<                                        nieuwsbrief zelfvoorziening
------------------------------------------------------------------------------------------------------
27                                                             jan - jun 08

bij jaargang ' 08                                       
            
werken bij wonen op het web, 3                      

self-production.org

goed voor de werkgelegenheid

huisvlijt

nokturbine

            
  .
                                                                                                      .
Werken bij wonen op het web, 3                                           jan 08

Gezocht middels Google en Ixquick, apr' 07. Vooral treffers uit eigen koker, zie
voorafgaande bloemlezing. Daarnaast een viertal die werken bij wonen zowel als
wonen bij werken geven, drie werken bij wonen, vijf wonen bij werken.

b. Werken bij wonen

3. Beantwoording van de reacties op Masterplan Stormeiland

Ter download te vinden als Reactienota Masterplan Duurzaam Stormeiland op
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Smartsite.shtml?id=69197

Uit de samenvatting van reacties blijkt eerder vermeld  "De implicite veronderstel-
ling dat de mensen die in Stormeiland gaan wonen in belangrijke mate ook in het
Stormeiland gaan werken, is vanuit verkeersoverwegingen politiek wellicht wel ge-
wenst, maar niet realistisch en reeds lang geleden achterhaald. ... (13.7-2)" een
witte raaf.

'Werken bij wonen' en 'wonen bij werken' komt in de samenvatting, zoals in de be-
antwoording, aan de orde als 'werken mengen met wonen' en 'wonen mengen met
werken'.

Meer licht op het voornemen, door de reactis in overgrote meerderheid afgewezen,
werpt het antwoord van de gemeente op de inspraak.

"Een vergroting van het aantal arbeidsplaatsen is een belangrijke ambitie in het
Masterplan. Daarmee kunnen meer inwoners werk in de eigen gemeente vinden,
waardoor de verkeersdruk in de spitsrichting kan verminderen (...). Door woningen
in de Stormpolder toe te voegen ontstaat een interessant nieuw woonmilieu, met
uitzicht over groot water en een levendigheid en dynamiek door de menging met
werken"

In de tweede zin van het citaat ligt een 'werken bij wonen' doelstelling verscholen.
Omgekeerd zou het overtuigender overkomen: Om de verkeersdruk in de
spitsrichting te verminderen dienen meer inwoners werk in eigen gemeente te
vinden. Aanvullende arbeidsplaatsen kunnen hierbij van dienst zijn. (1)
De derde zin, woningen toevoegen in de Stormpolder, zou zonder de voorwaarde:
voor aldaar werkenden en andere Krimpenaren' de verkeersdruk even zo vrolijk
weer op kunnen voeren.

Waarschijnlijker beweegreden voor het samenvoegen van werken en wonen:

"Door een menging van wonen en werken is een intensiever gebruik van de ruimte
mogelijk, waardoor het gebied een grotere gebruikswaarde en een hogere econo-
mische waarde zal krijgen."
"De bouw van woningen is essentieel als kostendrager voor de transformatie en
zal bovendien een aantrekkelijk en voor onze gemeente nieuw woonmilieu bieden
aan vele van de huidige en toekomstige inwoners van Krimpen aan den IJssel."
Dat het geplande woonmilieu aantrekkelijk zou zijn, valt uit de inspraakreactis
geenzins af te leiden, wel dat het duur wordt, maar mogelijk denken de toekom-
stige inwoners daar anders over.

Een en ander aangestuurd door hogerhand en buitenland, waar compacte stad en
verdichtingsbouw opvattingen ruim een kwart eeuw toch al en met alle gevolgen
van dien, worden toegepast (2):

"In het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (...) van de provincie Zuid-Holland
en de Stadsregio zijn enkele bedrijfslocaties langs de Nieuwe Maas aangewezen
als te herontwikkelen locatie. De Stormpolder is er daar ťťn van."
"Het is een landelijke (en West-Europese) trend, die ook gevolgen heeft voor het
planologische beleid. Was tot voor enkele jaren dit beleid nog gericht op het
scheiden van wonen en werken. Nu is het beleid gericht op het mengen van wo-
nen en werken op die plaatsen waar dat mogelijk is. Die menging biedt grote
voordelen: het ruimtegebruik wordt efficiŽnter en intensiever, de kwaliteiten van
een gebied kunnen beter benut worden, het woon-werkverkeer kan verminderd
worden, de sociale veiligheid zal toenemen, et cetera."

