<                                     nieuwsbrief zelfvoorziening
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24                                                              jan-apr 07


bij jaargang 07

zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren

files 1

werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing

                          
  .
Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren                    jan 07

Weinig kopen, veel zelf produceren: de ingrediŽnten voor prettig leven met mini-
maal geld. Prettig leven: natuurlijk, gezond, ecologis verantwoord, duurzaam, aan-
genaam groen. Minimaal geld: een actueel bijstandsinkomen min of meer richt-
lijn. (1)

Wordt gewoond met aanliggende tuin, tot plm. 2500 m2 per volwassene, dan na-
deren uitgaven voor voeding-, deels kleding- (wol), brand- en bouwstoffen naar nul.
Aanvoer van water beperkt eventueel tot drinkwater. Waterafvoer (riolering) even-
als het groene afval zo mogelijk middels eigen terrein.

Maar ook zonder aanliggende tuin (in stad op flat) kan door optimaal gebruik van
(locale, regionale) grondstoffen en halffabricaten, veel gezellig zelf doen (koken,
naaien en breien, vertelling, voordracht - zang en dans, meubels maken, potten
bakken, weven, schoenmaken en wat al niet in werkplaatsen nabij) op een scala
van uitgaven kwantitativ zowel als kwalitativ winst worden geboekt. (2)

In beide gevallen bespaart beperkte goed geisoleerde woonruimte per persoon (3),
eenvoudige kookgelegenheid, natuurlijke koeling en voor sommigen handwas,
aanzienlijk op brandstof.

Critis gebruik eveneens van overige apparatuur, teveel veelal om op te noemen,
en idealiter geen. Realiter minder tot zo min als mogelijk. Van belang lijkt daarbij
voor ogen te houden dat niet-motorise en eenvoudige handwerktuigen filosofis
gezien vaak toereikend zijn.

Qua gezondheid geniet natuurlijk, eenvoudig, zelf doen en uiteraard preventie
voorrang. Gebruik van technologie waar wenselijk. Wordt in andere consumptive
sectoren aanzienlijk bespaard op techniek, gezondheidszorg voorzover meer of
min noodzakelijk vormt hierop een van de uitzonderingen. (4)

Wonen bij werken, werken bij wonen, fors overhoudend op uitgaven voor vervoer,
is in zelfvoorzienende en aangepast zelfvoorzienende huishoudingen geoptimali-
seerd.

Overig vervoer bij voorkeur te voet, per fiets, soms bus of auto, boot (desnoods
trein, vliegtuig) hetgeen in de recreative en vacantie sfeer uitmuntende, weinig
kostende toepassingen vindt. 

Vormen van sport en cultuur die zonder veel technise hulpmiddelen of fancy out-
fits heel wel kunnen zijn vooralsnog voldoende voorhanden.

Laagdrempelig rentenieren

Geschetste leefwijze vorm gevend zal in veel gevallen van minder dan een mini-
mum inkomen goed en verantwoord (5) zijn te leven voorzover belastingen de pan
niet uitrijzen, huursubsidie extreme huren opvangt, bescheiden verzekering ge-
zondheids- en andere risico's dekt en autobezit minimaal is of afwezig.

Het huur (of hypotheek) bedrag maakt daarbij enig verschil. Daalt het naar nul dan
zakt de drempel voor het activ rentenieren overeenkomstig en zodoende de leeftijd
waarop met de zelfverzorgende zelfwerkzaamheid kan worden aangevangen.

Gegeven een situatie van min of meer gedwongen winkelnering (6) waar nood en
behoefte aan woningen voor tal van belanghebbenden bron van (ruime)
verdienste, zijn huur-, koop- of zelfbouwprijzen van geschikte woningen wellicht
te halveren, mits voldoende sociale en politieke organisatie ertoe.

Slimme verkassing ook naar buitengebied of -land, waar grond- en huizenprijs
(nog) laag, bouwvergunningen minder moeilijk, kan in een aantal gevallen de
drempel fors omlaag halen. Samenwerkende zelforganisatie daarbij zou
aantrekkelijke woonparken en soortgelijke residentis tegen bodemprijzen
kunnen realiseren.

