<                                        nieuwsbrief zelfvoorziening
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
28                                                             jul - dec 08

werken bij wonen op het web, 4

compool

frederik van eeden update

kraken en andere zaken

groen !

groen ?
            
  .
                                                                                                                      .
Werken bij wonen op het web, 4                                            jul 08

Gezocht middels Google en Ixquick, apr' 07. Vooral treffers uit eigen koker, zie
voorafgaande bloemlezing. Daarnaast een viertal die werken bij wonen zowel als
wonen bij werken geven, drie werken bij wonen, vijf wonen bij werken.

c. Wonen bij werken

1. Structuurplan Heist-Op-Den-Berg

Het 'bedrijvenpark' vormt een grote bouwvlek ten zuiden van Heist-centrum. De
Rashoevewijk is als kleine landeigendom ontstaan onder het motto; 'wonen bij
werken'."

uit 3.3.1 Bestaande nederzettingsstructuur geheel Heist.
http://www.heist-op-den-berg.be ...  [exit]

Commentaar: Het citaat spreke voor zich. Interessant zou zijn na te gaan wat er
van het motto terechtkwam en welke maatregelen het mogelijk bevorderen.

2. Vergadering provinciale staten Noord-Holland

De heer Breunissen (GroenLinks): U spreekt zich nogal positief uit over een ge-
concentreerde ontwikkeling in Almere, namelijk onder voorwaarden uitgroeien tot
400.000 inwoners. Acht u Haarlemmermeerstad een interessant alternatief voor
de explosieve groei van Almere? Het grote nadeel van Almere is dat daar geen
werkgelegenheid is. Het aardige van Haarlemmermeerstad is dat wonen bij
werken wordt gebracht.
De heer Van der Paard (PvdA): De werkgelegenheid in Haarlemmermeer kan ook
haaks staan op de mogelijkheden voor de bouw ervan. Enerzijds kan de werkgele-
genheid rondom Schiphol een en ander wenselijk maken, maar anderzijds kan de
aanwezigheid van Schiphol leiden tot de conclusie dat wij dat niet moeten doen.
Ik vind het een interessante optie.
En/en is wellicht ook een mogelijkheid, dus Almere en Haarlemmermeerstad. De
consequenties moeten echter goed worden onderzocht."

uit Notulen vergadering. 13 mei 2002.
http://www.noord-holland.nl/ ... [exit]

Commentaar: Het onaardige van Haarlemmermeerstad is uiteraard dat toekomsti-
ge bewoners er bij tijd en wijle in oorverdovend vlieglawaai zullen moeten leven.
Veel digitaal en ander werk om en nabij Schiphol valt wellicht betrekkelijk pro-
bleemloos naar Almere te verhuizen.

d. Conclusie

De overige 'wonen bij werken' zoekresultaten inmiddels minder van toepassing.
Verder zoeken met gegenereerde termen (1) zou meer onderzoeksmateriaal op
kunnen leveren. Wonen mengen met werken' en vice versa deed dat echter niet.

Kwam tot nu toe wonen op of bij bedrijfsterreinen in meer detail aan de orde, wo-
nen nabij werkplekken in stedelijk woongebied zoals daar zijn kantoren, zieken-
huizen, winkels, ..., niet. Ook het daar vestigen van werkplekken die vooral
personenvervoer behoeven, bleef buiten beeld.
Minder vreemd voorzover aanwijzingen van een doordacht en uitgesproken wbw
beleid als zodanig: files oplossend, infrastructuur, brandstof, voertuigen, tijd,
ergernis, ..., besparend, eveneens ontbraken.

e. Verder onderzoek

Een meer gericht zoeken in zo genaamde kennisinstituten, -centra en -platforms,
die zich met vraagstukken van ruimtelijke ordening, planologie, mobiliteit bezig-
houden, en waar het in ons landje inmiddels van wemelt, zou elementen van een
dergelijk wbw beleid mogelijk alsnog aan het licht kunnen brengen.