Overlast en hinder, een in de inspraak veelvuldig geuit bezwaar, daarbij wat
weggewimpeld:

"Bovendien is de aard van de bedrijven in de loop van de tijd veranderd door tech-
nologische vernieuwing en door de mondiale economische ontwikkelingen. Naar
verwachting zal dat de komende decennia doorgaan." 
"Door die veranderingen zal het aandeel milieubelastende bedrijven afnemen. Bo-
vendien wordt het steeds beter mogelijk om milieubelasting aan de bron te voor-
komen. De combinatie wonen en werken wordt dan ook weer mogelijk."

Maar goed, met 'het woon-werkverkeer kan verminderd worden' terug bij het
onderwerp. Hamvraag, wordt het dat ook ?
En of 'de sociale veiligheid zal toenemen' is bij positive correlatie van bewonings-
dichtheid en criminaliteit (zo ook ongezondheid en levensverwachting) evenzeer
kwestieus.  

Uit de Reactienota en volgend eveneens te downloaden Raadsvoorstel  (24.05.07)
blijkt dat de soep minder heet wordt gegeten als opgediend.
Na de storm van het Masterplan met inspraakprocedure, de komende tien jaar
slechts infrastructuurverbeteringen en wat fris bermgroen in de polder, een nu
leegstaand en te saneren terrein te onderzoeken voor gemengde woon-werk
invulling, een te ontwikkelen bedrijvencampus.

Was alle commotie wel nodig ? Mogelijk deed de overwegend afwijzende inspraak
gemeente gas terug nemen of maakte het ronkend Masterplan slapende honden
slechts wakker en zou met voorzichtiger benadering reŽler resultaat eerder zijn
bereikt.

Voorlopig aldus afgehouden, het werken mengen met wonen, want daarover gaat
het hier, zoals op meer plekken, bedrijfsterreinen om diverse reden te voorzien van
woningen.

Exclusive bestemming voor werkenden aldaar en een omvattender kader van met
de mobiliteit te verminderen bewoningsdichtheid, daarbij nog niet echt aanwezig.

wordt voortgezet.

1. "Een vergroting van dat percentage (dat in eigen gemeente werkt) kan ook
bereikt worden, indien bedrijven bevorderen dat hun werknemers in de gemeente
gaan wonen of de voorkeur geven aan medewerkers die al woonachtig zijn in
Krimpen."                                                                                                    
De gemeente zou hier eveneens een handje kunnen toesteken.                           

"Het beleid is erop gericht om het aandeel Krimpenaren dat over de Algerabrug
reist om bij hun werkbestemming te komen, te verminderen. Op dit moment werkt
circa 50% van de werkende inwoners in Krimpen. Dat percentage kan hoger;
volgens de Structuurvisie van Capelle aan den IJssel werkt 85% van haar
beroepsbevolking in de eigen gemeente. "
(beide citaten te vinden onder Infrastructuur)

2. Zie evt. ook Voorbij de groene grens', Studio zelfvoorziening, en wel
Buurtbewoners. (Gatenvulbeleid ' 82)
-----------------------------------------------------
                                                                                                       ^
                                                                                                                     .
Bij jaargang ' 08

Niet ontevreden over het afgelopen jaar. Nieuwsbrief boven verwachting gevuld.
Walden vier, 3, Autarceia' eindelijk uit, vergezeld zelfs van Iviti, dat als een stukje
critise wetenschap (relativiteitstheorie vooral) er toch zeker mag zijn.
Zelfvoorziening bij klassiek romeinse auteurs' nog onder de pen.
Het innovative Compool in experimentele uitvoering redelijk succesvol halverwege.

Nog eens een goed woordje gedaan voor de Walwoning (1).
Planologis open goal: Werken bij wonen, wonen bij werken' in twee of drie afleve-
ringen af te ronden. Loc shop in de aanbieding.

Ook Walden vijf ' nu op het programma.
Iviti gezelschap te krijgen van Goed voor de werkgelegenheid' een eveneens ' 95
feuilleton en indertijd (deels) elders gepubliceerd.

