<                  nieuwsbrief zelfvoorziening          
----------------------------------------------------------------------------
38                                             jul - dec ' 013


Aanbevolen browser(s)

Zeespiegelstijging en rurale repopulatie

Aangeboden

Publigrafie '011

Project A15


            
  .
                                                                                                                .
                                                                                               aug.sep '013
Zeespiegelstijging en rurale repopulatie   

Zullen laag gelegen gebieden over ..., 50, 100 of meer jaar waarschijnlijk
1 onderlopen, toepasselijke maatregelen dienen op tijd te worden genomen.

Naast volgen van atmosfeer temperatuur, ijs afsmelting, zee- en rivier niveaus, ...,
zal aanleggen en verhogen van dijken plus lozen van overtollig rivierwater op zeker
moment niet meer toereikend zijn, hier en daar. 

Bevolkingen en hun verblijfplaatsen dan te evacueren, beter te vroeg dan te laat,
waarna resterende gebouwen, infrastructuur, industriegebieden in en onder water
verdwijnen, temidden van vissen en waterplanten die ze gezelschap houden tenzij
toxise substantis dat verhinderen. 

Een eerste zorg aldus voor regio's die risico lopen op toekomstig onderwater
bestaan is zich te ontdoen van verontreinigende potenties.
Met andere woorden kunnen vissen, planten en dergelijke nog goed leven in en
tussen de langzaam aftakelende menselijke artefacten ? Terwille van zichzelf en
overig waterleven (deep ecology) dan wel van mensen, voorzover een mogelijk
urgent vermogen deze te voeden intact blijft.  

Een tweede, af te zien van bebouwing en andere soortgelijke ontwikkeling in
betreffende gebieden. Om toekomstig verlies van investeringen te vermijden en
deze te leiden naar zeespiegel stijging bestendige projecten, zoals agricultuur,
natuur, recreatie, ... .
2 

Een derde, waar nieuwe huizen te bouwen, dorpen, steden plus bijbehorende
productie- en transportcapaciteit, op veiliger hoger gelegen niveaus.
     
Verdragen met naburige landen (soms met overeenkomstige problemen) er te
mogen gaan wonen wanneer de tijd daar is, zijn wellicht handig als zichtbare
en onzichtbare handen niet voldoende in staat zijn verwarring en chaos te
voorkomen.

Naast onderzoek en planuitwerking zal ruim van tevoren aanvangen met slimme
migratie uit risicovolle, dichtbevolkte gebieden mogelijk resulteren in win-win
situaties. Minder dichtbevolkte urbane agglomeraties kunnen plotseling,
onverwacht onderlopen beter opvangen en zijn tegelijketijd meer leefbaar, open,
groen.
 
Compacte stad versus ruraal verspreid wonen                                               .

Een keuze tussen bestaande dan wel nieuwe hoger gelegen steden en landelijker
ontwikkelingen die minder kwetsbaar zijn voor eventuele overstroming, zou een
eerste uitkomst kunnen zijn van private en publieke reflectie op vroegtijdige
evacuatie.
  
Compacte en andere stadsadepten
3 kiezen ongetwijfeld voor de eerste
mogelijkheid. Nog compacter, voller steden
4, geheel nieuwe misschien. 5
Agrarische gronden op eenzelfde gemiddelde afstand of meer nabij in 'duurzame'
varianten. Land- en tuinbouw geÔntegreerd ook wel in hoogbouw, wonen bij werken
en vice versa ver doorgevoerd (hoewel sommigen er de voorkeur aan geven de
agglomeratie tweemaal daags per metro of light rail te doorkruisen), slimme
energie systemen, enz.
                                                                     

Dat in landelijker streken gewoonlijk veel ruimte is, wordt niet altijd beseft, toch
zou ontwikkeling naar open, groener, gezonder steden vergezeld kunnen gaan van
verspreid landelijk wonen.
7

Zelfproductie van voedsel, verwarming, electra, water, ..., woning, brengt dankzij
(spaarzaam gebruik van) auto, computer en enig omdenken
8, decentraler
bestaanswijzen meer binnen handbereik.
         
