<                                     nieuwsbrief zelfvoorziening
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3                                                             nov.dec ' 02

Duurzaam ...                                                                 Studio zelfvoorziening

Kloostertuinen

Deelmulchen, winter

Cursus zelfvoorziening, 2

                                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------
DUURZAAM ...


Mobiliteit, belei
d                               

Werken bij wonen, wonen bij werken : plus plus
Locale/regionale grondstoffen en producten : plus
Overig mobileren : min
Ontwikkeling autobuslijnen, autobussen (non stop,
rol aan rol af) eenpersoonsautoos, schone motoren,
tunnels onder in plaats van bruggen over ? rivieren 
enz. enz. : plus      
Spoorwegen : min min          
---------------                 
toelichting Spoorwegen : uit voorafgaande resulteert
een overcapaciteit aan vervoersfaciliteit.
Uit esthetise (ruimer landschap, afname
kermiskwaliteit van de samenleving) zowel als
economise overwegingen is het dan aantrekkelijk het
railwegenstelsel achterwege te laten.


Bouwen
                                                                 2          
                        
In lint uitlopend langs (uitvals)wegen
*
met aanliggend woningen, schoon in het groen
natuurlijke (of kunstmatige) hellingen waar mogelijk
volgend
**, zo vruchtbare dalgrond ontziend.
Wegen stroomopwaarts idealiter op grenslijnen
stroomgebieden van stromen en stroompjes.
-----------------------
*oa : bebouwing (geluidsvrij) om de wegen ipv
wegen om de bebouwing (?)
**terrasflatconcept : info Studio zelfvoorziening.


Bouwen                                                                 3

Groen wonen bij werken aan en om wegen aldus,
onder andere, leve de landstad.
Veel betere zelfbouw, in materialen vooral
van plaats en streek, en
door eenvoud van bewerking, werktuig, ontwerp  
van tamelijk tijdloze schoonheid.
---------------------------------
duurzaamheidsparadox : vergankelijker materialen
als riet, hout, leem, zand-, kalk-, baksteen zouden
duurzamer zijn al met al dan meer onvergankelijke
zoals glas, beton, staal
, kunststof.


Energie                                                                 4

Passeerden het laatste kwart van de vorige eeuw 
(subsidie)miljarden aan Techno (schijn)oplossingen
Volkskrant's rubriek Wetenschap, zoveel goedkoper
effectiver, humaner, progressiver Notech antwoorden
*
bereikten er lezenden nauwelijks of niet.
----------------------
* : minder/geen gebruik van energie-intensive
apparaten/producten (kwalitative tijdwinst ook wel
qua productie plus qua consumptie), zoals werken bij
wonen/wonen bij werken, geen HSL, minder vliegen,
(veel) dunnere zaterdagkrant en wat al meer dat Homo
Apparatus zacht renatureert.


Voedsel                                                                5

Zoals de terrasflat (2) veiliger is bij aardbevingen
zo heeft overwegend locale/regionale en natuurlijker
productie van voedingswaren het aanvullend voordeel
van meer voedselzekerheid bij extreme misoogsten of
schaarsten als gevolg van ziekten, conflict, klimaat
en overige atmosferise, kosmise of andere invloeden.
---------------------
hoe eenvoudig het is         

daar wonen waar
het voedsel groeit.           (walden drie, poëtis essay)


Reizen                                                                  6

...
Louter lopen, zwemmen, drijven, roeien, zeilen, in
zacht werktuiglijk vervaardigde vaartuigen, iets
fietsen, vederlicht vliegen, bijgeval motoris mobil
af en toe, doch niet meer dan halverwege.
...
                          (zelfvoorzienend wandelen, politiek)
--------------
veel, velen, veelvuldig van overal naar overal is
overbodig en illusoir. 


Mensenrechten
*                                                    7

art.   4 : loonslavernij ? 
art. 17 : basiseigendom, basisinkomen.
art. 23 : recht op productiemiddel (ondergrond,
             grond, water, lucht, ether, ruimte, ...)
             = recht op inkomen = relative vrijheid
             tot arbeid.       
art. 26 : recht op analfabetisme ?         
-----------------
* duurzaam in de zin van minder vatbaar voor
verbeteringen.
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
Verenigde Naties, 1948.


Geld
*                                                                    0

Van iedere geldelijke transactie ontvangt elke
burger, en door deze de staat
een variabele fractie.
Belastingen, basisinkomen, aldus volautomatis
innen en uitkeren nagenoeg gratis.
Tegelijkertijd onrecht, onzin vermeden
loonslavernij, ratrace bestreden.
-------------------
*een upgrade van het eerder verschenen Vrijheid
en deugd.
duurzaam in de zin van dagelijks voor eenieder
met inbegrip van een zekere koopkracht voorhanden.


HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR          (p.s)
                                                             
De demonstranten die afgelopen maand in Seattle
protesteerden tegen de liberalisering van de
wereldhandel, hadden in één opzicht gelijk.
De arcadische gemeenschap van economische
zelfvoorziening heeft plaatsgemaakt voor
internationale verwevenheid, grenzeloze
marktkrachten en economische integratie.

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/12/27/Opi/01.htm.
========================================
Duurzaam ...'  is een licht bewerkte weergave van
bijdragen aan de
duurzaamlijst van www.ddh.nl,
dec' 01-mei' 02.