Zodoende, nieuwe groene uitroep- of vraagtekens tegemoet ziend,
een goed zvz jaar,             pp.
------

1. Zelfvoorziening en zelfvoorziening, nwsbrf 26.

------------------------------------------------------
                                                                                                    
^
                                                                                                         .
Goed voor de werkgelegenheid                                               mrt 08

1. Statistiek

Vermeldt het Centraal Bureau voor de Statistiek geen werkloze academici van 45
jaar en ouder (a) ze zijn er natuurlijk wel. Deels langdurig, na RWW aangewezen
op ABW.
Een inkomensachterstand als zodanig van 1500 plus per maand op werkende
academiegenoten. Toch zijn de laatsten (nog) veruit in de meerderheid en zou het
ze weinig kosten de achterstand te halveren. Evenmin zou het ze veel kosten,
middels werk, het verschil tot nul terug tebrengen.

Een raadsel waarom het niet gebeurt, temeer daar wat opgaat voor academici ook
opgaat voor anderen.
Veel werk desondanks blijft overbodig of worde, zodat in beginsel veel geld kan
bewegen naar aangename, nuttige zaken.
----
a. Nieuwsbrief  Stichting Hoogopgeleide Werkzoekenden (Nijmegen), no 3,
feb' 95, Generatieprobleem.
Het stukje werd opgenomen in Nwsbrf  4, apr ' 95. Op een aanbod het voort te
zetten als column Goed voor de werkgelegenheid' en waarbij een tweede stukje
Loos werk' toegestuurd, werd niet ingegaan.

2. Loos werk

Kost volledige werkgelegenheid respectievelijk ruime verhoging van minimum
uitkering academici onder meer weinig, dan ligt desbetreft in voorbije perioden een
rijke hoeveelheid loos werk.
Studies, rapporten, artikelen, verslagen, vergaderingen, activiteiten, beleid, in vele
werkjaren tegen stevig uurloon.
Werkzoekenden intussen maar lezen en vrezen, omscholen, solliciteren.

Het geld was er dus, gegeven een neerwaartse beweging uit inkomens boven,
voor werk, ruimhartiger uitkering, studieloon.
Rolt studieloon betrekkelijk riant uit de cijfers, dan komt opnieuw kantoorruimte
vrij, vallen computers stil (b) met toename tevens van welzijn.
Voorbeelden van mogelijk loze en zelfs slechte productie, weliswaar inkomens
opleverend, maar consumptief * eerder weggegooid geld.
Blijven de inkomens, de top lager de basis hoger, dan zou op sociaal zacht-
zinnige wijze loos kunnen opgaan in nuttig en vrij, met toename van productiviteit.
----
b. De complexe studiefinancierings administratie, onder de merkwaardige naam
Informatie beheer groep.
*  Hier sociaal consumptiv, besteding belastinggeld.

3. Sociaal.

Huishoudingen gerangschikt naar inkomen in flexibele bergvorm. (c)
Rangschikkingen zo mogelijk naar grootte, leeftijd, koopkracht, inkomen in natura,
vermogen, bron van inkomen, welzijn.
Moerassen van armoede, polders der minima, vlakten erboven, plateau modaal,
terrassen tot meermaal modaal, grillige top.
Het volume van de vorm is de som van de inkomens, toename van huishoudingen
verbreedt de basis.
Bij daling van koopkracht in diverse indices stijgt het moeras, bij toename van ar-
moedigen (verval van polders, inzak van vlakten) breidt het zich eveneens uit.
Sociaal ! verdeelt het volume ter verheffing van moerassen, polders, vlakten en
stimuleert welzijn plus nuttige groei.
----
c. Ook retrospectiv interessant.

-------------------
Naschrift ' 08

ad
1.  Tien volwassenen, negen werken en ontvangen 900, een werkt niet, werk-
loosheid 10%. De werkenden leveren 10 % in, 90, en helpen daarmee de werkloze
aan een gemiddeld loon. Hun gemiddeld inkomen van 100 daalde daarbij naar 90.
Om 10% werklozen aan een bijstandsuitkering  te helpen kan uiteraard met min-
der dan 10% inleveren worden volstaan, zo ook minimumlonen en aanvangssala-
rissen.
Werden de bijstandsuitkeringen al betaald dan kostten ze de werkenden zelfs
niets, dat wil zeggen niets extra. Ze om te zetten, voor wie wil, in werk had  5%
en (veel) minder gekost. Ook het uitgespaarde (loos werk) telle mee. 