Basisinkomen, basisbezit  9                                                                 .

Maar vooral de veelzijdige sociale innovatie van een basisinkomen in samenhang met een basisbezit, kan de laatste variant voor velen toegankelijk maken.

Nieuwe 'tegenverstedelijking'
10 dan middels landelijk wonen in kleiner of groter
verband, veel tuinbouw, ambachten, doe-het-zelf, en, variant op slow food, slow
life.
11

Zelfs de 'stedelijke spreiding'
12 zou volgens eender recept van toenemende
zelfproducie en basisinkomen eerder genoemde criticasters mild kunnen
stemmen. 
 
Woestijnbewoning en drijvende bouwsels

Verder doordenkend in het verlengde van voorafgaande aanpassingen en
maatregelen komen woestijnen als aantrekkelijke nieuwe leefgebieden eveneens
in beeld.
Bevloeiing middels verdamping van per pijpleiding aangevoerd zeewater
13 maakt
velerlei habitat mogelijk. Voor aspirant Marskolonisten nauwelijks een uitdaging
en financieel een kleinigheid.

Lijkt zoetwater- en zelfs zeebewoning evenzeer voor de hand te liggen en zijn
ontwerpen ertoe legio
14, op zich, afgezien van kavelkosten en liggelden, zijn de
diverse bouwsels, ondanks enkele typise voordelen
15, aanmerkelijk duurder dan
die voor eenvoudige landbewoning zoals 'blokhut' of walwoning.

Toch zouden toepasselijke onderkomens die in binnenwateren desnoods kunnen
drijven, wellicht een aantrekkelijke optie zijn wanneer woestijn te ver, grens
gesloten, zee te golvig.

Eenmaal drijvend de bij voorkeur aanliggende agricultuur eveneens drijvend en of
diverse aquacultuur, plantaardig, dierlijk.                                          
.
--------------------------------------                                                                           
1 Talrijk de gedurig verschijnende rapporten, verwachtingen, berichten erover. Onlangs: newtok-alaska-climate-change-refugees
2 Huisvesting verplaatsbaar, of drijvend, megaterpen ?     
3 Maarten van Rossem, Leve de compacte stad, boekbespreking. In Maarten!, 3, 2011. Het tijdschrift al twijfelachtig, mogelijk in strijd met 't nieuwe boek
Kapitalisme zonder remmen (het marktdenken is failliet), in Leve de compacte stad' zou de venerabele Maarten er meesmuilend naast zitten. Zo ook een ander lichtpunt, engelstalig, George Monbiot in
Atro-city, 2011.  
Vergelijk evt.
Planbureau voor de leefomgeving, stedelijke verdichting. [exit]
4 Maar zie: Groene omgeving kan levens redden
Gek in de stad, gezond in het dorp
Levensverwachting/gezondheid in steden.
5 Bij deze laatste optie past enige terughoudendheid. Aangename, mooie,
vriendelijke architectuur waarin mensen zich prettig voelen lijkt over het algemeen
nog ver weg.
6 Nationale Milieudag 2013 Leven in de duurzame stad. [exit]
7 Voorbij de groene grens, nwsbrf zelfvoorziening 2.                                 .
Zou onder veel meer de Vpro (zie Walden vier en vijf boekjes) in de gelegenheid
zijn geweest deze en andere teksten (Duurzaam ..., nwsbrf 3) tot zich te nemen,
aan hun Ode aan- en Eeuw van de stad' series gingen ze voorbij.
8 Dan wel 'omvoelen'. De kuddegeest (Frederik van Eeden) die veel verklaart, waaronder de neiging op een kluitje te willen wonen bij soms (vergelijkenderwijs) riante rurale bestaansmogelijkheden.
9 Zie eerdere artikelen erover. Studio uitgaven, sociaal economis.
10 Counter urbanization.
11 Vergl. Dasuda .
Dutch alliance for sustainable urban development in Africa.                                
12 Urban sprawl.
13 Nwsbrf 17, Hoe houdbaar is een anti atoomstandpunt, noten,
woestijnbevloeier, toevoegingen.
14 Zie bijv. Ecoboot . Of Wikipedia, drijvende stad.
15 Vergl. Zelfvoorziening en zelfvoorziening, nwsbrf 26. 

