<                                                nieuwsbrief zelfvoorziening  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
48                                                                          jan-juni 2018

Bij jaargang 018

Over zijn, het zijnde en het kennen ervan (4)

Publigrafie 016

Van bijstand naar basisinkomen

Aangeboden


      
  .
 
 
 
                                                                                                             .
Bij jaargang 018
                                                                       jan '018  

Terugblikkend op Bij jaargang 017: duurt best lang zo'n jaar.

De zelf te kweken koffiedik oesterzwammen uit Rotterzwam na niettemin enkele
successen toch maar opgegeven. Nogal nauw luisterend het gedurig voortkweken
op resterend broed en als vanzelf op zeker moment tot stilstand gekomen.
Te lastig blijkbaar dan wel minder snel op te geven.
Het in deze streken 'niet zelfvoorzienend' koffiedik ook goed voor hergebruik in
compostbak. Koffie idealiter sowieso te minderen vanwege het aantal struiken en
de arbeidsintensive bewerking die zelfs matig gebruik vereist.

    
De betaald voetbal relativering bleek een schot in de roos vanwege de record
transferbedragen later het jaar. Onlangs ook kwam professionele voorselectie van
nogal minderjarige spelertjes langs. Hoe gek moet je zijn ?
Niet te stuiten sportverdwazing, aangewakkerd door overigens noodlijdende
media. Tv nogal ter ziele, gegeven censuurrijpe geweldspulp die sommige netten
(kanalen) verspreiden niet direct een ramp. Rest misschien het journaal plus
moeizaam te selecteren overigens.

Logica van competitie ingredient onder meer van sporten. Media en publiek willen
winnaars, toppers, kampioenen, al is het op fractie van seconde of na
onwaarschijnlijke en, gegeven de overstelpende hoeveelheid verliezers, asociale
training.
Logica van competitie aangewakkerd veelal door die van geld: prijzen, salarissen,
reclame. Achter het geld weer de massa. Vele kleintjes maken een grote. Een
kwestie van kijkcijfers. In stadions, achter de buis, boven beeldscherm(pjes).

Geld, wezenlijk bind- en dwangmiddel van de samenleving. Prettig indien
toereikend, uiterst onprettig soms als ontoereikend. 

In beeld brengen van geldverkeer: woud van rekeningen en de bewegingen
ertussen, laat mogelijk zien dat marginale aftap en verdeling over alle individuen
of huishoudens eenieder dagelijks een leuk basisbedrag op kan leveren.
1

Succesvollen, winnaars, top- en veelverdieners, bestsellers, ... , op wie geld min
of meer toestroomt leveren zo weliswaar iets in maar zijn tegelijkertijd onmiskenbaar sociaal.

Misschien toch wat dichterbij komend dit jaar het (on)voorwaardelijk
basisinkomen. Zelfs 'links', voorop lopend zou je denken, schuift hier en daar
schoorvoetend aan.

Voor het overige, terugkeer van huisjesslak plaag in 't Studio tuintje minder
waarschijnlijk, jostabes vervangen door vijg en de diertjes vriendelijk verwijderd
naar elders.

Appelbloesems zullen niet nogmaals bevriezen ? toegevoegd kaasjeskruid
2
tierde welig, munt nog wat krap, rucola voldoende, druif nu goed volgens boekje
gesnoeid, oogst aardappel en biet naar genoegen, pastinaak veelbelovend. 
-----------------------
1 Vergl. evt. Goed voor de werkgelegenheid, sociaal. nsbrf 27.
2 Zie evt. Meer Plato, nwsbrf 39, 2e alinea.

Voorafgaanden:
Bij jrg. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010: nwsbrf.10, 16, 20, 24, 27, 29, 31.
Bij jrg. 013, 014, 015, 016, 017: nwsbrf.37, 39, 41, 43, 46.                      
^
----------
                                                                                                           .
Over zijn, het zijnde en het kennen ervan. (4)                    feb.mrt '018

6.  Vooruit denken, verlangen, willen.  

Naast meer passief gevoelen, ervaren en meegaan met invallende gedachten
vertoont meer actief gewaarzijn, opmerken, onthouden zekere innerlijke
inspanning of sturing, willekeurig dan wel onwillekeurig.
1

Zo ook, in het verlengde ervan, bezigheden als nadenken, bedenken. Een
gedachte of denkbeeld dan veelal uitgangspunt en of doel. Onderliggende
drijfveren daarbij onder meer honger, dorst, angst, woede, allerlei lust(en),
zucht(en), nieuws-, weetgierigheid en dergelijke.