Werk scheppen, op basis van een minimumloon en hoger, aldus zo lastig niet,
zeker waar leuzen als 'samen ...' welig tieren. Het inleveren van procenten over de
hele linie is eveneens van toepassing bij wenselijk geachte verlaging van loon- en
salarispeil (idem verhoging in centen). Voor verantwoordelijke hogere inkomens
een extra prikkel de werkgelegenheid op peil te houden.
Om het werk 'vrijwillig' (sollicitatieplicht afgeschaft) en relatief aantrekkelijk te hou-
den in plaats van meer en meer verplicht en onaangenaam, ligge het minimumloon
vrij ruim boven de uitkering (basisinkomen) waar niettemin eenvoudig van zou zijn
te leven.

Vergelijk eventueel Van de wieg tot het graf ' de Volkskrant, plm ' 95. Diverse be-
schouwingen door overwegend meerverdieners van wat wel de Verzorgingsstaat
wordt genoemd. Aan eenvoudige vaststelling van de noodzaak van inkomen en
dus van de beschikbaarheid ervan, komen de analyses, op een enkele uitzonde-
ring na, niet toe. Geen vraagtekens bij eigen en andere meerinkomens maar bij
uitkeringen en minderinkomens, blijven ze wel betaalbaar ?   

ad
2. Zoals bij werklozen is hier het aantal studerenden als percentage van het
aantal inkomensontvangers (inclusiv zo men wil uitkeringsgerechtigden) van be-
lang. Daarnaast uiteraard de hoogte van het studieloon.

Loos werk. Hier werkloosheidsbestrijding en eventueel studiefinanciering.
Belastingvergaring en verzekeringswezen te volgen. Ook onder meer wetboeken
en rechtsgang aanzienlijk te vereenvoudigen, toch ?
Loze consumptie als uitgangspunt nemend, waarzonder het even goed zo niet
beter zou zijn te leven, lijkt meer dan de helft van actueel werk direct of indirect
(na aanpassingen zoals bv. werken bij wonen/wonen bij werken, dwz. minder
gemotoriseerd vervoer en infrastructuur) overbodig.

ad
3. Telde het Centraal bureau voor de statistiek' onder 1. niet alle werklozen
mee en blijkt het betrekkelijk eenduidig vaststellen van hun aantallen keer op keer
lastig, voor een helder overzicht van de inkomensverdeling zoals hier bedoeld
komt de kennisklant er eveneens magertjes van af. De kale gegevens met wat
moeite weliswaar online te vinden bij het CBS, maar duidelijke grafiek(en),
glasheldere uitwerking, scherpe verfijning, geenzins.
Een algemene trend, naar blijkt. Uit internetbronnen volgt weinig meer
transparantie zo op het eerste gezicht. Zich eindeloos herhalend gemompel over
de Lorenz curve. In kranten en op televisie niet anders. Uitgezonderd zo nu en
dan impressies van hoge toppen, diepe dalen, wordt over inkomens zelden
bericht.   

De stukjes zouden in ieder geval zijn gevolgd door 4. Recht op inkomen en 5.
Recht op arbeid. Thema's in latere sociaal economise reflecties verder uitgediept.
Een (gelijk ...) recht op natuurlijke hulpbronnen dan wel productiemiddelen (basis-
bezit) genereert dit (basis)inkomen, zogewenst deels in natura.
Een recht op arbeid trekt het op voorzover de bezetters van arbeidsplaatsen een
zekere financiŽle genoegdoening zijn verschuldigd aan de overtollige niet-bezetters
ervan.
---------                                                                                            ^
Self-production.org                                                                   feb 08

Geruime tijd 'under construction' maar nu dan toch voldoende in werking. Wat
passiv vooralsnog. Voor actie van anderen, alert op het nieuw doe-het-zelven, een
platform, 
www.self-production.org.
                                                                                                       
^
                                                                                                       .
Huisvlijt                                                                                   apr 08

Vorige afleveringen van Huisvlijt' in nwsbrf 11, 12, 13, 14. Fornuiskachel, nwsbrf 4.

1. Meer inmaak recycling.
Inmaak met behulp van twist-off deksel potten (1) is in de loop der jaren een goede
methode gebleken. Rabarber, zwarte bessen, kruisbessen, bramen, pruimen, ap-
pelen. Een halfuurtje verhitten (2), in schone potten gieten, omkeren en in kelder-
ruimte weggezet.
Gebruikt vooral als toevoeging aan biogarde yoghurt. Appelmoes ook als
metgezel van bonengerechten.

