<                                       nieuwsbrief zelfvoorziening
------------------------------------------------------------------------------------------------------
25                                                                       mei - aug 07

werken bij wonen op het web

walden vier, 3, autarceia

files 2

tuinvreugd, winterwortel zaairek       

               
  .
                                                                                                                    
Werken bij wonen op het web                                               mei 07

Gezocht middels Google en Ixquick, apr' 07.
Vooral treffers uit eigen koker, zie voorafgaande bloemlezing. Daarnaast een
viertal die werken bij wonen zowel als wonen bij werken geven, drie werken bij
wonen, vijf wonen bij werken.

a. Werken bij wonen en wonen bij werken

1. Inspraakreactie op streekplan Noord-Holland Zuid

Ruimtelijk gezien zijn er twee bedreigingen voor de kwaliteit van Noord-Holland
Zuid:
1. het urbaan tapijt rolt zich uit over het hele grondgebied, van plint tot plint. Dit
leidt tot gelijkmatigheid en verlies van karakteristiciteit: Los Angelos aan de Am-
stel.
2. een spagaat tussen wonen, werken en recreŽren veroorzaakt onbeheersbare
verkeersstromen.
Dit leidt tot eindeloze files, tot zeer kostbare infrastructuuroplossingen (tunnel A6-
A9), tot moeizame discussies over inpassing, mitigatie en compensatie, en tot
maatschappelijke commotie (Ouderkerk/Amstel).

Het eerste probleem kan effectief tegengegaan worden door de groene
stadshoven te beschermen. Groene stadshoven is de open ruimte die uitgespaard
is tussen de stedelijke lobben. In NHzuid zijn ze er in soorten en maten: ... .
Groene stadshoven kunnen beschermd worden met inzet van de instrumenten
rode/groene contouren en nationaal/provinciaal landschap/park.

Het tweede probleem kan effectief tegengegaan worden door inzet van drie
principes:
* werken bij wonen brengen. Almere moet zo spoedig mogelijk haar navelstreng
met Amsterdam doorknippen en van satellietstad uitgroeien tot eigenstandige en
complete stad (werkgelegenheid, maar ook levend stadshart, musea, theaters, u-
niversiteit, e.d.). Dit principe heeft consequenties voor de Noordhollandse allocatie
van bedrijven, met name in het Noordzeekanaalgebied.
* wonen bij werken brengen. Haarlemmermeerstad, tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep, verdient op z'n minst een eerlijke studie naar mogelijkheden en beletse-
len.
* RecreŽren bij wonen brengen. Er moet niet alleen ingezet worden op aparte, in
de exploitatiesfeer begrotelijke en soms een flink eind van de stad vandaan gele-
gen ''recreatiegebieden'', maar ook en vooral op landschapsherstel in de stads-
rand. Het buitengevoel begint al zodra je de stad achter je laat! Recreatiebeleid is
landschapsbeleid.
-----------------
Nieuwsbrief Milieufederatie Noord-Holland, 2002, no.11.
http://www.mnh.nl/news/nieuwsbrief2002-11/inhoud.htm

Commentaar:  ! . Vergelijk Voorbij de groene grens, Studio zelfvoorziening' 01.
Haarlemermeerstad niet tegenstrijdig met Schiphol ?