Niet direct actueel daar met de Nota Ruimte, in 2006 als Planologische kernbe-
slissing' bekrachtigd, en subnota Mobiliteit, beleidslijnen voor vele jaren vastliggen,
respectivelijk in gang zijn gezet.

Uit enkele pdf's inzake de mobiliteitsnota valt op te maken dat het beleid vooral in
dienst staat van 'economise ontwikkeling' en voorspelbaar deur tot deur transport,
dat toenametrends op hun wenken worden bediend en (technologise) innovatie
dringend gewenst wordt geacht. Dit alles uiteraard duurzaam en zo milieuvriende-
lijk mogelijk.

Een bespreking van de nota Ruimte: Het roer moet om: tijd voor bundeling van
ruimte en mobiliteit' (2) rept evenmin van 'mobiminderen', wel helaas van 'verdich-
tingsbouw' zonder een wbw.wbw optiek, maar vormt een overzichtelijk vertrekpunt
voor een verdere gang langs de expertise.
------------                                                                           wordt voortgezet

1.' Werken en wonen' geeft meer treffers, evenals 'wonen en werken', 'werken &
wonen', 'werken in combinatie met wonen', 'woon-werk balans', 'woon-werk
gebied(en)'.  Zie Wbw 2, b, 2.
2.
http://www.d66.nl ... [exit]i
                                                                                                         ^
                                                                                                           .
Compool                                                                                         aug

Compostbak waarop/in een doorspoel toilet loost, met in het verlengde ervan een
helofyten(waterplanten) filter.

Variant op in zelfvoorzienings-, permacultuur-, ecologise en andere kringen welbe-
kend compost toilet. De waterbesparing van het prijzige en niet altijd even goed
werkende toilet weliswaar missend (regen genoeg in veel gevallen) maar de mest-
stof productie ervan behoudend.
Variant ook op de meer gangbare combinatie van doorspoeltoilet - septictank -
helofytenfilter, die vooral middels oogst van riet en dergelijke plus compostering,
plantvoeding teruggeeft.

Opname van in dezelfde kringen vaak standaard aanwezige composthoop in zwart
afvalwater verwerking, spaart ruimte, vervangt eventuele septic tank en geeft super compost.

Eerste uitvoering van de mogelijke wereldprimeur
* veelbelovend. Toepassing van
soortgelijk procédé in (biologise) veehouderij niet ondenkbaar.

Lees verder
>>

Bezichtiging en toelichting op afspraak. Donateurs 10, anderen 25 euro.
------------------
* Spoedig iets soortgelijks aangetroffen op Ecologieforum.eu > waterzuivering >
wormenbak: "Ooit gehoord van een compostwormen-toilet? In de US is Anna
Edey daarmee bezig, en noemt het "bio filter".
Zie
http://www.solviva.com/wastewater_management.htm
De septic tank hier een bak met houtsnippers, bladeren, wormen, het helofyten-
filter een vloeiveld, wat niet helemaal hetzelfde is.
Keuken- en tuinafval, indien in voldoende mate voorradig, maakt houtsnippers
overbodig voorzover overeenkomstige metingen aan 't compool gunstig ook
uitvallen.

                                                                                                        
^
                                                                                                           .
Frederik van Eeden update                                                      sep.oct

Kwartjes valllen soms langzaam.
In Nieuwsbrief 19, Coöperatieve kolonies, productie voor eigen gebruik : Is in de ontwikkeling van Van Eeden's theoretise en practise bedrijfsplannen een trend
naar grootschaliger, commerciëler, machinaler waarneembaar, in eerste artikelen
als zodanig: Werk en brood, Coöperatieve rijkshoeven, 1897, lijkt de zelfproductive
gedachte prominent aanwezig."
Toe te voegen dan ook aan het literatuuroverzicht Boeken voor ' 70, waar artikelen
en eventuele tijdschriften eveneens onder te brengen. Handig niettemin zou het
zijn de verhandelingen zelf te lezen.
Zowaar, zelfs online, sinds kort. (1)