Driften, instinct zijn mogelijkerwijs uiteindelijke beweegredenen, deels te
gevoelen, ervaren, deels aan uiterlijke kenmerken bij anderen, waaronder dieren,
te veronderstellen.
---------
1 Met gevoel en verstand (affectie, cognitie) behoort ook wil (conatie) tot een
gebruikelijke psychologise zowel als filosofise indeling van psychise, mentale
(zielige, geestige) processen.

7. Taal.  

Hetgeen als gevoelsmatige of zintuiglijke gewaarwording of als taalloze gedachte
min of meer duidelijk opgemerkt en onthouden, kan worden aangeduid met een
klank (of teken) gearticuleerd tot woord.                                                         
.
Naast talrijke beleving of innerlijke ervaring benoemende woorden (waaronder, zie
eerder, diverse denk-woorden) en waardering aangevende woorden (goed, slecht,
mooi, lelijk), zijn er 'lastiger' begripswoorden
1, uiterlijke kenmerken aanduidende
woorden (tafel, sterrenhemel), gedrag of handeling aangevende werkwoorden en
tal van andere soorten woorden.

Een dergelijk taalkundig of grammaticaal overzicht en analyse voert hier te ver,
al valt uit hetgeen in talen omtrent innerlijke en uiterlijke werkelijkheden
2 is
benoemd, een en ander over overeenkomstig zijn, bewustzijn en fysis zijnden
af te leiden.

Wordt deels gedacht, gevoeld, ervaren in taal, dat wil zeggen in indirecte,
afgeleide (innerlijke) 'werkelijkheden', gedrag of handeling van spreken, schrijven,
luisteren, lezen kent eveneens ermee samengaande denkbeelden, herinneringen,
gevoelens.

In geval van lezen kan bij het zintuiglijk waarnemen van woorden en het mentaal 'invullen' van hun betekenis, mogelijk een 'leesbewustzijn' worden onderzocht.
3

De aandacht dan opgenomen in de gevoels-, herinnerings-, voorstellings- en
associatieruimte van gelezen woorden en zinnen in plaats van in de 'werkelijker'
buitenwereld: de direct zintuiglijk ervaarbare omgeving van betreffende persoon
en diens eveneens 'werkelijker'
4 meer lichamelijke binnenwereld. 

Zo ook gesproken en beluisterde taal. Abstracter zang en instrumentale muziek
een gehoorcategorie apart. 
--------------
1 Begripswoorden zoals morgen, veel, lengte, abstract, werkelijkheid enz. zijn
wellicht op te vatten als verwijzend naar 'verhaaltjes' (definitie, uitleg) over meer
direct waarneembaarheden, die hun betekenis aanduiden.  
2 Innerlijke en uiterlijke werkelijkheden. Hier, gevoelens, gedachten resp. wat
buiten (of in) een mens/mensen zintuiglijk waarneembaar, meetbaar is (of was,
want benoemd in taal).
3 En deels analoog een 'kijkbewustzijn' bij het bekijken, zien van tekening,
schilderij, foto, film. Vergelijk evt. 'droombewustzijn', zie 2. Zijn en bewustzijn.
4 Zijn' in gedachten, woorden vindt weliswaar plaats in de lichamelijke
(zenuwstelsel) tevens mentale binnenwereld
5 (in geval van spreken meer
onmiskenbaar lichamelijk) de aandacht, het bewustzijn is over het algemeen
min of meer in of met het gedachte. 
5
Al dan niet naar aanleiding van indrukken uit de fysise of psichise (telepathie)
buitenwereld. 
-------------------
Te volgen: 8. Meer taal, 9. Nog meer taal, 10. Direct en indirect kennen van zijn
en zijnden. 11. Onderzoek van 'zijn', 12... .
Voorafgaand : 0. Inleiding, 1. Zijn en het zijnde, 2. Zijn en bewustzijn, 3. Kennen
van 'zijn', 4. Herinneren, 5. Denken.
                                                                                                       
^
                                                                                                          .
Publigrafie 016                                                                     mrt.apr '018

Eenvoudiger en beknopter verslaglegging dan in voorafgaand Walden drie, vier,
vijf. Inhoud van aanschrijvingen en antwoorden nu vooral aangeduid en soms licht
geredigeerd.
Een keuze van uitgaande berichten: website, online, comment, email en
eventuele reacties erop. De adressen her en der verzameld, aangetroffen.
Publigrafie '011: nwsbrf 38, '012: nwsbrf 41, '013/14: nwsbrf 43, '015.1: nwsbrf 46,
'015.2: nwsbrf 47.

