<                                              nieuwsbrief zelfvoorziening   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

39

Bij jaargang 014

Compool afgekoppeld

Aangepaste zelfvoorziening

Meer Plato

Aangeboden

Nieuwe vermeldingen en links

De nokturbine als Ridge blade           
  .
                                                                                                      .
Bij jaargang 014                                                                 jan ' 014

Lezende een goed (voortgaand) jaar.
In toenemend teken van zelfdoen, voorzover. Kost nu en dan moeite maar vervolgens regelmatig tevreden stemmend. En geld besparend.

Opzienbarende groene ontwikkelingen afgelopen jaar, afgezien van Oosterwold (Almere)
1 en Project A15 2, niet direct gespot. Wel een gedurig groeiende trend van vergroening, macro zowel als micro, niet zonder schijnbewegingen en ruim voorzien van waterverf.

Duurzaamheid alom met troetel cradle to cradle, transitie (van de towns) nu ook in
andere beddingen en zelfs verheven tot kunde waarin heuse hoogleraar.
Permacultuur een stevig wortel geschoten exoot, veel streek- en locale groene
productie, diverse eetbare buurttuinen, parken, af en toe nog 'n ecodorp en ja, veel
'zelf doen'.

Een en ander gevoed door vrij veel geld van belastingen, bedrijven, bedrijfjes,
particulieren. Daarnaast veel werk vrijwillig en veelal of uiteindelijk voor niets.

Qua  politic was oprichting van een
Basis inkomen partij ' 2a verrassend pluspunt.
Als het even kan over de kiesdrempel.

Een nu en dan aangezapt Tv programma 10 x beter' deed onvermijdelijk denken
aan: "Een stukje grond, wat geld en een arbeidsplaats zelfvoorziening is in begin-
sel aanwezig. ...". Ontwikkelingshulp ook, tegen een tiende van de kosten tien
keer meer resultaat, gegeven slimme research en een andere kijk op 'ontwikke-
ling'. 
3

Van voorgenomen focus op publicatie kwam niet al te veel terecht.
Vermelde browserperikelen vroegen tijd ze te tackelen, resulterend vooralsnog in
keuze voor Chrome, Opera, ...
4, zowel als in aanvullende tekstversies van de
Walden boekjes.

Ondanks loslaten van halfjaarlijkse regelmaat van de nieuwsbrief worde de content
er niet minder om. Naast concreet practise onderwerpen op micro nivo van huis-
houdelijke zelfvoorziening, voortgezette aandacht vooral ook voor 't breder maat-
schappelijk en meer filosofis beschouwelijk macro nivo.

Overwegend in het teken van beperkte, aangepaste zelfvoorziening, in materiŽle
zin wel te verstaan. Minder markt meer zelf per producten en diensten
5. Minder
globaal meer locaal waar van toepassing. Consuminderen komt als vanzelf tege-
rmoet aan het minder, zelfproductie aan het meer.
--------------------------------------
1 Oosterwold-zelfvoorzienend.pdf  [exit]
Niet dus, iets wellicht. Aanvullende documentatie verder doornemend lijkt met
voorgebakken woon- en kavelconcepten de anti blauwdruk/vanonderop inzet al
aardig losgelaten. En is er de vraag of een experimenteel zelfvoorzienend
'bedrijfje'
* van ongeveer 2500 m2 per volwassene er betaalbare kavels (bv.
25.000,-) zou kunnen verwerven. 
* voedsel, kleding, onderdak, ..., met aanvaard-
bare te benaderen niet-zelfvoorzienende marge. Vergl. evt. Studio, Plan leeftuin.
11.015 Oosterwold-zelfvoorzienend.pdf lijkt exit. Bedoeld kavel gaat er tussen de
150- en 225.000 eu. kosten. (WIO-info.pdf  p.6)
Zelfvoorziening' blijft er een rol spelen, zij het in ruime wat oppervlakkige zin.
Uit Oosterwold, land-goed voor initiatieven, ambitie 5, duurzaam en zelfvoor-
zienend: "...Oosterwold zal daarom zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden, met
name op nutsgebied. Het moet in zijn eigen energiebehoefte voorzien en zo
mogelijk ook energie aan de omgeving leveren. Ook het afvalwater wordt zoveel
mogelijk behandeld in kringlopen binnen Oosterwold..."
Stadslandbouw is er ambitie 4. Export dus van voedingstoffen naar oa. Almere en
ongetwijfeld de nodige import ervan. Met de ruim aanwezige reuzewindmolens
nabij zal de energiedoelstelling gemakkelijk gehaald worden.  Constructie-
materialen ertoe ? Bouwmaterialen en apparatuur per huishouding ? Werken bij
wonen en vice versa geen expliciete doelstelling.
2 Zie nwsbrf 38.
2a 11.015 Spoedig troebels in bestuur, maar voortgaand met anderen. Minder
goede onderbouwing en financierings-programma ertoe, wellicht.
3 Walden vier 2, p.9
4 Internet explorer 11' in Windows 8 werkt, onder voorbehoud, alweer beter.
5 Diensten materieel in variŽrende mate.