Het citaat hierboven na lezing uit eerste hand bij te stellen voorzover voor-zich
producerende Rijkshoeven eerder machinaal dan ambachtelijk werden gedacht :
Wanneer men den rijkslandbouw laat beginnen bij de reeds bestaande proef-sta-
tions, zal men vanzelf een principe volgen, dat tot nu toe in alle landbouw-kolonies
opzettelijk vermeden werd, en dat toch het eenige houdbare en gezonde principe
is. Namelijk dat men zal gebruik blijven maken van het allernieuwste en allerver-
nuftigste wat tot vruchtbaarmaken van den bodem is uitgedacht. De beste land-
bouw-machines, de sorteering der zaden, de intensieve cultuur, en alle verbete-
ringen moeten zonder schroom, zonder angstvalligheid en zonder vrees voor
geldelijke offers zoo volledig mogelijk worden toegepast. Want arbeid is een
kostbaar ding, dat nooit verkwist mag worden. ..." p.259

Financiering aanvankelijk om tal van goede reden (2) door de staat, de productivi-
teit van de conjunctuurvrije (3) Rijkshoeven, voedsel, kleding, onderdak, ..., zal de
rijksinbreng doen slinken, overschotten aan dezelfde opleveren en uitbreiding met
nieuwe hoeven mogelijk maken, in coöperatief verband, inclusief lichte industrie,
regionaal, nationaal en zelfs multinationaal.

Het 'commerciëler' nog eens na te gaan, waarschijnlijk betrekking hebbend op la-
tere verbruikscoöperaties en de Amerikaanse ondernemingen.

Qua machines de aantekening dat het voor-zich bedrijf, afhankelijk ook van aantal
producent-consumenten en productie-consumptie keuzen, deels andere eventuele
machines behoeft dan massaler producerende voor-markt bedrijven. Zie de
toepasselijke passage in Coöperatieve kolonies: De geringe in- en uitvoer van
goederen ..

Van belang vooreerst lijkt aanwezigheid en hoedanigheid van uitspraken omtrent
het economis betrekkelijk traditionele zowel als revolutionaire 'zelfproductie' na te
gaan. (4)

"In de systemen van Saint-Simon, Louis Blanc en van vele anderen die pogingen
tot verbetering ontwierpen, scholen meestal deze of soortgelijke fouten. Nooit
hiel men zich strikt aan dit meest elementaire, eenvoudige, zuivere, gezonde
beginsel: ‘dat elk mensch vrijheid moet gegeven worden om de eenvoudigste
zaken tot eigen levens-onderhoud zelf te produceeren.’ (5) p.254

"Tot punt van uitgang kan men nemen b.v. de landbouwscholen of de landbouw-
proefstations. Men kan die vermeerderen in aantal, uitbreiden, wijzigen en er hoe-
ven bij bouwen. Men neme de proeven op steeds grooter en grooter schaal, en
streve daarbij naar het doel, alle arbeiders en beambten te voeden en te onderhou-
den van wat door de hoeven zelf wordt geproduceerd. p.256/57

"De hoofdprincipen der instellingen moeten zijn: 1. dat er niets wordt geprodu-
ceerd dan wat tot gebruik kan dienen voor beambten en arbeiders; 2. dat er niets
mag worden verkocht eer de voortbrengers zelf overvloed hebben van het gepro-
duceerde . p.257

"Het kleine grondbezit met eigen bewerking zou niet alleen gespaard blijven, maar
aangemoedigd. Alleen dit beginsel zou van zelve worden doorgedreven dat men
desnoods moet kunnen toekomen van wat eigen grond oplevert. En heilzamer be-
ginsel voor een natie is er niet. (6) p.265/66

Duidelijk genoeg en voorzien van uitvoerige zij het niet uitputtende toelichting : De
technische bezwaren en bizonderheden van den te nemen maatregel kan ik niet
allen voorzien, en dat is mijn zaak niet. Ik zeg alleen, het moet, en het moet in die
richting en volgens die beginselen." p.266/67

Een indrukwekkend betoog al met al, enkele achteraf treffend juist gebleken op-
merkingen, sterke economie(theorie)-critise argumenten en, gegeven een 10%
werkloosheidspercentage in Europa, meer veelal daarbuiten plus overvloed van ar-
moede en onwaardig werk, nog immer van toepassing, want een gedeelte toch ze-
ker van werklozen, subhumaan werkenden en anderen zullen voorgestelde maat-
regelen een zegen zijn.