Een engelstalige versie op Self-production.org, tzt.
-------------------------------------------------------------------------           ^
                                                                                                                .
Aanbevolen browser(s)                                                                   jul '013

Zie evt. ook Browserperikelen' in nwsbrf 37. 
Interactie van het al geruime tijd stilliggende Coolpage
1 met Internet Explorer
zowel als met Firefox, en of Windows 7/8, zou aan de typografise onregelmatig-
heden ten grondslag kunnen liggen.

Bij testen met andere browsers evenwel geven Chrome, Opera, Maxthon, ...,
aanvaardbare typografie in het venster, zij het dat alleen Opera plaatjes op hun plaats laat.. Aanpassing van de talrijke webpagina's aan Internet Explorer en Firefox dan ook achterwege gelaten.

Omdat in Opera (en Chrome) een verticale bladwijzerbalk links lijkt te ontbreken,
kan het raadzaam zijn het browservenster te versmallen en wat rechts van de
zijkant tegen een egale schermachtergrond te situeren.

Grotere letter' in alle gevallen min of meer problematis.
In Opera stelt een handige schuifwijzer rechtsonder de lettergrootte snel bij.

Ook voor de .html boekjes (zie
Studio uitgaven) blijkt vooralsnog alleen Opera
foutloos en dus de aanbevolen browser. Voor alle zekerheid gaat aan verdere
.txt versies van de waardevolle geschriften worden gewerkt.

Voor wie de Website en met name de nieuwsbrieven (plm. 75 pagina's) ineens offline wil opslaan is deze in overeenkomstige map voorzien van toelichting, tegen overmaking van 25 eu. voor privaat gebruik beschikbaar (.html, .jpeg). Tussentijdse wijzigingen daarbij meegenomen.

Met ingang van nieuwsbrief 39 wordt de halfjaarlijkse regelmaat losgelaten.
------------------------------
1 Webpagina maker. http://www.coolpage.com
                                              
                                                                     
^
Aangeboden                                                                 

Wie de website en met name de nieuwsbrieven (plm. 75 pagina's) ineens offline
wil opslaan, tegen overmaking van 25 eu. is die voor privaat gebruik beschikbaar.
In overeenkomstige map (.html, .jpeg) en voorzien van toelichting.
Tussentijdse wijzigingen daarbij meegenomen.

Aanvullend doorlopend abonnement op de Nwsbrf files totdat deze stopt: eu.10.

Nb. per 2014 wordt de huidige halfjaarlijkse regelmaat van de periodiek losgelaten.
-------------------------------------------
                                                                                    
^

Publigrafie '011                                                            oct.nov '013

Eenvoudiger en beknopter verslaglegging als in voorafgaand Walden drie, vier,
vijf. Inhoud van aanschrijvingen en antwoorden nu vooral aangeduid. Meer info op
aanvraag.

Een keuze van uitgaande berichten: website, email, online, comment en eventuele
reacties erop. De adressen her en der verzameld, aangetroffen.

Website.

Nieuwsbrieven Zelfvoorziening, 33 en 34.
Erin onder meer vermelding/aanbieding/inzage van zojuist gereedgekomen
Walden vijf 3, 4 en, dec '011, 5.

Email.