Website  Nieuwsbrieven 43, 44.

Comment/reactie, contactformulier, email
  
.. staat voor Zelfvoorziening.nl
Getallen tussen haakjes achter de titels: nummer van de Nieuwsbrief waarin.
Oorspronkelijk links naar betreffend artikel.

Vrijheid en deugd.
--------------------------
Van iedere geldelijke transactie
ontvangt elke burger en door deze de staat
een variabele fractie.
Belastingen, basisinkomen, aldus volautomatis
innen en uitkeren nagenoeg gratis.
Tegelijkertijd onrecht, onzin vermeden
loonslavernij, ratrace bestreden.
-----------
Dec.'01. Titels ook wel Geld' en Sociotax.

https://basisinkomen2018.nl
: Proficiat. Stap voorwaarts weer richting [on]voorwaardelijk basisinkomen. Misschien interessant: ,, .
Eveneens: Basisbezit, (41)
-: Hartelijk dank !!
Met wie heb ik het genoegen ?
: Zogewenst meer info op website/nieuwsbrief.

http://basisinkomen.nl/contact
: ,, . In verband met uw bericht: http://basisinkomen.nl/idee-financiering- basisinkomen-microbelasting-op-transacies/
Zie evt. ook Duurzaam ... . (3) Eveneens: Basisbezit. (41)

http://basisinkomenpartij.nl, contact.
: ,, . Eveneens: Duurzaam ... , Basisbezit. (3, 41)
-: Bedankt voor je informatie. We zullen het ter harte nemen.

http://welvaartvooriedereen.nl/2014/03/inleiding
: ,, . Eventueel nog bij 'Marx': Over Marx, marxisme, bloemlezing, 1. (34)
Om je wat leeswerk te besparen, de kern van mín Marxisme (socialisme,
communisme, anarchisme) kritiek: de grond en overige natuurlijke hulpbronnen
niet zozeer van de gemeenschap (de staat) maar in grote lijnen van eenieder
afzonderlijk.
Qua Ďbedrijvení misschien nog interessant:
Loonsalaris organigram. (37)
En evt. Goed voor de werkgelegenheid. (27)

https://woutervanheiningen.wordpress.com                      
: Indrukwekkend poezieblog. Om hier en daar een kruimeltje uit te pikken. Mis
eventueel een categorie GeŽngageerde poezieí dan wel Politieke poezie, al klinkt
dat laatste wat als vloeken in de kerk. Een voorbeeld: Vrijheid en deugd. ,, .
Meer context: .. , Studio
-: Dank voor de vriendelijke woorden. Bij Dichter in verzet zitten wel wat geengageerde dichters/gedichten.

Basisinkomen, basisbezit
--------------------------------------
https://npi.pleio.nl/blog/view/42567172/basisinkomen-hoe-komen-we-er
: Meer consensus over het wenselijk basisinkomen en de weg ertoe is zeker een
vereiste wil het geen utopie blijven.
Het humane motief: financiŽle bestaanszekerheid, is in zekere zin al
geŽffectueerd middels Aow en Bijstand. ...
Bijstand plus vrijheid al dan niet te solliciteren of werken vervolgens geeft een
sober Basisinkomen. ...
Wie over voldoende inkomsten uit regulier werk of vermogen beschikt heeft zo een
'basisinkomen' en hoeft het niet extra te ontvangen.
Wie op basis van bijstands-/basisinkomen bijwerkt wordt vrij zwaar belast over de
bijverdiensten om in de pas te blijven met minimumloners die voltijds voor dŠt
[basis]inkomen werken.
Een bottleneck in deze vormt uiteraard het zwart bijwerken.
Sancties vooralsnog kunnen dit tegengaan.
Een dergelijk Voorwaardelijk basisinkomen' want zoals Bijstand afhankelijk van
huur-, inkomens-, vermogens-, gezins- en verblijfsland situatie, ligt aldus
betrekkelijk onder handbereik en zou zoetjes aan in brede alliantie kunnen
worden vormgegeven alsmede op verwachte en onverwachte effecten onderzocht. 

http://www.wfbn.nl
: bij Mensenrechten.                                        
art.  4 : loonslavernij ? 
art. 17 : basiseigendom, basisinkomen.
art. 23 : recht op productiemiddel (ondergrond,grond, water, lucht, ether, ruimte,
...) = recht op inkomen = relative vrijheid tot arbeid.       
art. 26 : recht op analfabetisme ?         
-----------
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
Verenigde Naties, 1948.
.Uit Duurzaam ... . (3)

