<                                             nieuwsbrief zelfvoorziening
------------------------------------------------------------------------------------------------------
43                                                            jan-jun 016
               


Bij jaargang '016

Publigrafie '013.14

Promotiebericht zelfvoorziening

Woestijnbevloeier 2

Zelfvoorziening en kunst, cultuur

Toegevoegd

      
  .
 
 
 
                                                                                                   ^ .
Bij jaargang '016                                                                 jan '016

Een jaar alweer in nieuwe best bosrijke habitat.
Korte en langere ommetjes ook zonder fiets goed te doen. Overeenkomstig enige
wildpluk
1 aan aangepaste zvz (zuinig, verstandig, zelfproductief) toegevoegd.

Locale expertise zou daarbij goed van pas kunnen komen, al is er dan kans dat
een en ander (tamme kastanjes, paddestoelen , ... ) spoedig verzameld is.

Geruime tijd aanwezig Paradijs socialisme
2 genereerde nog geen overvloed van
dergelijk voedsel.
3

Langs wegen en paden,
is het wachten op zaden,
per miljoen,
van vruchtdragend groen.

Wel zo in voor- en achtertuin(tje). Omvorming tot 'eetbaar' gaf diverse boompjes,
struiken, gewassen en kruiden.
   
Handarbeid in welkome afwisseling van hoofdarbeid en andere activiteit
binnenshuis.

Eerder aangekondigde jaarlijkse ipv halfjaarlijkse regelmaat van deze nieuwsbrief
bleek vooralsnog niet echt haalbaar, tegelijkertijd nam publicatie activiteit toe.

Meevaller waren de Soundtoll registers.
4 De historise productenlijst een
welkome illustratie bij Kloostertuinen 2: "Een nuchtere analyse van Hanze- en
later V.O.C. productlijsten toont vooral overbodige en deels zelf te produceren
artikelen of substituten ervoor. Overbodigheid waar de arbeid en goederen voor
de handelsfaciliteiten en overeenkomstige bevolkingsconcentratie zťlf (aanvoer
van bestaansmiddelen, bedrijfsruimten, pakhuizen, voertuigen, vaartuigen) nog
bij komt."
5

Zich weer aandienend: Zeker en gezond van eigen grond.
6
Indertijd onbeantwoord gebleven voorstel voor boekje in de reeks Ecologische
Alternatieven (De Kleine Aarde).
Nog immer actueel zo lijkt het. Als extra voegt de vergelijking 19e eeuwse land-,
fabrieks-, mijnarbeid versus doordachte en ontwikkelde zelfproductie op niet al
te veel eigen grond, een dimensie aan sociale geschiedenis toe.    
-----------------
1 Wildplukwijzer, Wildplukwiki.
2 Uit een nieuwe tuin, '92. In engelse vertaling in A new garden. (Studio).
3 Een (liberaal) politiek idee verwilderende hennep langs onder meer fietspaden
toe te staan (komen disco en smartphone jongeren ook nog eens buiten) zal
mogelijk middels misloop van aanzienlijke gedoog- of regulerings belastingop-
brengst progressive partijprogramma's niet snel bereiken.
4 Www.soundtoll.nl/index.php/nl/onderzoek/productenlijst
5. Nwsbrf zelfvoorziening 4. Vergl. evt. "...de doorsnee van goederen over zeeŽn
verscheept en vervlogen..." in
Walden vijf 2, p.14. (Studio)
6 Zie evt. www.zelfvoorziening.nl/literatuur.html#vier
                                                                                              
^
------------------------------
Publigrafie '013.14                                                          feb '016
                                                  
Eenvoudiger en beknopter verslaglegging dan in voorafgaand Walden drie, vier,
vijf. Inhoud van aanschrijvingen en antwoorden nu vooral aangeduid.

Een keuze van uitgaande berichten: website, email, online, comment en
eventuele reacties erop. De adressen her en der verzameld, aangetroffen.
Publigrafie '011: nwsbrf 38, '012: nwsbrf 41.