Koop minder, koop anders, produceer zelf' links (nwsbrf 25) naar Sparenbesparen
blog en Blogvanmerel.
                                                                                                             .
Naar aanleiding van Geschiedenis van het westers vegetarisme, Van Eeden
pagina
1, een bericht aan auteur over passage waarin Van Eeden meer als
schuldig aan dan als slachtoffer van ondergang van verbruikscooperatie De
Eendracht, overkomt.

Niet onaardige briefwisseling, passage licht aangepast, voorgesteld evenwel: Ook
tijdens de jaren van zijn kolonie Walden, de commune te Bussum die een nieuwe
samenlevingsvorm had moeten opleveren, bleek veel tot mislukken gedoemd.
Door toedoen vooral van onverantwoord beleid van anderen ging Maatschappij
'De Eendracht', een spaarkas voor arbeiders, ten onder. Dat kwam Eeden op een
schuld van 250.000 gulden, en daarmee het faillissement van Walden te staan.

Een nogal negative Van Eeden beeldvorming bleek weer eens wijdverbreid.
2

Op de pagina Hesiodus: Men kan goed leven van eenvoudige groenten als 'malve
en affodil'.
* Als de mensen dit wisten zou "het werk van de ossen en de 'geduldige
muilezel' niet meer nodig zijn" (geciteerd naar Barkas).
* kaasjeskruid en paradijslelie.

Vergelijk evt. Uit te rekenen, nwsbrf 9.
Hesiodus, Werken en dagen' dat middels 'zelfvoorziening' al eerder zo nu en dan
langskwam, in engelse vertaling er op nagelezen. Het weergegeven gedeelte
evenwel bleek van buitengewoon ondergeschikte betekenis en vooralsnog
onhelder. Theogonie' van dezelfde beslist een aanrader ook. Een verband met de
IdeeŽnleer van Plato zou eruit zijn af te leiden.

Plato's De wetten' gevonden op Ars Floreat. Eveneens aanwezig bleek
Vooruitgang en armoede, Henry George. 
Een bericht aan de stichting over Zelfvoorziening bij Plato  (Bl.zelfvoorziening 7)
en over Commentaar bij een covertekst (nwsbrf 18).
Immers, niet zozeer aan 'de gemeenschap' als wel aan alle individuen afzonderlijk
(...) zou de grond en andere natuurlijke hulpbronnen toebehoren.
3

Een zoeken op Alcibiades, in verband met Thucydides, De Peloponnesische
oorlog' bracht de Koxkollum website aan het licht.
Deze bericht over Zelfvoorziening bij Plato' en Zelfvoorziening bij Aristoteles.
(Bl.zelfvoorziening 7 en 8).

Terug in het heden met Slimmakkinga, dat van Walwoning zowel als van Loc shop
niet terug had.

Enige mailwisseling met Ecowijk Houten. Op de gedocumenteerde vraag of er
plaats zou zijn voor een of meerdere Walwoningen als antwoord Zou je lid willen
worden ?

De groene Amsterdammer, rubriek Dichters en denkers.
Een link naar de Studio pagina van Zelfvoorziening.nl onder vermelding van
Dichter & denker.

Een handzaam overzicht Van Eeden als (para)psycholoog.
Verwijzing naar Cooperatieve kolonies (nwsbrf 19) en de Fr. van Eeden updates
(nwsbrf 28 ev.) als soc. economische en revolutionaire aspecten van diens werk,
bleef onbeantwoord.
Van eventuele gedachtewisseling over de wetenschappelijk vrijwel ingeslapen
parapsychologie kwam het zodoende niet.
------------------------
1 Zie nwsbrf 31, Bij jaargang '010.
2 Vergl. de rammelende Walden passage in Groene Geschiedenis III: Kropotkin.
Van Eeden nu epigoon van Kropotkin. In hoeverre
De verovering van het brood,
Kropotkin vertaling door Domela Nieuwenhuis, 1894, model kan hebben gestaan
voor
Werk en brood, 1896 ?
3 Dit in tegenstelling tot vrijwel alle anarchismen, socialismen, communismen.

Online.