------------------------------------------------------------                                            
                                                                                                  
^
De nokturbine als Ridge blade                                               dec '014

Uit Nwsbrf zelfvooorziening 27, mei.jun 08, Nokturbine:
Liggende lange as waaraan schoep(en) in enigerlei vorm. Bescheiden diameter,
diverse lengtes. (1)
Esthetiser: opname in de nok.
Niet alleen op daknokken min of meer zichtvriendelijk en eenvoudig aan te brengen, maar ook op tal van andere plaatsen, waaronder langs wegen. (2) 

1. Toch zal de -lange horizontale as, geringe wiekdiameter- windmolen er wel zijn,
al was het maar in de octrooiliteratuur, alwaar ook toepasselijke dynamo- en
andere alternativen. Gespannen draad met rondtollende zoefjes ?
2. Vergl. evt.
nwsbrf 25, Files 2, vtnt 3
nwsbrf 17, Hoe houdbaaar is een anti atoom standpunt ?, vtntn

Zouden de wegen en ook het windpaneel in principe zijn bediend met de verticale
savonius, wokkel of darrieus turbine, de hypothetise nokturbine, als zodanig ge-
bruik makend ook van windstuwing rond de nok, is toepasselijk op meer plaatsen.

Ridge blade

RidgeBlade is een wind-energie systeem dat kan worden aangebracht op ge-
bouwen met een minimale visuele impact en maximaal potentieel aan energie- opbrengst. Dit micro-generator systeem gebruikt discreet gehuisveste cilindrische
turbines die horizontaal geplaatst worden op de nok van een bestaand of nieuw
schuin dak. uit
Micro-windturbine RidgeBlade
Ook:
Interview Dean Gregory winnaar GreenChallenge

Nader bekeken op Youtube blijkt
de turbine vrij omvangrijk te zijn en lijkt esthetis
een en ander te kunnen worden gewonnen.

Anderen:
Aerocam waarvan de horizintale-as versie op de bedrijfspagina niet meer
te vinden is, en de
Windwall mogelijk eveneens niet meer actueel.

Turbinebladen, esthetiek, opbrengsten

Verticaal op de liggende lange as aangebrachte turbinebladen dan wel rond-
tollende zoefjes nog niet aangetroffen.
Zo ook opname in de nok, op enigerlei wijze. Alhoewel een aan weer en uiteraard
wind blootgestelde externe turbine van geringe diameter bij uitgekiend electra-
gebruik toereikend zou kunnen zijn en meer universeel zichtvriendelijk toepasbaar.
--------------------------------------       
                                                                                                 
^
Compool afgekoppeld                                                        feb '014

In verband met voorgenomen verkoop van de woning
1 zwartwater afvoer terug op
het riool. Toiletspoeling met regenwater vervangen door idem met leidingwater.
Voormalige stortbak onderdelen kwamen intact uit langdurige opslag tevoorschijn !

