         
^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de webeditie van


Walden vier, 1, een planologie voor de voetganger


is uit. (conceptuele) sociopoezie & proza, blz. 82plus, zipkb. 31, prijs 0, studio zelfvoorziening.                      inzage  :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                         
^
Klimaatsymbool                                      saveourclimate.org

Op 9 dec 2003 werd het Internationale Klimaat Symbool (zie nwsbrf 7) officieel
uitgebracht met een spectaculaire modeshow gedurende de UNFCCC
klimaatconferentie COP 9 te Milaan, de modestad. Modellen toonden creaties
van het Amsterdamse Mode Instituut waarin het symbool was opgenomen
.
-----------------------                           
                                                                                                                    
.
                                                                                                         
^
                                                                                                                    
.
DE SLAPELOZE NACHT                                 platform lichthinder, nwsbrf nov.

In de nacht van 17 op 18 januari wordt in Vredenburg Utrecht “De slapeloze nacht”
gehouden. Het is een initiatief van VPRO en Vredenburg als een commentaar op
de 24 uurs economie. Ook de duisternis wordt bedreigd door deze ontwikkeling
en dus zal er ook aandacht geschonken worden aan dit thema.
Er zullen een aantal boottochten georganiseerd worden, Utrecht uit, naar de
duisternis en weer Utrecht in. In Amelisweerd zullen de deelnemers een
wandeling onder begeleiding gaan maken waar oa lichthinder een onderwerp zal
zijn.
                                                          
                                                                                                                     .
OOK DUITSLAND STRAKS LEGBATTERIJ-VRIJ ?

Het Productschap Vee, Vlees en Eieren verwacht dat ook straks in
Duitsland, in navolging van Nederland, de supermarkten geen eieren
meer uit de legbatterij zullen verkopen. Eerder berichtten Duitse
media al dat de Aldi in Duitsland binnenkort stopt met de verkoop
van legbatterij-eieren. De Aldi deed begin dit jaar aan Wakker Dier
al de toezegging te stoppen met het batterij-ei in haar Nederlandse
winkels. Hierop besloten alle andere Nederlandse supermarkten ook
te stoppen met het batterij-ei.                  
duurzaamlijst 17nov.
                                                                                                      
^

=====================================================