: In verband met de veelzijdige sociale innovatie van een basisinkomen, de
eveneens politieke optie van een 'basisbezit', waarmee een universeel
rechts-filosofisch beginsel lijkt te zijn geformuleerd.
Ook: Bloemlezing basisbezit.([41)
Idem: Basisbezit en migratie. (42)

https://basisinkomen.net/obi/verzin-een-slagzin-voor-de-week-van-het-basisinkomen-19-25-september-2016
: Minimaal sociaal, een basisbestaan.
  Altijd geld, welgeteld.
  Iedereen startgeld.

Sociaal economis, divers
-------------------------------------
http://socialisme.nu/blog/theorie 
: Mogelijk interessant (onder andere) 'De vergelijking laat-negentiende eeuwse
land-, fabrieks- en mijnarbeid versus doordachte en ontwikkelde zelfproductie op
niet al te veel eigen grond voegt een dimensie aan sociale geschiedenis toe.' (uit
Bij jaargang 016, nwsbrf 43)
Over Marx, marxisme, bloemlezing, 1. (34)
Over Marx, marxisme, bloemlezing, 2. (36)

http://www.utopialeuven.be/nl 
: Utopische verkenningen 1-5. (15-19)

redactie@buitendeorde.nl
: Zou graag een link opnemen naar Vrije kolonies in Nederlandí van Willem de Beuzelaar dat jaren terug in Buiten de Orde nr. ? verscheen.
-: Vrije kolonies in Nederland,  Buiten de Orde, jaargang 16, 2e kwartaal, zomer
2005
: Mooi. Een zekere overeenkomst tussen de Vrij kolonies indertijd en de huidige
Ecodorpen, al stellen die in Nederland niet veel voor en worden die in het
buitenland al minder.

Migratie
------------
https://npi.pleio.nl/bookmarks/view/43804062/neoliberalisme-heeft- extremistisch-nationalisme-opgeroepen
: De recent weer toegenomen instroom van allochtonen en ermee samenhangend
'populisme' als medegevolg van onder andere (europese) asielwetgeving,
ondernemerschap van mensensmokkelaars plus terechte ? sentimenten van
sociaal zwakken en kansarmen, vooral toe te schrijven aan 'globalisering' (zie
artikel) gaat wat ver.
Buitenproportionele immigratie en ermee samenhangende 'xenofobie' is al langer
gaande. Schetsmatig: gastarbeiders (VVD), gezinshereniging (CDA), proletariers
aller landen (PVDA), asielcentra en -beleid en niet te vergeten het Europese
project met 'vrij verkeer van personen ...' .
De treffend geschetste verarming plus eenzijdige verrijking (topsalarissen onder
veel meer van omroepers, dj's) met neoliberale wortels als privatisering en no
nonsens lijkt eveneens wat breder te liggen dan 'globalisering'.
Oplossingen ? Armen rijker, rijken armer met een geringere gemiddelde 'welvaart'
ingecalculeerd, amendering van 'vrij verkeer van personen ...', minder en meer
tijdelijk asiel, meer geld naar opvang in buurlanden, internationaal principe van
uiteindelijke opvang in eigen land, militaire druk en middelen.
Vergl evt. Basisbezit en migratie. (42)

http://www.emmacentrum.nl/web/contact/
: "Is weliswaar recht op eigendom, arbeid, bestaansmiddelen in de Universele verklaring van de rechten van de mens' opgenomen, een recht op gelijkwaardig deel grond en andere natuurlijke hulpbronnen jammer genoeg niet."
uit Basisbezit en migratie. (42)

http://www.oikos.be
: Mogelijk interessant: .. .
Aanbevolen: Basisbezit en migratie. (42)