2. Algemene beschouwing 2004

Mevrouw Agema (LPF): Voorzitter. De woningnood in Noord-Holland is groot. Er
staan regelmatig mensen 12 jaar op een wachtlijst voor een woning. Er staan een
hoop nieuwe woningen in de planning, maar wat geldt voor het vervoer geldt ook
voor het wonen. Het is een illusie te veronderstellen dat het goed is dat kan wor-
den afgedwongen waar mensen kunnen wonen. Inmiddels wonen burgers in
huizen die zij niet willen op plekken waar zij niet willen wonen. Hiermee zijn de
beleidsmakers direct debet aan de ogenschijnlijk onoplosbare vervoersproblema-
tiek. Ik doel hierbij ook op de realisatie van zoveel woningen in Almere in de
periode 2010- 2030, terwijl het aantal banen achterblijft. Ik kom hier straks op
terug. In de visie van de Lijst Pim Fortuyn is de oplossing het bouwen naar behoefte. Wonen bij werken en werken bij wonen. Het klinkt eenvoudig en
misschien is het dat ook wel.
--------------
Algemene beschouwing 2004, http://www.fleuragema.nl/?p=120
Meer:                                                                                                             
http://www.noord-holland.nl/zoeken/get_url.asp?page=/pdfstukken/PS/NOTULEN/
2003/VER06en2010.03.doc.pdf

Commentaar:  Inderdaad, wonen en werken zoveel mogelijk bijeen brengen. (plus
reisafstand criterium bij arbeids- en scholingsplicht omlaag). Verder een stukje
drogrede toch wel: Het is een illusie - vervoersproblematiek. Mensen wonen
sowieso deels of merendeels niet waar ze willen wonen. Geef ze bv. een basisinkomen plus recht op woonkavel en ze vertrekken (plattelandsvernieuwend)
in vrij aanzienlijke aantallen uit de ongezonde grote steden, waar ze toch al, en
niet alleen vanwege woningnood, uit vertrokken. Een deel van de e.v of o.v
forensen geeft om diverse andere reden de voorkeur aan wonen op afstand.

3. Kloppend hart ipv groen hart

Het wordt tijd voor een echt groen hart, een hart dat oog heeft voor het totale
plaatje en een echte oplossing wil bieden voor het milieu, de behoefte aan extra
invulling van de ruimte en de luchtvervuiling. Niet het afremmen van mobiliteit door
allerlei verboden, geboden en accijnzen, maar een goede ruimtelijke ordening
waardoor de mobiliteitsbehoefte vanzelf minder is: werken bij wonen en wonen bij
werken en recreatie: Maak van het Groene Hart een Kloppend Hart!!
--------------
Kloppend hart ipv groen hart,   
http://www.fleuragema.nl/?p=209 . (sep'05)

Commentaar:  Een duidelijk lek in een wbw-wbw uitgangspunt: het kan ook
'tegengesteld' worden toegepast. Hier het 'dichtbouwen' van het zogenaamde
groene hart tot een soort Central park. Betrekkelijk veel werkgelegenheid in de
randstad, ergo wonen nabij. Nee dus. Teveel bebouwing alreeds aldaar. Geen
beton of baksteen erbij. Het groen behouden en als het kan uitbreiden voor (toe-
komstige) kwalitatieve voedselvoorziening tevens recreatie. Overtollige werk-
gelegenheid naar streken met een tekort eraan.

4. Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-bollenstreek


Werken en wonen en vice versa; ook werken in duin- en bollenstreek, want daar
is al een tekort aan arbeidsplaatsen. (stg. Hou het bloeiend)

Overige opmerkingen: ...Jammer dat ... bedrijven worden uitgeplaatst van de bol-
lenstreek naar Haarlemmermeer. Dit gaat ten koste van het bollencomplex. Zorg
dat werken bij wonen komt m.n. in duin- en bollenstreek vanwege een tekort aan
arbeidsplaatsen.
--------------
Impressieverslag Maatschappelijke Conferentie Gebiedsuitwerking Haarlemmer-
meer-Bollenstreek d.d. 8 november 2005 ... .
http://www.gebiedsuitwerking.nl/documenten/verslag%208-11-05.doc.
------------------------
wordt voortgezet
                                                                                            
           ^
                                                                                                                    
--------------------------------------------
Zojuist verschenen


Walden vier 3, Autarceia.                      
html editie, blz.88, zipkb.92

                                                    
inzage

---------------------------------------------------------------                                         ^
                                                                                                         .
Files 2
 
                                                                                                          
Ontwikkeling van autoluwe binnensteden is vooral politiek uiteraard een mythe.
Evenwel, voldoende gefaseerd en anderszins slim uitgevoerd wellicht in mindere
mate. Zijstraat na zijstraat dan wel binnenbuurt na binnenbuurt voor auto zo goed
als afgesloten, selecte afbraak
1 dient geavanceerde parkeerruimte en andere
voorzieningen, nieuwkomers mogelijk zonder autovergunning.