Leven meer geheel of gedeeltelijk zelfvoorzienenden gezond van weinig geld, ge-
vaar dat uitkeringen en lonen erop worden aangepast is afwezig zolang betreffen-
den een verwaarloosbare minderheid vormen. Naarmate minder een minderheid
komen genoemde halveringsfactor en andere structurele voordelen de leefwijze
meer en meer tegemoet.

Jong geleerd 

Is de weg naar zelfvoorzienende modelhuishoudingen nog lang, aldaar
opgroeiende jongeren zouden consumptive voorkeuren en ambachtelijke
vaardigheden spelenderwijs tot zich kunnen nemen, zodanig dat eenmaal
volwassen eigen woning en tuin gereed zijn, terwijl divers deeltijdwerk de eindjes
verder aan elkaar knoopt.

Anticiperend daarop zijn padvinderij gelijkende verenigingen denkbaar die vrije tijd
bestedend tot dezelfde resultaten leiden. In plaats van achter balletjes aan te hol-
len of ander betrekkelijk onzinnigs, leren jongeren handvaardigheden als tuinieren,
koken, kleding maken, timmeren, metselen, metaalbewerken, ehbo en wat al niet
in toenemende graad van bekwaamheid. 

Reguliere scholing aanvankelijk latend voor wat het is doch in latere stadia er uit
de natuurlijker leefwijze voortvloeiende eisen aan stellend. Zoals ook aan weten-
schappen en politiek, die eufemistis gesteld aanzienlijke sommen in tegengestel-
de richting besteden.

Toepasbaarheid van het groen geavanceerd doe het zelven op kindertehuizen en
soortgelijke groepsverblijven geven de zelfvoorzienerij (zuinig, verstandig, zelfpro-
ductiv) mogelijk extra momentum, opname erin van elementen uit recreative survi-
val en experimentele archeologie evenzo.

Een aantal voorwaarden vervuld zijnde kan de zodanig recreŽrende aan het eind
van een gemiddelde schooltijd huis en tuin (in vereniging verzorgd) in gebruik ne-
men, aanzienlijk voorliggend op minder en meer wanhopig solliciterende leeftijd-
genoten, na tien tot vijftienplus jaar schoolbanken (7) weinig verheffend werk deels
of zelfs geen werk in zicht.

Voorwaarden als vrij kavel, zvz bouwen, basisinkomen nog afwezig, verworvenhe-
den van duurzaam consumptiepatroon en creative zelfwerkzaamheid blijven
wegen tot laagdrempelig rentenieren voortreffelijk effenen.       
-----------------------------------------------------------------------

1. 2007, ong. 1100 euro (bruto) per maand. Na loonbelasting, volks- en ziektekos-
ten verzekeringen plm. 750.  ~ (zie, vergl.) Het inkomen van een zelfvoorzienende
huishouding, Sz.(studio zelfvoorziening)
2. Over de licht afwijkende spelling is nagedacht. ~ Economie van spelling, Sz.
3. ~ Kachelfornuis, Sz.
4. ~ Zelfvoorziening in stadsverband, medise stoffen' en Economie van zelfproduc-
tie, Sz.
5. Goed voor eigen gezondheid, die van omgeving (milieu, klimaat) en zodoende
ook goed voor medemens. De leefwijze verdient het dus overeenkomstig te
worden gesubsidieerd.
6. Het hele land een veenkolonie ! wat het wonen betreft. Tegen te gaan met een
(gelijk) recht op woonkavel en verlichte bouwvergunningen. Een prijsevenwicht
vervolgens tussen alternativen van zelfbouw enerzijds en huur, koop van
bestaande woningen (waarmee het kavelrecht eveneens ingelost) anderzijds, zou
een en ander aanzienlijk betaalbaarder kunnen maken, huursubsidies overbodig,
woonomgeving aantrekkelijker. Liberaal aldus en sociaal.
7. Is leren werken en wordt het verondersteld de samenleving te dienen dan
vormen toekomst- of kansbeloften een magere beloning. 
---------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                             
       ^
Files 1

In gratis krant De Pers 29.1.07, voorpagina kop Ook proppen bij NS lost de files
niet op. Met andere woorden, investeren in openbaar vervoer om files op te lossen
is zinloos. (1) Volgen een zestal openbaar vervoer mythes op pag. vier. De
belangrijkste :

. Trein is een reŽel alternativ voor de auto. 
Nee dus. Van elke 100 km mensverplaatsing gaan 77 per auto, 8 per trein, 4 in
bus of metro en 11 te voet, fiets of brommer. 
Dit ondanks jaren van trein propaganda en auto plagen (2).