Twee forse regentonnen, soms ontoereikend voor eenpersoons wc spoeling, nu
aangepast voor tuin- en buitenspoelwater. Overloop van de tonnen voorziet rabar-
berplanten in voormalig rietbassin (vijverplastic ervan verwijderd) met ruim voldoen-
de water.
Wijlen compool, voorheen septic tank/helofyten bassin, voldoet goed als langwer-
pige compostkuil.  

Bezichtiging (nwsbrf 28) van de redelijk succesvolle innovatie niet meer aan de
orde. Rest slechts het document Biool en compool.
2

Lees verder,
2.
----------------------
1. Zie evt. Tuinvreugd slot (nwsbrf 36) en Terugblik huistuin (wsbrf 37).
2. Biool en compool.               
                                                                                                    
^
                                                                                                     .
Aangepaste zelfvoorziening                                                apr '014

Is alle zelfvoorziening beperkt
1, zelfs bij dieren die jong vaak van ouder(s), in an-
dere gevallen in zekere mate van elkaar en in laatste instantie van natuurlijke ge-
gevenheden afhankelijk zijn.
2
In geval van menselijke zelfvoorziening is voorziening door anderen, al dan niet via
markten, in meerdere zij het varierende mate inbegrepen.
In context van een doorsnee 'westerse' consumptie van goederen en diensten be-
gin 21e eeuw, zou 'zelfvoorziening' ongeveer als volgt kunnen worden toegepast.

Water- en afvalstoffen huishouding  3

In veel woonsituatis, al dan niet met aanliggende tuin, zal waterleiding, waterclo-
set (wc) en riolering alsmede de kosten ervan zijn inbegrepen, dit ongeacht mini-
maal verontreinigend of strikt biologis consumptiegedrag.
Daarbij een groene en een grijze container voor wel en niet composteerbare afval-
stoffen, ongeacht eveneens aard en, per eenheid, hoeveelheid van het aangebo-
dene.

Met alleen een balkon- of kleine daktuin zou middels (regenworm) compost nog
iets van plantvoedingstoffen zijn terug te winnen.
Een grotere tuin geeft mogelijkheid tot meer zelfproductie van voedsel en dankzij
compostering van keuken- en plantafval, van de voedingstoffen ertoe.
Een groene container dan overbodig.
Gebruik van regen als tuin- en ander water geeft wat besparing op leidingwater en
gereduceerde belasting van het riool.

Is voor zelfverbouw van nutsgewassen meer behoefte aan plantvoeding dan kan
worden gedacht aan een omvangrijk en duur composttoilet, dat als een extra
wc-spoelwater bespaart.
Legen van een toiletemmer op composthoop of idem, een met aarde of anders-
zins verzorgde 'wc doos', al dan niet voorzien van vochtafvoer en ventilator, zijn
mogelijk gemakkelijker alternativen. 

Is geen riolering aanwezig (Almere, Oosterwold, voorzover) dan zijn er aanzienlijk
prijziger composttoilet/helofytenfilters op de markt.
Eenvoudige, te certificeren doe-het-zoveel-mogelijk-zelf versies van de laatsten,
zowel als van het experimentele compool, (nog) niet.    
Voor liefhebbers van meer tech en energieverbruik zijn diverse deels nog weer
duurder oplossingen voorhanden.

Minder gebruik van leidingwater door opvang, opslag, (oppervlakkige) zuivering en
aanwending van regen- dan wel grondwater geeft betrekkelijk geringe kosten-
besparing.
Wordt in combinatie met voorafgaande in het geheel geen leidingwater afgeno-
men, wat weer scheelt in vastrecht en evt. zuiveringsheffing, dan nog zal dit niet
of nauwelijks opwegen tegen de kosten verbonden aan adequate zelfzuivering.

Papier, metaal, plastic, glas

Papier soms te verbranden, te verpappen. Met behulp van geschikte lijm of andere
hulpstof kan oppervlak en soms ook volume worden verkregen. Minimalisering van
papierverbruik en van aangevoerde hulpstoffen daarbij een eerste prioriteit. 