Website.  Nieuwsbrieven 37, 38, 39, 40 (inhoud 36-39).

Email.  .. staat voor Studio Zelfvoorziening / Zelfvoorziening.nl

Het dorps miniboerderijtje (alwaar Studio zelfvoorziening) te koop op onder meer
paginamarkt Zelfvoorzienend-leven.startpagina.

Low tech magazine
: Goed tijdschrift ! maar mis Zelfvoorziening.nl onder de links: meer integraal doe
het zelven, nieuwe huis- en tuinvlijt.
Engelstalig: www.self-production.org            (link niet geplaatst)

Promotiebericht Zelfvoorziening (zie volgend artikel) aan de plm. 30 nog
adressen van Netwerk ecologische landelijke kernen. (Nelk)
Een aantal onbestelbaar, twee antwoorden.
Het een vond de tekst te ingewikkeld, het andere achtte zelfvoorziening teveel
'ikke' en vestigde de aandacht op eigen samenzelfvoorziening project in Portugal.
(zonder evenwel, in loop van jaren, op de diverse groepsproject concepten van
Studio zelfvooorziening te zijn ingegaan)

Oosterwold  "Een ongekende stap richting landelijk en zelfvoorzienend wonen in
de Noordvleugel van de Randstad."
: Is er al iets bekend over de kosten van bouw-/tuin-/ agrarische grond in het
toekomstige Oosterwold ? Er tot zover niets over gevonden op de website[s].
-: Op dit moment zijn wij in gesprek met het RVOB om namens hun de grond te
verkopen, dit zit in de afrondende fase. ... .(dec'013)

Zie evt. ook Zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief 39. Bij jaargang '014 vtnt 1.

Benelux geregistreerde merknaam Loc shop is te koop. Locale producten
(overwegend locale grondstoffen) en diensten. Inclusief franchise karakteristiek
van de winkel[s] en verwante domeinnaam plus website concept.
Loc, local origin certificate.
> Rebuild.nu (het nieuwe winkelen), Koelewijn.nl, Brandsand patents.com,
Buurtlink.nl, Lekkerutregs.nl, Uitjeeigenstad.nl, Stadsboeren.org,
Streekparade.nl,  Boerenstadswens.nl, Cocreatie.nl, De steekmarkt.nl,
Lokaalenlekker.nl, Lekkeregionaalproduct.nl, Locallink.nl, Drentsgoed.nl,
Streekmolen.nl, Noabershopassen.nl, Boeregoed.nl, Streekbox.nl,
Socialtrade.nl, Goed-geboerd.nl, Streeketers.nl, Lekkerlokaal.nl,
Erkendstreekproduct.nl, Lokaal.org

Online.

Herman Wijffels Innovatieprijs 2013.
: Innovatie: Werken bij wonen, wonen bij werken. Planologische kernbeslissing.
Besparing op brandstof, voertuigen, tijd, geld, ..., tot in lengte van dagen.
Uitgewerkt op voornoemde website en onderdeel van samenhangend complex
van innovaties waaronder de Nonstop rol aan rol af bus. 
Sector: Mobiliteit (automotive).
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Slaat zowat alles op het gebied van energiebesparing en -innovatie.
Markt en marketing: In eerste instantie een politieke markt. [planologische
kernbeslissing, waarin opgenomen diverse beleidsmaatregelen]. Vervolgens een
sociale: de burger overtuigen van zijn/haar langere termijn belang.
-: ... dit jaar mede dankzij u een record aantal inschrijvingen: namelijk 743 ! Bij
deze eerste beoordeling zijn de inzendigen onder andere getoetst op de criteria Innvatief vermogen' en Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder is gekeken naar de maatschappelijke impact van de innovaties en de bijdrage die
de prijs zou leveren aan de realisatie van de innovatie. Helaas behoort uw
inzending niet tot de categorie inzendingen die doorgaan naar de volgende
beoordelingsronde. ... directeur Duurzaamheid en voorzitter beoordelingscommissie.