Klimaat, energie, duurzaam
-----------------------------------------
https://downtoearthmagazine.nl/het-rampzalige-succes-van- parijs/ #comment-110661
: Kijk misschien nog eens op Duurzaam ... . (3)

https://downtoearthmagazine.nl/35877-2/#comment-110047
: Mogelijk van toepassing: Woestijnbevloeier o.a. (42)

http://www.hetkanwel.net/2016/02/18/low-car-diet-zorgt-voor-structureel-ander-
reisgedrag/
: Vergelijk evt.: Duurzaam ... . (3)
Files 1, werken bij wonen beleid. (24)

http://www.mcu.nl/page/129/home
: Wellicht ten overvloede, Voorbij de groene grens. (2)
Duurzaam ... . (3)
Files 1, werken bij wonen beleid. (24)

https://downtoearthmagazine.nl/klimaattraagheid/#comment-21385
D.Kroon zegt: Als je de wereldbol bekijk zie je een grote gele streep van West
Afrika tot aan China. Dit is een grote woestijn gordel. Die zouden we vol kunnen
planten met bomen en daarmee heel veel CO2 uit de atmosfeer halen. Waarom
zijn we daar al niet jaren geleden mee begonnen?
Veel mensen veroorzaken veel CO2. Dus minder mensen maakt het probleem
gemakkelijker. In Pakistan en Bangladesh is de bevolking de afgelopen jaren
verviervoudigd!
-: Mogelijk een goed idee. Evenals geboortebeperking.
Vergelijk eventueel Zeespiegelstijging en rurale repopulatie, woestijnbewoning
en drijvende bouwsels. (38)
Woestijnbevloeier (43)

Transitie
-------------
http://utrecht.degrotetransitie.nl/contact
: Deep transition: Duurzaam ... . (3)
En divers anders. Utrechts basisinkomen ?

http://transitionacademy.nl/nl/utilities/contact
: Deep transition. Mogelijk van belang,
Duurzaam ...  (3), Bloemlezing basisbezit (41)
En andere analyses.

http://www.transitie.be/contact
: Deep transition. Zie evt. Groene kernen. (44)
Of ook: On self-production.
http://www.self-production.org/news_2.html#on

http://parksjtad.transitiontowns.nl/contact
http://transitiontownnijmegen.nl/contact
: Mogelijk informatief: .. . Deep transition !
In aanbieding merknaam en webdomein Loc shop.
Zie http://www.zelfvoorziening.nl/#vier

http://youngclubofrome.org/contact
info@clubofrome.nl
: Mogelijk informatief hier en daar, .. .
Deep transition !

https://www.nlontwikkeld.nl/nl-ontwikkeld-home/marga-hoek-echte-waarde- 
echte- mensen/#comment-4
Mogelijk van toepassing: Duurzaam ... . (3)
Deep transition: Bloemlezing basisbezit. (41)

Groen
---------
Langs het groene pad. (44)
Emails aan betreffenden: Langs het groene pad, en verder.
Soms: voor een gesponsorde link .. , Studioinfo.
Een enkele keer: Walwoning, terrasflat .. , Studioplanpro.
Of ook Duurzaam ... . (3), dan wel Kloostertuinen (3 en 4).

Toekomstzaaien.nl
Guerrillagardeners.nl
Brabantsemilieufederatie.nl
Platform31.nl
Natuursuper.nu
Groen.be
Ivn.nl
: Groene kernen. (44)

Zelfvoorziening
----------------------
http://www.hetkanwel.net/2016/03/02/63886/
: Qua zelfvoorziening: materialen, energie, zelfbouw, kostprijs, lijkt de Walwoning
.. , Studio, plannen projecten' hoger te scoren. Wat lastiger evenwel
(ver)plaatsbaar. 

research@iisg.nl  ('Utopie collectie IISG' mei 2016)
: 'Nog immer actueel zo lijkt het. Als extra voegt de vergelijking 19e eeuwse
land-, fabrieks-, mijnarbeid versus doordachte en ontwikkelde zelfproductie op
niet al te veel eigen grond, een dimensie aan sociale geschiedenis toe.'
uit Bij jaargang 016. (43)
Meer info, .. , Studio, alle uitgaven.

info@rethinkingeconomics.nl
: Bij vermeld her-denken zou .. niet gemist mogen worden. Aanbevolen: Bloemlezing basisbezit. (41)

http://akkernaarbos.nl/park-lingezegen-wordt-drie-voedselbossen-rijker2
/#comment-7
: Paradijssocialisme.
Langs wegen en paden
is het wachten op zaden
per miljoen
van vruchtdragend groen. 

http://www.hetkanwel.net/2016/06/02/regen-villages/#comment-91275
: Tuin er niet in. Wat kost zo'n ReGen villa ?
Zie bv. Bij jaargang 014, vtnt 1. (39), Notitie Oosterwold. (44)

https://www.sg.uu.nl/contact (studium generale universiteit U.)
: Mogelijk informatief hier en daar.
Zelfvoorziening: .. , .. Nieuwsbrief, .. Studio, alle uitgaven.