Eveneens zullen wat blik en ander metaal de huishouding worden ingevoerd.
Opslag, inzameling, omsmelting en vormen van hergebruik zijn mogelijk geknipt
voor plaatselijke specialisatie, zowel als voor innovative research.
Idem onvermijdbaar plastic, en zelfs met glas zou locaal wellicht nog wel iets zijn
te doen.

Overige afvoer

Zoals giftige/verontreinigende chemise (vloei)stoffen, electronica, en 't niet voor verdere verwerking geschikte zullen privater dan wel gemeenschappelijker buiten de localiteit worden gebracht.

-------------------------------------------
1 Of  betrekkelijk dan wel aangepast (appropriate).
2 Meer hierover in Zelfvoorziening, begripsbepaling.
3 Optionele volgparagrafen: 2. Warmte- en energiehuishouding, 2a. Kleding, 3.
Voeding, 3a. Gezondheid, 4. Huisraad, woninginrichting, 4a. Bouwstoffen. 5.
Vervoer, 5a. Communicatie, 6. Sport en spel.

Zie eventueel ook Zelfvoorziening in stadsverband, Economie van zelfproductie,
Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding' en andere overdenkingen.
Studio, alle uitgaven, Zelfvoorziening.
                                                                                          
.        ^  .
Aangeboden                                                                       aug '014

De inhoud van deze website en met name de nieuwsbrieven (75 plus pagina's).
Tegen overmaking van eu. 25 is ie voor opslag en privaat gebruik beschikbaar.
In overeenkomstige map (.html, .jpeg) en voorzien van toelichting.
Tussentijdse wijzigingen daarbij meegenomen.
Aanvullend doorlopend abonnement op de Nwsbrf files totdat deze stopt: eu. 10.

Eveneens voor eu. 25: Een reis naar de rand van het derde millennium, Walden drie, vier [1, 2, 3] en vijf [1, 2, 3, 4, 5] en diverse andere niet in de nieuwsbrieven opgenomen teksten. 
Zie Studio uitgaven:
http://www.zelfvoorziening.nl/studio_uitgaven.html
In overeenkomstige mappen (.html) plus toelichting, dan wel als .txt bestand. FotocopieŽn exclusief.

Idem: Studio zelfvoorziening documentatie, digitaal. [plm. 2000 - 2014 ev.]
Opgeslagen webpag's, - teksten, geactualiseerde links, wat beeldmateriaal [plaatjes, video links] en meer.
Volgens originele inzichtelijke classificatie.

Ook, tegen elk aannemelijk bod: 
loc-shop.com, domeinnaam met bijbehorend website concept.
Loc shop, Benelux gedeponeerde merknaam plus franchise formule.
loc, local origin certificate, locale producten (merendeels locale grondstoffen) en diensten.

--------------------                                                                         ^
Meer  Plato                                                                          jun '014

Verrassend het eerder
1 besproken Hesiodus citaat 2 opnieuw tegen te komen
in Wetten, Plato.
: ... Kwam het niet doordat men niet wist wat Hesiodus zo goed wist, namelijk dat
'de helft vaak meer is dan het geheel' ? ...
3

Voor context raadplege men de geschriften. Bij Hesiodus blijft het gissen, het
kleiner stuk land vanwege eetbaar kaasjeskruid en paradijslelie dat er groeide,
gunstiger dan het groter ? Bij Plato wordt de schijnbaar paradoxale uitspraak
toegepast op een politieke situatie waarbij een groter Dorisch rijk in het nadeel
was ten opzichte van een kleiner gedeelte (Sparta) ervan.

De naar aanleiding van Theogonie (Hesiodus, plm. 750 vC.) veronderstelde link
met de ideeŽnleer van Plato (plm. 375 vC.) zo ook waarschijnlijker, al is deze wat
speculativ.
Worden onder meer natuurverschijnselen (zon, maan, dag, nacht, mist,  bergen,
zee, rivieren enz.) vereenzelvigd met, of veroorzaakt, beÔnvloed gedacht door
goden of godinnen, zo ook psychise fenomenen als angst, verontwaardiging,
wedijver, vriendschap, liefde, geheugen/herinnering, denken.
Van denken naar denkbeelden of begrippen als rechtvaardigheid, juistheid, het
goede, ... , maar ook getal, driehoek, cirkel, ..., als in beginsel onafhankelijk van
waarneming of ! gedachte op zichzelf volmaakt onvergankelijk zijnden in een
goddelijke, geestes- dan wel etherise wereld. 