T-over-leven
: Goed idee om een boek te gaan uitgeven ! Zelf nu korte tijd Zelfvoorziening.nl in
aanbieding. Map met plm. 70 webpagina's .html. Misschien ook een idee voor
't-Over-leven. Sneller en goedkoper dan boekdruk.

Duurzaam dichten
Duurzaam ...' toegezonden, maar niet meer teruggevonden.
Later ('015) een uitnodiging voor Dichter bij de klimaattop,
Impact-academy, Klimaatplein.com. 
Maar zie onder meer de College prijzen en vergelijk evt.
Zeespiegelstijging enz.

Macademics.nl  Ben jij ongehoord.
Aangemeld per .. .

Comment.

Low tech magazine. kunstmest-landbouw-humanure-compost.
: Nieuw ook is het Compool. Zie www.zelfvoorziening.nl/studiopro-biool.html
en eventueel www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_28.html#com

Manifest De lange mars
Getekend per .. . Diverse reactis/comments ook, later afstand genomen van de
toenemend twijfelachtig bevonden site. 
[De Lange Mars schreef ooit geschiedenis in China. In jaren '60 Nieuw Links: De
lange mars door de instituties]

Ecoboot, Thailand: blijf wonen op het water
Vergelijk Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. > woestijnbewoning en
drijvende bouwsels.

Millenniumdoel 1.  Ncdo (ned. centrum duurzame ontwikkeling) Celine Hoeks. (ex)
Attent gemaakt op .. .

Dag van de Duurzaamheid, Ik spring over.
: Al kennis genomen van
Duurzaam ... ?

Break the system.  [exit]
: Het volk (de bevolking, en wel het miniem percentage ervan dat de oproep leest) spreekt nederlands, vooralsnog !

--------------------------------------
                                                                                                   
. ^
Promotiebericht zelfvoorziening. 1                                      mrt '016

Sinds de oprichting van Netwerk ecologische landelijke kernen ('93) met 'zelf-
voorziening' als een van de doelstellingen, is deze optie althans naar woord-
gebruik meer en meer zo niet enorm verbreid.
In soms onduidelijk samengaan weliswaar met bio, eco, kleinschalig, ambach-
telijk, permacultuur, natuurlijk, groen,  consuminderen, duurzaam, transitie,
zelf doen en zo meer.

Eveneens verder ontwikkeld is de 'theorie'
2 van de deels marktvrije wijze van
leven, qua consumptie zowel als qua productie.
Van  micro (huishoudelijke zelfvoorziening): huis, keuken, tuin en tal van andere
aspecten van individuele consumptiepatronen, tot macro: een optelsom van
voorafgaande plus enkele typische uit 'zelfvoorziening' afgeleide keuzemogelijk-
heden de gehele maatschappij betreffend. Zoals 'wonen bij werken, werken bij wonen' en ermee samenhangende planologische innovaties.
Of, in verband met de veelzijdige sociale innovatie van een basisinkomen, de
eveneens politieke optie van een 'basisbezit', waarmee een universeel rechts-
filosofisch beginsel lijkt te zijn geformuleerd.

Een en ander op velerlei wijze uitgewerkt, verkend en toegelicht op Zelfvoorzie-
ning.nl
Op micro nivo zijn het vooral vormen van aangepaste, beperkte zelfvoorziening/
zelfproductie die vanuit uiteenlopende woon- en leefsituaties vrijwel direct, zij
het geleidelijk, kunnen worden toegepast. Naast ecologische winst eveneens
economische en als het even kan ook op gezondheid.
Weloverwogen consuminder stappen en zelf- dan wel samenproductieve acties
kunnen uitgaven aan producten en diensten fors terugdringen. Ruimte
scheppend voor wie krap bij kas zit of voor investeringen in locaal zelf/samen
produceren.

De natuurlijker, veelal gezonder wijze van leven komt daarbij het lichamelijk en
eventueel psychisch welzijn ongetwijfeld ten goede.
Practisch goed te combineren ook met vegetarisme en tal van andere ethische
orientaties. 