Ook:
Programma zoekt partij (nwsbrf 21)
                                                                                                   
  ^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kloostertuinen

De bedoeling is per twee maanden een ander citaat op te nemen.
Resultaat veelal van een internet zoekactie op de term.
Inzendingen, al dan niet met commentaar, zijn welkom.


-------
Veel kloostergemeenschappen waren in sterke mate ‘self-supporting’. De tuin was
vooral in gebruik voor de teelt van gewassen en producten voor het eigen
levensonderhoud, zoals groenten en fruit. Er werden dieren gehouden voor de
productie van vlees, zuivel en eieren. Diverse andere bedrijvigheden en ambachten
zoals het kweken van vis, het telen van bijen voor de honing, het brouwen van bier
en het wassen van kleding, werden op het eigen terrein uitgeoefend. Tegelijkertijd
heeft de kloostertuin van oudsher een belangrijke functie als ruimte voor gebed,
bezinning en recreatie. De tuin was vaak ook van betekenis voor de
gezondheidszorg (pesthuisjes, medicinale kruiden) en diende mede als laatste
rustplaats voor de leden van de communiteit
.
-------------------------------------------------------------------------
http://www.kerktuinen.nl   >platform kloostertuinen.


Is de voor-zich productie hier minder een gevolg van godsvrucht als van practise
overwegingen van allerlei aard
* een veronderstelde toereikendheid en kwaliteit
van zodanige materiële productie plaatst vraagtekens bij (vroege) economen.

* Zie bijvoorbeeld De lage landen bij de zee, J. en A. Romein, Querido, hfdst. 6 en
daaromtrent.
noot:  In de ' 73 editie van deze studie geen spoor nog van de vermoedelijk juiste
Delahaye hypothese waarin vroege geschiedenis van Nederland zich veel zuidelij-
ker afspeelt, wel van de Peutinger kaart, waar de bewijsvoering desbetreffend
onder andere om draait.  ( http://www.albertdelahaye.nl/ )        pp.

ps. zie ook nwsbrf 4, Kloostertuinen 2. 
                                                                                                    
^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deelmulchen, winter.

Overvallen dit jaar door de vorst toch wel.
Het rooien van minder dragende hazelaars zodoende in het stadium van
verwerking van de forse met enige moeite uit de grond verwijderde struikbomen
blijven steken. Zodra het weer het toelaat aldus met bijl en beugelzaag alsnog ter
nutstuin getogen.
Zodat het voorjaar straks met het zaaien van tuinbonen en lage peultjes, het
repareren van plastic golfplaten van onderkomen/opslagplaats waar hagelstenen
eerder dit jaar dwars doorheen sloegen en het afvoeren van handzame brokken
hout kan beginnen. 

Bermmaaisel kwam weliswaar vrij in het naseizoen, maar het niet meer verzameld
vanwege de tijdrovende rooiwerkzaamheden.
En door de verkleining van het bebouwde oppervlak (opbrengsten na jaren van
verrijking van de zandgrond met huiscompost redelijk op peil) zo dringend niet
meer nodig nu.
De huur van het te verwilderen kavel mogelijk op te zeggen, maar wellicht kan
naast het mulch-experiment een tweede met een halfwilde tuin worden opgezet.
De aardperen die er al groeien, flink van omvang en goed van smaak, dan wat over
het perceel te verspreiden, zoals ook de frambozen en dillescheuten.
Indien ter plaatse iets gerooid of gewied kan vervolgens aardappel, pastinaakzaad
en dergelijke worden aangebracht met de bedoeling vooral een zo hoog mogelijke
mate van ' vanzelfvoorziening' op het perceel te bereiken.

Soep: schijfjes aardpeer, idem winterwortel, stukjes gedroogde paardebloem-
wortel (aanrader), knoflook, kruidenbouillontabletten en eventueel  prei en of
boerenkool, ei.       pp
.
                                                                                                     
^
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cursus zelfvoorziening, 2.

Op www.isw.agro.nl  (Innovatiesteunpunt Wageningen), >Thema's en dossiers,
>milieu en werkgelegenheid, >thema educatie, >wonen op het platteland(Zwe
den),
aldaar, onveranderd, de in Nieuwsbrief 2 vermelde Cursus zelfvoorzie
ning.
Geen 'zelfvoorziening' verder (hoe handig toch de functie Zoeken) op de uitgebr
eide
webzijde, noch onder Groene innovatie, noch onder Plattelandsvernieu
wing.

Naast de cursus staat Tingvalls Eko vermeld, een ecologisch educatie-
en informatiecentrum alsmede conferentieoord, eveneens in Zweden.
Mogelijk rolt er daar op 'self-sufficiency' iets
uit.
www.hush.se/o/tingvall/old/indexeng.
htm

Helaas, geen zoekfunctie, en geen 'self-sufficiency' op de introductiebladen tot
het
mooi gelegen Centrum voor toegepaste ecologie (voormalige modelboerderij),
wel
wind- en zonne-energie, ecologische landbouw, -veeteelt, (kas)tuinbouw,
cursussen, conferenties, verblijf en dergelij
ke.

Terug aldus naar de cursus zelfvoorzie
ning. 
De adressen er vermeld weten allicht meer over vervolg- of and
ere cursussen dan
wel over self-sufficiency in hetzelfde l
and.     pp.

                                                                                                     
^

====================================================