Ieder jaar hierbij wel enkele glazen die meer of minder gingen lekken, met opruim-
en schoonmaakwerk tot gevolg.
De glazen in plastic bakjes gezet, bv. van gevulde en andere koeken, 3 of 2 per
bakje, maakt het euvel gemakkelijker hanteerbaar.
--
1. Zie bv. Inmaken en bewaren van groenten en fruit. Ekologische alternatieven 6.
De kleine aarde ' 82, p.25.
2. 75 graden, rabarber 80, zie 1. p.27.
Groenten, nog niet toegepast, volgens hetzelfde boekje tegen de 100 graden
(botulisme gevaar) en langer, 90 minuten. Uitgezonderd tomaat, augurk, 75
graden en 30 minuten. Tuinboon eveneens 30 minuten.

2. Kleding.
Niet verder gevorderd dan voorkomende onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden, wat eindbestemmingen poetslap en weggooi soms
aardig uitstelt. Al wel eenvoudige kleding, 'linnen'goed en dergelijke, die omzetting
in natuurlijker en localer doe-het-zelf producten bijna een op een aan zou kunnen.
Hoeveel tijd het zou kosten, een eenpersoons set, vierkante meters te weven, te
knippen, aaneen te zetten. Plus stuks zoveel te breien. Mogelijk valt het mee,
uren ook wel slechter besteed. (1)

Zelf-kleding-maken websites stellen zich dit soort vragen, voorzover bekend, niet.
Nogal traditioneel over het algemeen, hoogstens ecologise stoffen, die probleem-
loos van ver weg (goedkoop) worden betrokken.

Ook de Schone kleren campagne, abominabele arbeidsomstandigheden in lage
lonen landen bestrijdend, heeft zelf kleding maken als alternativ niet op het pro-
gramma, of zag iets in linkuitwisseling als zodanig. 
--
1. Uit een schaapsvacht, zo luidde laatst een radiovraag, kunnen 12 truien worden
gebreid.

3. Economie van zelfproductie, 15, kleding. (1)
Op lesroosters leiden zelfproductive vakken tot vernieuwende weerkeer van han-
denarbeid. Classice naald en draad vaardigheden voorzien al vlug in waardevolle,
nuttige kleedsels.
Het eeuwige schaap, de veelzijdige vlasplant, elders katoenpluis, en divers ander
zacht plantaardigs, dierlics. (2)
Verlichte regels van zelf doen, te doen: maken, dragen, wassen, verstellen, beper-
ken tot meesterlic practise mode, welbewust kledinggedrag.
Talenten gaan erin door, zo ook zekere afzet en inkomsten scheppend, of voor,
gezellige draad en naald clubjes trainend tot toenemende graad van perfectie.
Zij die het nooit zullen leren blijven klant en kopen gewoon confectie, couture lo-
caal al dan niet holistis van snit.
--
1. Zie uitgaven Studio zelfvoorziening. Paragraaf over productie van kleding in
Zelfvoorziening in stadsverband' op aanvraag beschikbaar.
2. Zoals bij de keuzes alarminstallatie-waakhond, tractor-trekpaard, ..., zouden te
minimaliseren kunststoffen hier wellicht soms de voorkeur verdienen boven
dierlijke stoffen.
-----------------------                                                                               ^
  .
                                                                                                       .
Nokturbine                                                                        mei.jun 08

Liggende lange as waaraan schoep(en) in enigerlei vorm.
Bescheiden diameter, diverse lengtes. (1) Esthetiser: opname in de nok.

Niet alleen op daknokken min of meer zichtvriendelijk en eenvoudig aan te
brengen, maar ook op tal van andere plaatsen, waaronder langs wegen. (2)

Zoals overige kleintjes, plus mogelijke handicap van niet met windrichting mee
draaiend, erg duur nog (3) maar door eenvoud van constructie en plaatsing
wellicht concurrerend met types van vergelijkbare prestatie. (4)

Bij gering electragebruik (5), bv. een situationeel ruim toereikend bevonden 750
kilowattuur per eenpersoonshuishouding per jaar, zou afkoppeling van het net net-
werk- en meetkosten (6) uitsparen en een aantal meters nokturbine dit vermogen
kunnen leveren. (4)

Omdat dankzij de heffingskorting die 750 kwh. incl. netwerkkosten zo ongeveer
gratis was, spelen de 'off the grid' dan wel 'autonome' kosten vooralsnog geen rol,
kosten electra en transport ieder 100 pj. dan zou de turbine vooralsnog minder
dan 200 pj. mogen kosten.