Meer uitgesproken focus op onderzoek en ontwikkeling van de alternatieve
innovatie
3 maakt veelbeleden wereldverbeterende doelen meer haalbaar,
concreet en brengt ze dichterbij. 
-----------------------------------------------
1 Zie Publigrafie 013/14.
2 Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten.
3 Zelfvoorziening/zelfproductie: meest duurzaam, toenemend te benaderen verdwijnpunt van lijnen bio, eco, groen, consuminderen, zelf doen, natuurlijk, gezond, eenvoudig...                                                                      . ^
Woestijnbevloeier 2                                                              apr '016

Aanvullend op Woestijnbevloeier.
1
Positive effecten van voortgaande klimaatverandering: nieuwe landbouwgebieden
door warmer en ook natter weer worden over het algemeen minder belicht dan
negative zoals zeespiegelstijging
2, overstroming van rivieren, nieuwe woestijn-
gebieden.

In het laatste geval lijkt de vooralsnog overwegend hypothetise optie van zee-
wateraanvoer met pijpleiding en verdamping middels zonnewarmte in kassen of
dŰmes een meer dan urgente low tech benadering van dreigende droogten.
3  

Recent zoeken op
Zeewaterkas evenwel geeft vooral gedateerde vermeldingen,
zodat ontwikkeling van dit deels kansrijk project mogelijk stilligt.

Seawater greenhouse' daarentegen, inspiratiebron  van Zeewaterkas, blijkt
succesvol in werking. Betrekkelijk ingewikkeld nog met oa. zonnecel gedreven
ventilatoren, koud zeewater gevoede condensors en uitgebreid buizenstelsel.

De kas slechts gebruikt voor zoetwaterwinning uit per pijpleiding aangevoerd
zeewater en irrigatie van gewassen zoals vijgenbomen ? erbuiten, kan
mogelijkerwijs eenvoudiger en goedkoper.

De
Waterpyramide, zie eerder Waterverdamptent 1, zou dit laatste bevestigen
al is er vooral sprake van vuil en brak water en is de waterpyramide op eruit
voortgekomen en gelieerde
Aqua-Aero watersystems' niet meer te vinden itt. een
'slim-omgekeerde osmose systeem' met behulp onder andere van zonnecellen.

Meer bronnen evenwel zoals '
solar powered oven', 'seakettle life raft', 'watercone' !
,
salwater desalination of zelfs de 'solar ball' suggereren, op voorwaarde van voldoende zon, dat betrekkelijk eenvoudige omzetting van zeewater in zoetwater middels verdamping/condensering ook op grotere schaal mogelijk zou zijn.
-----------------------------------
1 Woestijnbevloeier.
2 zie evt. nwsbr 38, Zeespiegelstijging... en video South Florida.                          
3 A Manhattan Project to save America from drought
Toch zeewater door de pijpleidingen en kleinschaliger, meer locale ontzouting
zoals in Woestijnbevloeier ? naast scrupuleuze opvang van afvalwater en regen.

-----------
Meer:. Desert irrigator
                                                                                                
.  ^
Zelfvoorziening en kunst, cultuur                                 mei, jun '016

Deze bijzondere vorm van zelfproductie, die alleen in het voorbeeld van geen
rijdier typis zelfvoorziening lijkt te zijn, wordt wat duidelijker door voorbeelden
ervan op kunstzinnig, sportiv of medis terrein na te gaan.
Het geen werktuigen of hulpmiddelen kenmerk van deze 'zelfmenselijke' voor-
ziening valt daarbij niet altijd samen met een geen anderen aspect. Opvallend
verder is dat instrument- of hulpmiddelloze kunsten en sporten in de vormen van
gesproken en gezongen taal, expressive beweging, wandelen, klimmen,
springen, zwemmen en enkele vecht- en worstelsporten ruimschoots mogelijk
zijn en aanwezig.
---
uit Zelfvooorziening, begripsbepaling.'87.