Wetten, een onderhoudende dialoog, zij het vooral monoloog, van Athener met
spartaan Megillos en kretenzer Kleinias over de wenselijke inrichting en wetgeving
van een denkbeeldige, vanuit Kreta aan te vangen kolonie, Magnesia.

Met veel zijlijnen en subthema's meandert de gedicteerde ? later door anderen
wellicht voltooide tekst, soms glashelder, soms onduidelijk, herkenbaar of
wonderlijk actueel (e.e.a mede dankzij de vertaling) langs tal van bestuurlijke, wetgevende, zede-, ziel- en opvoedkundige themas.                                   
.

Meest opmerkelijk tegen de achtergrond van diverse sociaal economise analyses
en beschouwingen in deze nieuwsbrief
4, zijn de voor Magnesia beredeneerde bezits- en eigendomsopties. 5

Jawel, de notie van een basisbezit blijkt minimaal plm. 2400 jaar oud.
Het gemeenschappelijk bezit in Politeia, Utopia en vrijwel iedere socialistise,
communistise en anarchistise verhandeling of wetgeving kende een mogelijk
minder idealistis edoch revolutionair alternativ: gelijk en zo blijvend individueel
(per huishouden) bezit van grond.
6

Zodat het beweerde in Zelfvoorziening en anarchisme
7 : Plato niet, Aristoteles
niet, een andere griek, romein misschien, arabier of middeleeuwer, een illegale
papyrus, een verborgen kleitablet, zo niet dan zou Proudhon als eerste de
ongetwijfeld archetypise gedachte en deelwerkelijkheid van een gelijkelijk recht
van eenieder op natuurlijke hulpbronnen en meer specifiek op grond hebben
opgetekend."
8, kan worden bijgesteld.
--------------------------------------------------------

1  Publigrafie '011, nwsbrf 38.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_38.html#pub
2 Fools. They know not how much more the half is than the whole, nor what great
advantage there is in mallow and asphodel. ...
Hesiod, The Homeric Hymns and Homerica. II, 41 ev.  Project Gutenberg e-book.
(vrije download)
3 Boek III, p.134. Uitgave Ars Floreat. (vrije download)
Meer Hesiodus oa. in boek IV, p.192.
http://www.arsfloreat.nl/plato.html
4 Zie Studio uitgaven.
http://www.zelfvoorziening.nl/studio_uitgaven.html
5 Boek V vooral.
6 "Het land en de huizen verdelen we dus gelijkelijk onder de huishoudens, waarbij ieder huishouden zijn deel in eigendom verkrijgt."  220/221
"We hebben nu het land en de huizen verdeeld, waarbij we niet uitgaan van gemeenschappelijk bezit van land, want dat is teveel gevraagd van het huidige mensengeslacht gezien de opvoeding en de scholing die we hebben genoten. Maar laten we het bezit in ieder geval verdelen met de bedoeling dat ieder deel als het bezit van de gemeenschap moet worden beschouwd." 223.
"De voorwaarde hiervoor is dat er geen schrijnende armoede of overmatige rijkdom mag voorkomen. Dus de wetgever moet paal en perk stellen aan zowel rijkdom als armoede. Men mag niet armer worden dan de waarde van de eigen grond en dat grondbezit mag niet verminderen." 229

Meer over het eerder genoemde Dorisch rijk (Argos, Messene, Sparta), inclusiv schuldendelging en landherverdeling, op 124/125 en 219.

7 1988, zie Studio uitgaven.
8 Overeenkomstig De geschiedenis van het economisch denken, G. Vandewalle, Kluwer, '76, p.91.
                                                                                         
^
-------------------------------------------------------
                                                                                         oct '014
Nwe. vermeldingen en links

Literatuur, voorzover alleen vermeldingen: internet zoeken op de titels geeft vrijwel
direct resultaat. Informatie over auteurs in Wikipedia.