Trouw.nl, schrijf, poezie.
Vier gedichtjes (oct/nov): Paradijssocialisme, Nieuw beroep nieuwe kunst, Uit te rekenen, Vrijheid en deugd. Het laatste ook wel Geld, resp. Sociotax.

Comment.

Waar is het debat over de inrichting van de economie gebleven ?. Joop.nl
: Kijk eens op Zelfvoorziening.nl voor diverse concrete transitietrajecten. Met
speerpunt Basisinkomen komen tal van duurzaam/solidaire doelen als vanzelf, en
met aanzienlijke restwinst, binnen bereik. Een leuze is er al: Laat voor je werken,
werk.

100 % elektrisch: utopie of werkelijkheid ?  Blog.logica.nl
: Mobiliteitsconcept, vergl. evt. .. nwsbrf 25, files 2, vtn 3.

Ontziltingsfabrieken. Oxfamnovib, praat mee.
: Zonne-energie inzetten voor waterverdamping !  Kijk eventueel op .. nwsbrf 17,
Hoe houdbaar is een anti atoomstandpunt, voetnoten.

Succesvol krimpbeleid, dat kŠn. Socialevraagstukken.nl
: Ook onorthodox: Met een bescheiden basisinkomen en progressieve
kaveluitgifte (bestemming zelfproductie) in krimpregioís, is de veelbeleden
plattelandsvernieuwing een (europees) feit. Zie evt. onder meer Voorbij de groene
grens,.. nwsbrf 2.

Zelfvoorziening leidt tot armoede, nog wel. Visionair.nl, wetenschap.
: Aardige discussie over 'zelfvoorziening'. Gelukkig krijgt Germen tegengas.
Gesteld dat je al een stuk grond hebt (500m2 wel erg minimaal) met woon-
gelegenheid en een zelfvoorzienende lifestyle, dan kom je met bv. 500 euro per
maand, redelijk uit. Kijk misschien eens op Zelfvoorziening en laagdrempelig
rentenieren. (nwsbrf 24)
Germen: Sorry studio, als je vijfhonderd euri nodig hebt om je systeem draaiende
te houden, ben je nog steeds niet zelfvoorzienend.
: Germen, zelfvoorziening van 0 tot 100 procent. En idem per product, dienst.
Zelfvoorziening met mate, bv. 51 procent en meer.
Zie evt. Koop minder, koop anders, produceer zelf. (nwsbrf 21)

Zelfvoorziening leidt tot armoede, nog wel. Grenswetenschap.be
mhr. Glimlach: Wellicht is het interessanter om zelfvoorzienend te zijn binnen een
kleine gemeenschap van anderen die ook zelfvoorzienend zijn. Zo kun je elkaar
helpen bij ziekte of wanneer reparatie of onderhoud nodig is. Daarnaast kan je
elkaars tekorten aanvullen met je eigen overschotten. Ik wil het experiment wel
aangaan!
: Een gemeenschap of groep kan (om te beginnen) ook uiteenwonend zijn, als
vereniging of donateurskring met blad, mailinglijst, website als medium.  Zie bv.
Vereniging voor zelfvoorzienend levensonderhoud. (nwsbrf 32)
mhr. Glimlach: Ik quote even het mooie van je link: (1e alinea nwsbrf 32). Lijkt me zeer interessant om eens uit te werken. Ik ga hierover praten met wat vrienden,
dank je voor het (eenvoudige doch briljante) idee!

Taalonderwijs.org
: Zoeken op Cleon (Aristophanes, Ridders) gaf ook Stiftgedichten. Informativ, maar of 'waar het in moderne poŽzie om draait: niet rijmende verhaaltjes, maar het creŽren van betekenisverbanden met goedgekozen woorden en zinswendingen.' klopt, is twijfelachtig zo niet onjuist.