Spot' zoekt (semi)professionele dans-, theater-, muziek-, circus- en andere
produkties die (in)direkt Milieu als thema hebben. Tevens regisseurs, tekstschrijvers ... .
: Naar aanleiding van uw mini* bijgaand wat studio Zelfvoorziening documentatie.
Onder allermilieuvriendelijkste voorwaarden van zelfvoorziening reikt theater qua
kunstlicht niet verder dan kaarslantaarnen, olielampen. Misschien zijn er door de
brandweer goed te keuren, anders te voorzien van electrise pitten.
Meer ochtend- en middagtheater ook. (televisie en film passť)
Afwezigheid van geluidsinstallatie komt zang en muziek ongetwijfeld ten goede
al is het eventueel niet de bedoeling dat operagalm en orkestgeweld weerkeert.                             
Het laatste overigens wordt onwaarschijnlijker waar professionele kunst- en
ambachtsbeoefening onder zelfvoorziening is opgeheven voorzover alle
(veel)
beroepspecialisatie tot deeltijd (geldinkomen) naast beoefening van zelfvoor-
ziening ter plekke (inkomen in natura) is gereduceerd.
Zelf planten van aardappelen en letterlek doppen van boontjes kortom geeft de
kunstenaar een sublime bestaanszekerheid en zekere geld-onafhankelijkheid
zonder een kans beroemd en rijk te worden te ontlopen.
---
*Ergens in 1989. uit Walden vier 2, p.61.

Compromisvol terug met de bus of onder dak op comfortabele passende wijze.
Aanvullende voeding in aanliggende tuinen, uit toereikende voorraden volgens
locale bewerking.
Bebedding eenvoudig ambachtelijk, wassen met water ter plaatse verzameld.
Witgoed opvallend afwezig, schaars ook het zwartgoed in milde melange van
puur natuur licht technologis.
Wat cultuur met minimum aan apparatuur, het goede gesprek, de betere
voordracht, zelf en samenzang, dans, diverse spelen, sport.
Veel zelf, vanzelf, en uitgerust versterkt hersteld, opgewekt des morgens weer
op.

Alsnog terug per vervoer, te voet of een daglengte verder het land in.
---
uit Zelfvoorzienend wandelen, politiek. '96.

Sport en spel.
Komt zelfproductive gezondheidszorg soms ver, op sport en spel scoort de
leefwijze licht.
Zij het yoga, gymnastic, atletic, acrobatic, materiŽle toerusting ertoe vrijwel
overbodig, terwijl eenvoudige hulpmiddelen, een bal, een bord, ruime mogelijkheden bieden.
Tenuitvoerlegging van een zelfproductiv bestaan al redelijk ludiek en bewegelijk,
natuurlijke dans, zang of voordracht kunnen de bedrijvigheid verder
veraangenamen.
Eenvoudiger muziekinstrumenten, teken- en schrijfmaterialen, verven,
completeren het zelflocaal ontspannen, vermaken, versieren, verfraaien en
vormgeven in het algemeen.
Schrijfwerk idealiter in handschrift, zeefdruk, doorgave, beperkte oplage, bij
afnemende toevlucht tot tele.
---
uit Economie van zelfproductie, '96.  20. Sport en spel. Voor 15. Kleding zie
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_27.html#hui

Nieuw beroep nieuwe kunst.

Tekenen omtrekken van het zelfvoorzienend bedrijf
zich meer en meer af, als kunst
kan het er ook goed mee door
of ligt zelfs voor.

Vrij van markt en als zodanig van geld
kunstenaar kunstenares rechtstreeks
op aangename verantwoorde wijze
in levensonderhoud voorziend.

Dankzij de bijzondere aard van het kunstwerk
dat niet aan de muur hangt, op plein podium
papier of plaat staat, over de buis gaat
maar onderdak biedt, te eten te drinken
iets om het lijf en vooral op lucht
aarde water en licht loopt.

Geringe prestatie van autocreatie
dagelijkse zaken merendeels zelf
naar genoegen te maken.