Als vanzelfsprekend in samenhang met verlicht w.b.w beleid en niet te vergeten
een open stad annex landstad concept.
2
Compacte stad elementen, vooral langs hoofdverbindingslijnen, er hier en daar
wellicht in opgenomen.   

Autoliefhebbers en anderen vestigen zich langzamerhand onder niet minder aan-
trekkelijke woonwerkconditis in eveneens te modificeren naoorlogse buitenwijken.
Wat uitbouw langs de asfaltlinten, de ultime klaverbladstad een optie.

Over het licht uitgedund en soms afgeslankt wegennet de voertuigen mettertijd
electronis waarschijnlijk geleid en duurzaam electris ook voortbewogen.
3

Plaats biedend aan wind- en zonne-energie faciliteiten zowel als aan leidingen
4
verbinden de wegentrace's gevarieerde woonwerklocatis opperbest. Hoogspan-
ningskabels eindelijk exit.

Dit eenmaal zo zijnde, of eigenlijk al eerder, onder vreedzame coŽxistentie van
auto en bus, stapt niemand meer in tram, metro, trein, wat erg veel geld spaart en
ruimte.
----------
1  Met voorrang voor wat truttig en wansmakelijk wordt bevonden.
2  Zie Voorbij de groene grens, Programma zoekt partij' en andere Studio zelfvoor-
ziening publicatis.
3 Waterstofauto ? Zou waterstof vooral interessant zijn als op zich schone brand-
stof voor auto's, het electris aangedreven voertuig dat zonder kan maakt het over-
bodig, dwz de brandstofcel en de waterstofmotor.
De enige tijd terug in Amsterdam gelanceerde waterstofbus [ook electris ?] doet
daarom de vraag rijzen naar de vliegwielbus jaren terug in Arnhem of daaromtrent.
Naast het vliegwiel zijn er de accu, mogelijk oninteressant, de opwindveer, mis-
schien aan research toe, en overigen [waaronder
perslucht - air car].*
Een actieradius van 100 - 200 km. tot volgend oplaadpunt
** zou een beneden-
grens kunnen zijn voor een dergelijk (eenpersoons) voertuig.
Dat uiteraard niet wordt gebruikt voor woon-werkverkeer omdat het oneindig veel
intelligenter is en efficiŽnter, te wonen bij werk dan wel te werken bij wonen, tzt.
* Wat raakt aan een andere toepassing van het prijzige ? waterstof: energieopslag
van waterkracht, windmolens en zonnecellen, in afgelegen, niet op electranet aan-
gesloten streken.
** in vangrail en geluidscherm verwerkte windpanelen en zonnecellen laden de
langsliggende electrakabel.                         -- studio op Neoweb: juni 4, 2005.
4 Electra, telecom, water nu en dan en wie weet wat nog voor transporten. Aard-
gas dan wel op. Om schadelijke effecten van draadloos communicativ ether-
geweld in ieder geval niet op te lopen zou verplaatsing per kabel veruit de
voorkeur verdienen.
                                                                                                               
                                                                                                    
^
                                                                                                       . Tuinvreugd, winterwortel zaairek

Vorige aflevering van Tuinvreugd in Nwsbrf 14.
Winterwortel zaaien lastig gebleven, maar nu wellicht uitzicht op oplossing.
Twee of meer middels dwarslatten aan elkaar verbonden latten van ongeveer 4 cm
breed, open tussenruimte 1 cm. In de tussenruimte een laagje teelaarde, winter-
wortel zaden bevattend zand, waarop weer een laagje (kiemvrije) teelaarde. Een
en ander wat aandrukken en begieten.