Wat schrijvend publiek er van terug had in hetzelfde jaar van Hollands fin de siècle
valt te lezen in het vervolg De bezwaren tegen coöperatieve Rijkshoeven.

                                                                                    
wordt voortgezet
-------------------------

1.
Werk en brood , De Gids, feb 1897.

De bezwaren tegen coöperatieve rijkshoeven , De Gids, oct 1897.

2. Waaronder (2a): De Rijkshoeven moeten een tegenwicht vormen tegen de heer-
schende wanorde, die op blinde zucht naar persoonlijk voordeel berust, en millioe-
nen gebrek doet lijden te midden van overvloed. Zij moeten zich geheel aan de
concurrentie onttrekken en alleen bedoelen brood te geven voor werk. Zij kunnen
en mogen dus nooit winstgevende ondernemingen zijn. Want als zij winstgevend
konden zijn, dan waren dergelijke in de tegenwoordige maatschappij al lang ont-
staan, door particulier initiatief. (2b) Hieruit volgt tevens waarom het de plicht van
het Rijk is voor deze hoeven te zorgen. ... .  p.257/58

2a. Heeft het zin de argumenten voor rijks-, staats- dan wel gemeenschapsfinan-
ciering op een rijtje te zetten en nader te beschouwen, aanvullende argumenten
ook kunnen worden toegevoegd.
Zo wordt armoede problematiek van werkloosheid algemener opgelost met behoor-
lijke uitkeringen. Rijkshoeven evenwel of individueler -hoefjes doen voor wie wil
voor minder meer. Gezond en zinvol werk en woonplek, behoorlijke beloning,
merendeels in natura, alternative luxe. Dan wel een aan regels gebonden eigen
lapje grond met bouwvergunning, een tiental jaren bijstand en vervolgens een mini
uitkering indien alsdan geen aanvullende inkomsten. (vergl. zelfvoorzienend
tuinhuis Walden 3 in pamfletgedicht Model, 1974).
2b. Winst in de zin van geld uitgeven en er op de een of andere wijze meer geld
voor terugkrijgen lijkt slechts in een beperkt aantal gevallen haalbaar. Eerste rijks-
hoeven zouden uit bezoekersbijdragen, logies- en cursusgelden, ..., bewoner(s)
zoveel op kunnen leveren dat een lening ertoe gesloten snel is afbetaald.    
Winst in de zin van minder toekomstige uitgaven daarentegen lijkt gemakkelijk
haalbaar: het particulier initiatief dat geld uitgeeft voor grond, wat halfproducten,
werktuigen en daar eigen bekwame arbeid aan toevoegt, is normaliter zo winstge-
vend dat van weinig geld rentenieren of rondkomen kan.

Bij de overheidsbestedingen zowel als bij die van particulieren is het een vraag
waar zij hun geld dan wel aan uitgaven.  

Afgezien van de financiering vormen wettelijke en bestuurlijke mogelijkheden en
onmogelijkheden een factor van betekenis. Zouden de natuurlijke hulpbronnen zijn
genationaliseerd en vervolgens egalitair geprivatiseerd (2c) dan is een belangrijk-
ste drempel voor 'een stukje grond en wat geld' (2d) en daarmee voor voor-zich
productie geslecht.
2c. Eenvoudiger uit te voeren dan het lijkt. Merendeels administrativ (financieel,
sommigen wat erbij, anderen wat eraf - planologis, bv. nieuwe landgoedjes, ... - ...)
naar alle waarschijnlijkheid. Het nauwkeurig in kaart brengen van de diverse bron-
nen en hun gebruik (grond, ondergrond, water, lucht, ruimte, ether, ...) stap een.
Zie ook Basic property' en andere toepasselijke Studio teksten.
2d. Zelfvoorziening als banenplan, ' 83, Studio zelfvooorziening.
Zie evt. Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding, Zelfvoorziening en
laagdrempelig rentenieren, Zelfvoorzienend bedrijf.