Uitnemend verblijf
ismen en arts, dada, publiek om het even
belooft het nieuw en beter leven.
---
'98.

Vooruitzichten aldus qua consumptie, aan welke kunstproducten geld te
besteden, aandacht te schenken. En qua productie, welke (mede) te maken,
te scheppen, te prijzen.

Eenvoudig, natuurlijk, weinig hulpmiddelen, lijkt vooralsnog vooral electric en
electronica flink af te waarderen, al brengt Tele in samenwerking met Digi plus
miljarden beeldschermen en schermpjes meer kunstuitingen (beeld, geluid) dan
ooit tot publiek en doorstaan in zaaltjes, theaters, stadions onafzienbare
menigten gehoorgrens overschrijdend kunstgeluid.

Minimaliseren van overeenkomstig deelnemend gedrag is mogelijk een
bevrijdende optie, uitwegen uit gevestigde kunstcultuur gevangen in keurslijf toch
wel van cliches en niet in het minst van markten, kunnen zicht geven op meer
authentieke beleving van schoonheid, ontroering en overig spectrum van
gevoelens in en om kunst. 

Voor zich geheel afschaffen van het technologie in deze aspect lijkt niet echt
verstandig. Vallen al naar gelang popconcerten en festivals gemakkelijk te
ontwijken, beeldschermen en -schermpjes tot in lengte van dagen naar alle
waarschijnlijkheid niet.

Toch lijkt het goed in tijden van dataverdwazing en digidolte een progressive
terughoudendheid ermee te betrachten, zoals met veel andere wonderen der
techniek: spoorwegen, autosnelwegen, intensive luchtvaart, opeengepakte
hoogbouw.

Afzien ook van 'natuurlijker' kunstcultuur lijkt niet verkeerd. Ontwenning van
massasentiment, kuddegeest, groepsgevoel is wellicht aanzet tot origineler ervaring en uiting.
Min of meer los dan ook van het sociale portret der kunsten met veel geroepen
en weinig uitverkoren, per dagkoers vrijwel door vakmatig besprekenden ten
zeerste geprezen, spoedig vergeten.
1

Afhankelijk van actuele leefsituatis en gehalte aan zelfvoorziening zal koopkracht
gewoonlijk minimaal zijn zodat een en ander als vanzelf afvalt.

Bij zelf maken, of aanschaf, van kleding, huisraad, woning vanuit beperkende
z.v.z materiaal- en constructiecriteria, kan niettemin extra worden ingezet op
eenvoud en aangename, aantrekkelijke vorm waarvan historise voorbeelden te
over.

Spreekwoordelijke en niet alleen ecologise slechte smaak in onder meer
gebouwde omgeving zo mogelijk op langere termijn te boven komend.
---
1 Zijn er weinig rijken en veel armen, in het sociale veld van de kunsten zijn de
verhoudingen tussen geroepenen en uitverkorenen niet minder navrant.   
Tegenstrijdig aan het humaan en progressiv (zelf)beeld van de sector, een
oplossing van de wel zeer ongelijke verdelingen lijkt inherent onmogelijk, al
komen naarmate het fenomeen verder in kaart gebracht deeloplossingen beter
in zicht.   ...uit CoŲperatieve kolonies, nwsbrf 19.


Toegevoegd

Nwsbrf 17. Bij Zelfvoorzienende stad: website van Arcosanti.

Bij Hoe houdbaar is een anti atoom standpunt, voetnoten : voorwaartse
verwijzingen naar Woestijnbevloeier en idem 2, nwsbrf 42 en 43.

Overigens, nu, bijna 40 jaar later, waterbak als zonnewarmteopslag (zie Hoe
houdbaar...) in
Energieneutraal met zonnepanelen die warmte ťn stroom
opwekken
, waterbuffer.
Zonder warmtepomp bij voorkeur. Terrasflat of terrasflatmodule evenals
Walwoning met warmteopslag in aarde nog slechts op deze website, alle
duurzame ecologise ijver ten spijt.

                                                                                                      
^