Literatuur, boeken, voor 1970.

Jedermann Selbstversorger, Leberecht Migge. Jena 1919.

Living the good life, Helen & Scott Nearing. 1950.
Een tevreden leven: 60 jaar zelfvoorzienend leven. ned. vert. 2010.

Literatuur, boeken, voor 1970, meer algemeen.

Wetten, Plato. plm. 375 vC.

What is Property ?, Pierre-Joseph Proudhon. 1840.

Our Land and Land Policy, Henry George. 1871
Vooruitgang en armoede, Henry George. 1879

News from nowhere, William Morris. 1890.

De verovering van het brood, Peter Kropotkin. 1892. vert. F. Domela Nieuwenhuis.
Landbouw en industrie, hoofd- en handenarbeid vereenigd, P.Kropotkin, vert.
J.Stoffel. 1902

Literatuur, artikelen 3, economie.

The myth of free-trade Britain, John V.C. Nye, Library of economics and liberty. 2003.

Globalization and the myth of free trade, Anwar Shaikh. 2003. pdf

Bad Samaritans: the myth of free trade and the secret history of capitalism,
Ha-Joon Chang. 2007. Book revieuw, Alpar Loöonc, 2009. pdf

Een alternatieve agenda voor de WTO, Robert Went. 2008  pdf

Markt, mensen, groei en duurzaam welzijn ?
Economie en samenleving van de Middeleeuwen als laboratorium,
Bas van Bavel, 2008. pdf, p.16/17 oa.
Vergl.
Kloostertuinen 2, nwsbrf Zelfvoorziening 4

Globalisering, vrijhandel en ecologie, Peter Tom Jones. 2010. pdf

Sites, meer algemeen, politiek.

Basis inkomen partij.

De lange mars, een menswaardig basisinkomen voor iedereen.
(met alle respect, de echte Lange mars' schreef ooit in China geschiedenis,
in Nl. jaren zestig, Nieuw links: De lange mars door de instituties)

Sites, algemeen.

Zelfvoorzienendleven.be

Selbstversorgung, Wikipedia

Zelfvoorzienend leven en wone
n.  Facebook, community
Meet & gr
eet        ,,       ,,        .        ,,      , event

Sites, algemeen, video, youtube.

Anticrisiswapen van Spaans dorp-Utopia
Young Greeks create self-reliant island society

Sites, algemeen, verdienmodellen.
zelfoogst/pluk/afhaal,(web)winkel, cursussen/logies, divers.

De zelfpluktuin, Texel
De oersprong
Autarkia.nl
De natuurlijke tijd. voorbeeldige bouwval

Sites, tuin, voeding, kleding, woning.

Grootte zvz moestuin, forum posts
         ,,         , visionair.nl, plus reacties

De tuinfabriek, daktuinen Hoog Catharijne

Permacultuur Nederland, eetbare planten en paddenstoelen database
Eetbaar Nederland.  hans en grietje het land in
Slow food nederland

Landelijke spingroep
Stitch'n bitch nederland

'T wollegoed, ambachtelijke verwerking van eigen wol     
Garderobe uit eigen streek, Lowtech magazine  

Het autonome huis, e-boek

Ridge blade, nokturbine toepassing

Sites, huisvlijt-zvz groepsprojecten.

Docwerk revolthouse.

Maak het zelf, Lowtech magazine,

Zvz groepsprojecten.
varierend gehalte aan zelfvoorziening.


Landgoed lekker leven, zelfvoorzienend/autarkisch wonen

Ecowijk zelfvoorziening, internet zoeken

Ecodorp zelfvoorziening, internet zoeken

Transition town zelfvoorziening, internet zoeken

Transition town self-sufficiency, internet zoeken

Den selvforsynende landsby, Denemarken

Ecovillage self-sufficiency, internet zoeken

Global ecovillage network, database
Global ecovillage network Europe

Fellowship for intentional communities.  advanced search

Vereniging voor zelfvoorzienend levensonderhoud
---------------------------------                                                           ^