Was de verdeling van de zaden in het zand nog niet optimaal, onkruidvrij konden  de plantjes voldoende groot worden uitgedund, anders toch lastig tussen het snel-
ler groeiend onkruid te vinden.

Een oppervlakkige zoekgang naar hoe anderen hiermee omgaan leverde niets op,
de zandtoepassing, evenals het plaatsen van pootuitjes tegen wortelvlieg, al
eerder ergens aangetroffen.

Reguliere commerciŽle teelt zal op een of andere wijze werken met bestijdings-
middel, de biologise met slimme wiedmachine ?

Hoe dan ook, afgezien van de latten (en het winterwortelzaad plus de pootuitjes)
vormt kiemvrije teelaarde een extra 'zoveel mogelijk zelf en of plaatselijk te verzor-
gen' product. Toegewijd wieden is mogelijkerwijs eenvoudiger. Of goede groei-
grond, dun zaaien en de wortels verder aan hun lot overlaten, slechts uitdunnen
zonodig en het ergste onkruid eruit.

Strookmulchen

Het mulchen zoals in Nwsbrf 14 en voorafgaanden beschreven nu enkele jaren
verder, dankzij ook ter plekke voorradig bermmaaisel.
Binnenkort (eind juli) weer bijeen te harken en per enkele kruiwagens op de rooi-
stroken van aardappel en tuinboon aan te brengen.
De naastliggende stroken mulch, ruim begroeid met als mulch ook toe te passen
onkruid, volgend voorjaar af te plaggen, wat redelijk gemakkelijk gaat, en op de
rooistroken te keren. Restant onkruid en wortels vervolgens verwijderen, niet al te
lastig, en divers zaaigoed aan te brengen.

Het mulchveldje waarin de zwerfaardappelen bijeen gebracht, wellicht direct te
keren op naastliggende pronkbonen, wanneer die eruit gaan. Het extra aardappel-
oogstje dan eveneens voor elkaar.

Betrekkelijk arbeidsintensiv nog wel, het om en om onder een laag mulch 'braak-
liggen' van de teeltstroken. Misschien toch eens een strook echt mulchen (1) pro-
beren, aanvoer van groenmateriaal daarbij het al dan niet lastige punt.

Niettemin, in combinatie met beperkte compostgift bij inzaai, een tikkeltje gemak-
kelijker dan spitten en wieden (schoffelen) wellicht toch.
Uitrolbare vellen kunststof als bodembedekker, met teeltgaatjes erin in de handel
verkrijgbaar, zouden de klus ietwat anders eveneens kunnen klaren.
Evenwel, niet zelf te produceren en min of meer onmisbare kunststof toepas-
singen waarschijnlijk toch al te veel.
Voorlopig lijkt het 'om en om strookmulchen' nog niet uitontwikkeld: meer plant-
aardig materiaal van naastliggende mulchstroken en andere tuingedeelten (zoals
opschotsnoei hazelaars), goede zelf voort te kweken bodembedekker, teelt op-
eenvolging hier en daar en bij oogsten de lastige kweekgraswortel, mindere lastige
akkerwinde en soms zevenblad eruit.

Gewoon alles met beleid laten staan (Fukuoka) maar toch goede oogsten, een
zodanig suikermaisveldje mag mettertijd niet uitblijven.   pp.

-----------------
1. Tuinieren zonder spitten, Ruth Stout.

Merk op dat in overzichten van alternative tuinier methodende de zelfvoorzienings-
tuin in diverse varianten ontbreekt en dat in een dergelijke tuin kunstmest en
pesticiden als vanzelf ontbreken.
-----------------------------------------------
                                                                                                    
^