Duurzame 100 is elitair naief en meet geen resultaten. Trouw, opinie.
: Wel, het is maar net wat je duurzaam noemt en denkt.
Vergl. evt. Duurzaam ... . (nwsbrf 3)

Utopie gevaarlijk of constructief ? Discussiegroepspartacus.wordpress.
: Wellicht interessant ook bij het onderwerp: Utopische verkenningen 1-5. (nwsbrf
15-19). Over Marx/marxisme: bloemlezing 1. (nwsbrf 34)


----------------------------------------------------
                 ^
   .
                                                                                   .
Project A15                                                                dec '013

Natuur & Milieu en Milieudefensie werken samen aan een droom: de A15 moet de
eerste duurzame snelweg ter wereld worden. Om dit te realiseren zijn ze Project
A15 begonnen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Post-
code Loterij. De ambitie is: in 2015 rijden over de A15 Ė de drukke verkeersader
die Rotterdam met het oosten van Nederland verbindt Ė 40.000 mensen in elek-
trische (deel)autoís op lokaal opgewekte stroom uit zon en wind."
1

Zowaar, begint 'n concept uit 2005 langzamerhand gestalte te krijgen ?

: Over het licht uitgedund en soms afgeslankt wegennet de voertuigen mettertijd
electronis waarschijnlijk geleid en duurzaam electris ook voortbewogen ... Een
actieradius van 100 - 200 km. tot volgend oplaadpunt zou een benedengrens
kunnen zijn voor een dergelijk (eenpersoons) voertuig ... in vangrail en geluid-
scherm verwerkte windpanelen en zonnecellen laden de langsliggende electra-
kabel."
2

Windpanelen weliswaar nog uit zicht, reuzewindmolens flankeren de weg evenals
soortgelijke hoogspanningskabels.
3

Een bijkomende 'voorwaarde' aan 't voertuig gesteld is eveneens afwezig.
: Dat uiteraard niet wordt gebruikt voor woon-werkverkeer omdat het oneindig veel
intelligenter is en efficiŽnter, te wonen bij werk dan wel te werken bij wonen, tzt."
4

Alle begin is moeilijk. Naast de gedroomde 3500 Nissan Leaf auto's die in 2015
40.000 mensen gaan vervoeren (per dag, week, maand ?) zou eenzelfde hoeveel-
heid bespaarde, niet verreden menskilometers kunnen staan.
Ongeveer tweemaal zo duurzaam en half zo duur dan, wat fondsen vrijmaakt voor
een doortastend werken bij wonen/wonen bij werken beleid dat de besparingen
gemakkelijker teweegbrengt.

Eind jaren tachtig tegen de auto en voor trein, bus, fiets (Schoon op weg, Milieu-
defensie) nu ervoor mits in samenhang met Windmolen en Zonnecel.
Of de naastliggende en vooralsnog vrij lege Betuwelijn evenals de niet minder
kostende Hogesnelheidslijn dusdoende (in)direct werd bevorderd is een kwestie
voor nader onderzoek.

Met de nieuwe lobby lijkt de afslag naar een energie- en grondstof zuiniger, mobi-
liteitsarmer samenleving vooralsnog gemist en wordt een fors toegenomen horizon-
vervuiling blijkbaar op de koop toe genomen. Hoezo natuur ?
-------------------------------------------

1  http://www.projecta15.nl/wat-is-project-a15  [exit]
http://www.natuurenmilieu.nl/projecten/project-a15  [exit]
zie Nwsbrf 25, Files 2.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_25.html#fil
3  Dat het ook zonder hoogspanningsmasten zou kunnen valt af te leiden uit
A2 van de toekomst.
http://mixx.oxxio.nl/toekomst/snelweg [exit]
4  zie Nwsbrf 24, Files 1, Werken bij wonen beleid.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_24.html#fil

Evt. aanvullend:
Op het verkeerde paard, Walden vier 1, p.66. 1980.
Auto en trein, Walden vier 2, p.42. 1988.
Milieubeleid en krimp, Walden vier 2, p.67. 1989.

-----------------------------------------------------------------------          ^