http://www.anastasiadorp.nl/index.php/contact/10-karen-hemink
: Mogelijk informatief hier en daar: .. .
Nogal anders dan Anastasiadorp maar toch ongeveer hetzelfde, individueler en
breder maatschappelijk.

http://www.hetkanwel.net/2014/09/22/zo-veel-land-kost-het-om-zelfvoorzienend-
te- leven/#comment-91813
: De schattingen lopen nogal uiteen. 2500 m2 vruchtbare grond per volwassene
lijkt een mogelijk wat krap maar voorlopig veilig uitgangspunt. Vleesconsumptie
kan worden beperkt, productie van kledingstof (wol, vlas) eventueel niet. E.e.a
inclusief brandstof en bouwmateriaal, exclusief grond voor marktproductie.
Zie evt. ook (6).

http://www.mieslab.nl/contact/
: .. , mogelijk interessant hier en daar voor Maatschappij voor innovatie enz.
Studio zvz (zuinig, verstandig, zelfproductief).

http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/contact
http://www.socialealliantie.nl/index.php/contact
https://www.atd-vierdewereld.nl/contact
: .. , mogelijk informatief hier en daar.

https://downtoearthmagazine.nl/ewald-engelen-kiezers-anti-elitaire-ethos-
helemaal  -gelijk/#comment-132053
: Voor tal van scenarioís en handelingsopties: .. , bv. Koop minder, koop anders,
produceer zelf'of Programma zoekt partij. (21) Deep transition !

http://www.leokranenburg.nl/contact/
: Bij het artikel Aardewoningen als statement voor duurzame bouw. Mogelijk
interessant ook is de Walwoning. Alweer geruime tijd terug, onafhankelijk van
Earthships bedacht en op een aantal punten wellicht beter scorend.
Redelijk veelvuldig aan eco, duurzame en andere adressen bekend gemaakt.
Zonder resultaat tot nu toe.
Walwoning, terrasflat. .. , Studio, plannen projecten, 

https://docs.google.com/forms/... .
'Burgers voor De Kleine Aarde' Laat je intentie en ideeŽn zien. (exit)
: Advies richting zelfvoorziening, zelfvoorziening als organiserend concept.
Terugblik De Kleine aarde. (12)
Vereniging voor zelfvoorzienend levensonderhoud. (32)
Plan leeftuin. .. , Studio, plannen projecten.

http://www.idealenkompas.nl/aanmelden/initiatief/details/?m=-1
: Walwoning. Meest energiezuinig, voordelig, deels zelf te bouwen.
Loc shop. Benelux geregistreerde merknaam. Winkel met locale producten
[diensten] van merendeels locale grondstoffen.

http://www.frederikvaneedengenootschap.nl
Zie Genootschap. (47)

http://www.makersunite.eu
: .. en Self-production.org

http://www.buitenstad.nl/
: nwsbrf 44.
------------------------------------------------------------------------------------        ^
                                                                                            .
Van bijstand naar basisinkomen                                    apr.mei '018

1. Sollicitatieplicht afgeschaft.

Geldt sollicitatieplicht nog voor plm. de helft van bijstandsontvangers en wel
vanwege kostenbesparing en onbemiddelbaarheid.
1
Miljoenen loze sollicatiebrieven aldus gedaan en te gaan, bij verdwijnen van de
regel zullen velen, al niet niet met succes, gewoon blijven solliciteren.

Zogewenste bemiddeling naar werk en scholing zal in de toenemend complexe
samenleving uiteraard blijven bestaan en bij voorkeur worden uitgebreid.

2. Bijverdienen mag.

Mits gemeld. Wel worden de inkomsten belast, zodanig dat het basisinkomen
plus bijverdiensten in de pas blijft lopen met een voltijds minimumloon. 
De gewerkte uren zullen aldus, afhankelijk van de hoogte van het minimumloon,
matig worden beloond.
Vergroten van de ruimte tussen basisinkomen en minimumloon kan hierin
verandering brengen.

Een lastig punt ook zijn lage respectivelijk hoge uurlonen. Heeft de een middels
belastingheffing zijn of haar basisinkomen merendeels 'terugverdiend' na bijna
voltijds werken, de hoger uurloon ander, hoewel eveneens percentueel belast,
eerder.

Niettemin, omdat werken in deze altijd loont zal er zonder externe drang of dwang
waarschijnlijk meer worden gewerkt (en terugverdiend), hetgeen de
sollicitatieplicht aanvullend overbodig maakt.