3. Eveneens genoemd de besparing op tussenhandel. Eraan toe te voegen onder
meer, aanzienlijke besparingen op transport van personen en goederen, de voor-
delen van een eenvoudig natuurlijk bestaan, mits welgedaan. Zie voor dit laatste
Coöperatieve kolonies: Vergeleken met land-, mijn-, fabrieks- en andere arbeid in
de periode een betrekkelijk arcadise hemel, ... ."
4. Vergl. Zelfvoorziening en anarchisme, ' 88, Studio zelfvoorziening.
5. Mogelijk tegenstrijdig met: Er zijn maatregelen voorgesteld door St. Simon,
door Carlyle, door Fourier, door Robert Owen, door Louis Blanc, door Mills, door
Charles Booth - men heeft ze allen gekritiseerd en voor onuitvoerbaar verklaard, -
maar geen der geopperde bezwaren heeft de beginselen, die ik hier volhoud en die
zij allen min of meer zuiver bevatten, ongeldig gemaakt." p.267
6. Vergl. J. Craeybeckx, De agrarische depressie van het einde der XIXe eeuw en
de politieke strijd om de boeren. Op internet beschikbaar.
---------------------------------------------------------------
Zie evt. (van Eeden) ook nwsbrvn 29, 31, 32.
                                                                                                     ^
                                                                                                      .
Kraken en andere zaken                                                            nov.

Een terugblik op het eerste groene uitroepteken
1 toegekend aan De kiem' op het
eiland Tiengemeten, stemt niet vrolijk. Geen bloeiend zelfvoorzienend project,
maar in verval en verlaten erbij liggend, of overgenomen door Natuurmonumenten,
te oordelen naar uitvoerig leesverslag: Een korte geschiedenis.
2

De website reikt tot 2006 en zou suggereren dat de plek inderdaad door het parti-
culier initiatief voor gezien werd gehouden. Wat het mogelijk geworden zou zijn, in
gelukkiger interactie met Natuurmonumenten
3, laat zich slechts gissen, gegeven
de flexibele doelstelling van eigentijds natuurvormingscentrum, eko camping en
zelfvoorzienende gemeenschap. Maar origineler, bijdetijdser en goedkoper dan
wat uit de koker van de mega organisatie kan rollen, allicht.

Beleidsruimte voor acceptatie van het voorstel was er mogelijk wel, of kent verge-
lijkbare precedenten op andere locatis. En fondsen ? ongetwijfeld. Is er veel geld
voor de deels alweer achterhaalde
4 Nieuwe natuur, aanzetten tot nieuwe
Omgang met die natuur
5 leggen het vooralsnog af tegen de grote en kleinere
grazers.   

Kraken
  
Uitslag van de rechtsgang inzake de ingebruikname onvermeld gebleven, dat het
project ondanks alle geinvesteerde energie er niet mee wegkwam, lijkt gegeven.
Een risico van achteraf bij wettige eigenaar of beheerder toestemming vragen. In
tal van leegstandsgeval na langer of korter durend getouwtrek met eendere
uitslag, maar toch ook regelmatig succesvol.
6

In het laatste geval knaagt er eventueel iets aan het rechtsgevoel. Velen toch die
soortgelijks zouden willen. En, uitgave aan de hoogste bieder aan hetzelfde
rechtsgevoel knagend, evenals soms het wettige eigendom zelf, loting onder ge-
kwalificeerde mededingenden (met extra kans voor eerstkomenden) biedt dan uit-
komst.

De signalerings- en protestfunctie van ingebruikname acties daarmee onverlet blij-
vend, direct voordeel echter in de vorm van goedkoop, aantrekkelijk onderdak en
of grondgebruik geeft dat niet, integendeel. Maar de 'politieke energie' die anders
afvloeit in langdurige bewoning tussen hoop en vrees met slechts deelkans op
slagen, wordt dan beter gefocused wellicht op onderliggende wetgeving zelf.

Recht op een woonplek of bouwkavel, op (nuts)grond ? Bij geen politieke partij
toch is dat in het programma opgenomen.