------
1. Qua windmolenaanbod zou alleen de Windwall wat in de buurt komen, zie bv.
http://www.urban-wind.org/index.php?rub=6 .
Maar: "Windwall is failliet. ... 2006. De MEP reden is niet de enige reden, want
opbrengsten van, vooral, hun kooigeneratoren, bleken dramatisch slecht te zijn.
Ben benieuwd of een doorstart nog mogelijk is, want er zijn ook interessante
producten die mits goed doorgetest en ontwikkeld, kans zouden moeten krijgen.
Wie durft?"

http://www.energieportal.nl/component/option,com_smf/Itemid,86/topic,236.msg16
29/
[exit]

Toch zal de -lange horizontale as, geringe wiekdiameter- windmolen er wel zijn, al
was het maar in de octrooiliteratuur, alwaar ook toepasselijke dynamo- en andere
alternativen.
Gespannen draad met rondtollende zoefjes ? Voor een andere draad:
http://www.lowtechmagazine.be/2007/10/bouw-je-eigen-1.html .
Of een 'structuur' die electris geladen wordt wanneer er wind doorheen waait.
Electrise trilharen ?

2. Vergl. evt.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_25.html#fil, vtnt 3.
En
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_17.html#hoe, vtntn.
Zouden de wegen en ook het windpaneel in principe zijn bediend met de verticale
savonius, wokkel of darrieus turbine, de hypothetise nokturbine, als zodanig ge-
bruik makend ook van windstuwing rond de nok, is toepasselijk op meer plaatsen.

3. "Nederland is uniek op het gebied van "stadsmolentjes" omdat er maar liefst 14
leveranciers (waarvan acht met een eigen product) actief zijn. Er zijn een kleine
zestig minimolens geplaatst en er lopen nog een aantal proefprojecten.
... De ervaringen tot nu toe zijn bijzonder slecht. Vergeleken met grote
windturbines zijn de kosten ongeveer zes maal zo hoog per geÔnstalleerde kilowatt
(3.000 - 9.000 voor de kleine en 1.000 voor de grote op landlocaties) en de
specifieke opbrengsten (per eenheid rotoroppervlak) zijn niet alleen de helft lager
maar ook nagenoeg onvoorspelbaar omdat de specificaties onbetrouwbaar zijn en
het windaanbod moeilijk berekenbaar is."
http://home.planet.nl/~windsh/N-kost.html#niks [exit]

4. Vergl. bv. de Air X land,
http://www.pro-umwelt.de/windgenerator-c-65.html , en
de Energyball,
http://www.zondirect.com/index.html. [exit]  
Doorsnee ruim 100 cm, oppervlak 10.000 cm2, opbrengst om en nabij 250 Kwh
per jaar, bij gemiddelde windsnelheid, kosten (excl. plaatsing) 1000 rsp. 3000
euro, alles plusminus.
Doet de Energyball het in enkelvoud aardig op een nok, evenals in meervoud ook
een aantrekkelijk uitgevoerde Nokturbine 250 x 40 cm. van veronderstellenderwijs
vergelijkbare opbrengst, de Air X misschien slechts aan gevel op nok. 

5. Vermeden electraverbruik het goedkoopst. [situationeel gasverbruik nihil, brand-
hout 2,5 kuub pj. zonder passive en active opslag van zonnewarmte]

6. Plm. 100 euro per jaar. Een accu- of ander opslagsysteem plus een deeltje
turbine er nauwelijks mee te betalen.
------------------
noten: 2 ' 09 : In plaats van de Windwall nu de Aerocam, zie Sites 1, energiehuis-
hou
ding. Nieuw aldaar ook Motor wind' en All small' voor voordeliger kleine molens.
9 ' 10 : Bij netwerkkosten van 250 eu.pj komen 'off the grid' optis al dichterbij. Is
daarenboven 750 kwh zonder energiebelasting en heffingskorting maar met btw
100 eu.pj, dan zou voor 350 een 'systeempje' los van het net mogelijk zelf te doen
zijn. Electraverbruik in dezelfde ietwat gewijzigde situatue wellicht terug te breng-
en tot 500 kwh.
3 ' 016 : Zie evt. ook nwsbrf 39, De nokturbine als Ridge Blade.
                                                                                                       
^