Arbeidsmigratie (ten behoeve van glastuinbouw, asperge velden, ...) zou
overeenkomstig af kunnen nemen.

3. Hoogte basisinkomen.

Zoals voorheen Bijstand, aanvankelijk.
2
Dus verrekend met leeftijd, woonsituatie (huur, aantal personen), ... .

Inkomsten uit werk, vermogen (waaronder spaargeld deels, huis toekomstig
opeten ?), ..., na aftrek van het basisinkomentarief voegen eraan toe.
Liggen deze inkomsten boven het minimumloon dan vervalt vooralsnog het
basisinkomen en wordt er 'normaal'
3 belasting over geheven.
Liggen ze eronder dan is het basisinkomen- dan wel terugverdientarief erop van
toepassing en wordt het restant aan het basisinkomen toegevoegd.
 
4. Registratie, uitbetaling.

Registratie middels Belastingdienst volgens bekende en mogelijk toegevoegde
variabelen (leeftijd, adres, woonsituatie, vermogen, ... .)
Bij geen of onvoldoende inkomsten (onder geldend minimumloon) wordt het
basisinkomen volgens voornoemde criteria uitgekeerd.

5. Algemeen basisinkomen. 4 

Door besparingen op administratie (waaronder sollicitatie- en bijverdientoezicht)
plus ingebouwd 'terugverdienen' van het basisinkomen, zullen de kosten van
geschetst scenario naar alle waarschijnlijkheid lager uitvallen.

De kosten evenwel lopen mogelijk aanzienlijk op indien het basisinkomen
overeenkomstig van toepassing wordt op alle inkomsten
5, al dan niet in deeltijd,
onder het minimumloon.

Automatis zal de Belastingdienst deze inkomsten volgens het basisinkomentarief
belasten en betreffend basisinkomen eraan toevoegen.

Kosten lopen verder op als studie-financiering wordt inbegrepen. Bij betere
verdiensten later weer weg te belasten. 
Goede studieprestaties zouden een zeker studieloon aan het basisinkomen
kunnen toegevoegen.

6. Verdere uitbreiding.

Zal zodanig basisinkomen te zijner tijd interacteren met  bestaande
werkloosheids-, ziekte-, arbeidsongeschiktheids-, aow-, pensioen- en andere
regelingen, de bodem bestaanszekerheid ermee gelegd is aanzienlijk minder
drassig/precair dan voorheen.

7. Misbruik.

Zwart bijverdienen kan met bestaande en aanvullende maatregelen min of meer
worden ondervangen.

Eveneens zal langduriger verblijf in (voordelig) buitenland niet de bedoeling zijn.
Het basisinkomen-geld te besteden in de economie waar het uit komt.

Overeenkomstig zal succesvol tegengaan van belastingontduiking en -ontwijking
in hogere regionen een breder maatschappelijk rechtvaardigheidsgevoel
versterken en al dan niet aanzienlijk toevoegen aan 's lands inkomsten.
6

Bij mogelijk toekomstig slechts digitaal geldverkeer zouden zwartgeld circuits
zijn uitgesloten en openen zich nader te overwegen perspectiven.
7

8. Effecten. 

Worden vermoedelijk zegenrijke en of desastreuze gevolgen van een
basisinkomen uitvoerig belicht, toename van niet en nauwelijks aanvullend
werkenden, vrijwillig dan wel onvrijwillig, worde wellicht beantwoord door
beloningen te verhogen respectivelijk werk te (ver)delen.

Onderbelicht veelal in (speculatieve) vooruitzichten inzake een basisinkomen is
het ermee tegengaan van leegloop (krimp) in landelijke gebieden.
8
In hoeverre dit vervolgens werkgelegenheid niet alleen in stand houdt maar ook
aantrekt zal afhangen van velerlei creatieve inzet daartoe.

Meer internationaal zou deze toepassing, vooral in combinatie met een
basisbezit
9, een waarlijk sociale, economise (zelfproductie) en ecologise
(klimaat onder meer, groen, mobiliteit) revolutie teweeg kunnen brengen.