Zelfvoorziening

Vooral de tot de verbeelding sprekende plek, alwaar 'zelfvoorziening' een toepas-
selijke optie, zal vereniging De Kiem in beweging hebben gezet.
Ging het meer om zelfvoorziening zelf, dan kan waar dan ook, met weinig of veel
geld, althans worden begonnen. Vanuit bijeenkomsten in huiskamers desnoods
7
en vervolgens middels doe-meer-zelf clubhuis en nutstuin kunnen benodigde vaar-
digheden worden geleerd en geld voor grond- en of boerderij aankoop opzij
worden gelegd.
8

Cursussen ook kunnen worden ontwikkeld, een uitgekiend (en gratis) basisdiplo-
ma Zelfvoorziening zal slaagkans doen toenemen en diverse vergunningen
vroeger of later meer toegankelijk maken.

Wisselvalligheden en groepsdynamiek op een gekraakte locatie komen de rust en
permanentie die merendeels zelf, individueel en in samenwerking, produceren van
' voedsel, kleding, onderdak' behoeft, mogelijk niet altijd ten goede.

Verslaglegging

Zal over De kiem' een en ander op video en zeker op foto zijn gezet, in meer regu-
liere documentatie over Tiengemeten terug aan de natuur
9 lijkt het niet te hebben
bestaan.

------------
1. Zie:
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_19.html#gro
2.
http://members.tele2.nl/dekiemtiengemeten/index.htm  [exit]
3. Lees ook Bijlage 8 van Een korte geschiedenis.
4. Zie:
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_22.html, groene uitroeptekens.
5. "Wij zijn van plan deze plek zelfvoorzienend op te bouwen. Wij zijn begonnen
met kleinschalig te verbouwen. Nu al maken wij vlierbloesem siroop, thee van
brandnetel, kamille en andere kruiden, brandnetelsoep e.d. In de herfst gaan wij
bramenjam, chutneys, appeltaarten enz. van de vruchten uit de boomgaard en de
omgeving bereiden. Volgend seizoen starten wij de perma-cultuurtuin waar onder
andere vergeten groenten en kruiden kunnen worden gekweekt. De enige techno-
logie wordt die van de duurzame (zonne/ wind) energie." uit Bijlage 4.
Is een en ander voldoende ontwikkeld, wat enkele generaties kan duren, dan zou
de [voormalige] 700 ha. binnendijks plus 300 ha. buitendijks van het eilandje zo'n
3000 mensen dankzij ook toerisme een verantwoord bestaan kunnen bieden.
6. Vergl.
http://krakengaatdoor.nl/node/2
7. Zie Koop minder, koop anders, produceer zelf' en Zelfvoorziening en laagdrem-
pelig rentenieren', Studio zelfvoorziening.
8. Vereniging voor zelfvoorzienend levensonderhoud :
http://www.zelfvoorziening.nl/inzage_w.v_2.html#zes 
9.
http://www.tiengemeten.com
                                                                                                      ^
                                                                                                                    .
Groen uitroepteken

Dit jaar in bescheiden formaat toegekend aan De groene zeepbel (1), een oorkon-
de jaarlijks uit te reiken aan het bedrijf dat opvallendst veel groene schijn in haar
imago deed, het zogenaamde Greenwashing.

Leuk simbool en iets van critic althans op commercialisering van klimaat, duur-
zaam, ecologie, milieu. Dat politisering van de problematic door go's en ngo's (2)
evenals professionalisering op universiteiten en aanverwante instituten (3) daarbij
uit het zicht blijft, is wellicht jammer. Of er sprake is van een zeepbel binnen een
zeepbel (4) ... ?

Maar goed, de media in deze niet helemaal toerekeningsvatbaar, begrijpelijk overi-
gens, een overvloedig schuim van woorden, waaronder niettemin diverse geldstro-
men en ook grofstoffelijker implementatis, ontgaat wie oplet niet.

Veronderstelde aanvullende zeepbellen: Cradle to cradle, Millenniumdoelen,
Groen van links.

Meer groene uitroeptekens: nwsbrf 19, 22, 26.
-------
1. Zie
http://www.studentenvoormorgen.nl
2. De geldverslindende 'politiek' met haar machtige belasting (en eindeloos lenen)
als inkomstenbron besteedt middels subsidie de groenwas wel uit ook aan ngo's. 
3. Met meer en veel minder relevant onderzoek de groenvraag gaarne bedienend.
4. De Groene Zeepbel ... . Op deze avond zal ook een debat plaatsvinden over de
identiteit van duurzaamheid onder leiding van Froukje Jansen (Llink), met oa Paul
Rademaker (oud-voorzitter club van Rome), Diederik Samsom (PvdA), Natasja
van den Berg (Praktisch Idealisme) en Lisette Kreischer (Veggie in Pumps).

                                                                                                       
^
                                                                                                        .
Groen vraagteken                                                                         dec.

Evenals het uitroepteken dit jaar van bescheiden formaat. Fred en Wilma in de
Vinexwijk, maak van je huis een zelfvoorzienend paradijs' 19.95, uitgeverij Snor.

Afgaand op een tweetal recensies (1, 2) eerder een handleiding hoe het niet moet,
aangepaste zelfvoorziening in een Vinexwijk: "Elk hoofdstuk heeft een ‘goed idee’
(inspiratieverhaal), een ‘workshop’ (zoals boter maken, een kip slachten of een
schaap scheren) en een doe-het-zelf handleiding van een Nederlandse ontwerper."

Een week zonder koelkast ? Doe 'm na enige oefening de deur uit, maak een koe-
le kast in of meer waarschijnlijk op (door waterleiding gekoeld) het keiharde beton
van de Vinex keukenvloer. Koop geen bederflijker producten, of bewaar middels
koken onder andere. Kort daarbij zoveel mogelijk op meer bewerkte, industriële
producten. (3)

Vermijd luchtfietserij: "Het boek laat zien hoe je op een vrolijke manier autonoom
en duurzaam kunt leven. Want: 'Zou het niet heerlijk zijn als je nauwelijks geld
kwijt bent aan boodschappen en niet meer afhankelijk bent van bureaucratische
instanties? Nooit meer in de file maar lekker brood bakken, honing klaren en wodka stoken?' ".

De recensenten vallen schrijfster erom niet lastig, weten zij veel, en geven de wel-
licht goed bedoelde inhoud aardig weer, al kriebelt er in Een week zonder koelkast
' wel wat: "Zelf heeft auteur Nienke Oosterbaan niet zoveel uit haar boek uitgepro-
beerd, bekent ze. „Ik woon niet in een huis met een tuin. Dat maakt het moeilijk.
Tja, het is allemaal met een knipoog bedoeld, we willen vooral inspiratie geven
voor een leuker leven. Het is namelijk niet alleen goed voor het milieu om zelf
honing of jam te maken. Doe dit een middag met je kinderen en je hebt een
topdag.” "

Een licht hilarise reactie op 'zelfvoorziening' misschien ook. Of meer een kwestie
van ergens een klok horen luiden. Veel dat zich als zodanig aandient neemt het
met een meer samenhangende, doordachte betekenis ervan minder nauw.

Het doe maar gek dan doe je al gewoon genoeg lijkt zich wat te herhalen in uitge-
verij Snor (4), die meer doe-het-zelf in haar fonds heeft. 

Andere groene vraagtekens: nwsbrvn 22, Groene uitroeptekens' en 26, Groene
uitroeptekens ?.
--------------------
1.
Een week zonder koelkast kan best.   nrc.next  [exit]
2.
Zelfvoorzienend paradijs in Vinexwijk.  de stentor [exit]
Een andere: Zelfvoorzienend leven.  trendslator [exit]
3. Aangepaste zelfvoorziening (10-50 %): Koop minder, koop anders, produceer
zelf.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_21.html#koo
4. Uitgeverij Snor maakt frisse, grappige, mooi vormgegeven boeken. Highbrow,
chic en intelligent, maar dan met snor.  www.uitgeverijsnor.nl .

                                                                                                    
^