9. Meer onderzoek.

Zie toenemend veelstemmig en mondiaal pleidooi voor veelal onvoorwaardelijke varianten van het basisinkomen, de geschiedenis van het concept
10 en diverse sociaal- 11 en rechtsfilosofise 9 analyses.
----------------------------
1 https://www.socialevraagstukken.nl/van-werk-naar-welbevinden-werkt-de
-zachte-hand-in-de-bijstand/
2 https://www.sociaalverhaal.com/hoogte-bijstandsuitkering-2018/
3 Verdere belastinghervorming 3a. zo mogelijk los van de basisinkomen
regelingen, waaronder die ter financiering, zie verderop, van een Algemeen
basisinkomen.
Eveneens zou de Armoedeval/toeslagen problematiek, nogal beschamend toch
voor riant verdienende parlementariers en bestuurderen, opgelost mogen worden.
De taaiere Schuldenproblematiek te volgen.
3a. Zo ook eventueel virtueel uitkeren van het basisinkomen aan belastingclienten
en naadloze vervlechting van het basisinkomentarief met overige belasting
tarieven.
4 Is (in tegenstelling tot het hier plm. geschetste Gegarandeerd basisinkomen)
veelal sprake van een Onvoorwaardelijk basisinkomen waarmee niet zozeer
'geen tegenprestatie in de vorm van werk' wordt bedoeld, als wel 'iedereen,
ongeacht wat': geen inkomens- en vermogenstoets, samenstelling van
huishouden, uitgaven voor huur, ... .'
Genieten sommigen hiermee een onevenredig voordeel en worden de gelden
merendeels via belasting weer teruggevorderd, kosten ervan kunnen fors oplopen
en tal van dekkingsscenario's ertoe zijn dan ook in omloop.
Zie bijv. https://basisinkomen.nl/basisinkomen-haalbaar-en-betaalbaar/
https://basisinkomen2018.nl/hoe-betalen-we-het/
Aanpak van Armoedeval en woontoeslag per huishouden: https://basisinkomen.nl/maak-betaald-werk-lonend-met-een-vlaktaks-een-
basisinkomen/ 
5 Diverse zzp-ers en tal van anderen.
6 Zie, verifieer: http://eindpunt.blogspot.nl/2012/06/onderzoek-hoe-ernstig-is.html
Met dank aan:
https://basisinkomen.nl/basisinkomen-ook-voor-asocialen-en-onaangepasten/
7 Vrijheid en deugd.
Van iedere geldelijke transactie
ontvangt elke burger, en door deze de staat
een variabele fractie.
Belastingen, basisinkomen, aldus volautomatis
innen en uitkeren nagenoeg gratis.
Tegelijkertijd onrecht, onzin vermeden
loonslavernij, ratrace bestreden.
--------
Dec.'01. Titels ook wel Geld' en Sociotax.
Zie evt. Duurzaam ... .
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_3.html                                    .
8 Leefbaar basisinkomen keert de leegloop van dunbevolkte gebieden. http://basisinkomenpartij.nl/?p=4572 .
9 Bloemlezing basisbezit.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_41.html#blo .
10 http://basisinkomen.net/obi/240-jaar-geschiedenis-van-het-basisinkomen .
11 https://decorrespondent.nl/4525/deze-filosoof-weerlegt-het-belangrijkste-
argument-tegen-het-basisinkomen/344633538700-5a196af6 .

Eventueel te volgen: Van basisinkomen naar basisbezit.
-------------------------------------------                                                             ^
Aangeboden                                                                     jun ī018             

De inhoud van deze website en met name de nieuwsbrieven.
(85 plus web-pagina's).
Tegen overmaking van eu. 15 voor opslag en privaat gebruik beschikbaar.
In overeenkomstige map (.html, .jpeg) en evt. voorzien van toelichting.
Aanvullend doorlopend abonnement op de Nwsbrf files totdat deze stopt: eu. 10.

Voor eu. 25: Een reis naar de rand van het derde millennium,
Walden drie, vier [1, 2, 3] en vijf [1, 2, 3, 4, 5].
Zie Studio uitgaven:
http://www.zelfvoorziening.nl/studio_uitgaven.html
In overeenkomstige mappen (.html) plus toelichting, dan wel als .txt bestand.

Voor eu. 15: Studio zelfvoorziening documentatie, digitaal. [plm. 2000 - ...]
Opgeslagen webpag's, teksten ! , geactualiseerde links, wat beeldmateriaal [plaatjes, video links] en meer. Volgens originele inzichtelijke classificatie.

Niet digitaal: archief 1975 tot ... , in overleg.

En, tegen elk aannemelijk bod: 
loc-shop.com, domeinnaam met bijbehorend website concept.
Loc shop, Benelux gedeponeerde merknaam plus franchise formule.
loc, local origin certificate, locale producten (merendeels locale grondstoffen) en diensten.
-------------------------                                                                   ^
..