. Gratis openbaar vervoer (bus), volgens enkele  proeven, zou mensen nauwelijks
uit de auto halen. Voor- en natransport vormen de knelpunten.
. Openbaar vervoer (trein) is veel schoner dan de auto.
. Treinkaartjes dekken de kosten.
Vergeet het maar, belasting grotendeels.

Aan het woord zegslieden van Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid (Verkeer en
waterstaat), hoogleraren Infrastructuur en mobiliteit UvA, Transportbeleid TuD. (3)

Wat andere deskundigen hiervan vinden en vonden ? In het laatste geval zullen
pro openbaar vervoer analyses en adviezen, indien uitgevoerd, aanzienlijk meer
hebben gekost dan de diverse salarissen en uurtarieven, gesteld dat voorafgaande
juist is. (4)


Trein zonder missie, okť, maar wat dan wel ? Een vraag in het bericht niet ge-
steld, noch beantwoord. Rekening rijden, meer asfalt ? 
In geval van rekening rijden wordt de automobilist aanvullend geplaagd dat wil
zeggen op kosten gejaagd. En meer dure apparatuur rond inmiddels kerstboom
gelijkende autowegen.
Veel extra asfalt trekt vooral mobiliteit aan, dubbeldeks autowegen (evenals
'biobrandstof' ) barbaars.

Een veruit verstandigste (nederland kennisland) optie in deze: werken bij wonen,
wonen bij werken (5) komt ook hier niet aan bod, het er zogewenst mee samen-
hangend: 'treinen op termijn te verdwijnen' middels 'openbaar vervoer als autover-
vanger een mythe' een tikkeltje dichterbij.

Overigens, is het wel een mythe ? Vooral in (binnen)steden is een overwegend au-
toverbod met fijnmazig busnet en andere aanpassingen best te overleven, zeker in
combinatie met weldoordacht w.b.w beleid. Buiten en tussen de steden evenzo.
Met korte tussenpozen een comfortable bus (6) of meerdere. Voldoende ruimte
ervoor op de wegen, zelfs bij het opheffen van spoorwegen, gegeven een
ontwikkeld w.b.w beleid. Ruimte over waarschijnlijk, zodat buiten vooroorlogse
stadsranden mobileren per auto dan eveneens zou kunnen. 

Werken bij wonen beleid

. Werkers in kantoren, winkels, ziekenhuizen, scholen, ..., komen met hoge
prioriteit in aanmerking voor woonruimte in de buurt. Wellicht subsidie ertoe.
. Bij nieuwbouw van bedrijfsterreinen, kantoren, ..., wordt aantrekkelijke woonge-
legenheid nabij zonodig meegenomen.
. Bestaande woonwijken, bedrijfsterreinen, kantoorparken worden overeenkomstig
aangepast.
. Overdrachtsbelasting (De Groenen) wordt in w.b.w gevallen drastis verlaagd, of
zelfs vervangen door toeslag.
. Toename locaal werken, leren, communiceren, o.a middels internet.
. ... .

Alzo, met vele nullen besparing, de files jaren terug verleden tijd !
---------------------

1. Om comfort van trein en bus reizigers te behouden en te bereiken uiteraard niet.
2. Interpretatie.
3. Naar aanleiding van persbericht wellicht, journalistiek speurwerk, ... .
4. Aanvullende reden deze beloningen te matigen, korten achteraf minder waar-
schijnlijk. 
5.  Een sitezoek op de woordcombinatie geeft diverse voorafgaande publicatis.
zie Werken bij wonen, wonen bij werken bloemlezing. (hieronder)
6.  Non stop rol aan rol af (shuttle) bussen, een studio zelfvoorziening parallel ?
innovatie, geschikt voor lange afstanden, zouden aan (binnen)steden kunnen
wor-den aangepast.
    pp.
                                                                                                  
^
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                Bij jaargang 07

Wie dit leest een goed jaar ! Eenzelfde wens aan de nieuwsbrief, viermaandelijks
nu naar alle waarschijnlijkheid. Meer ruimte voor werk aan Walden vier, 3, autar-
ceia' en andere zaken.
Groene uitroep- of vraagtekens nog uit zicht, afgezien van een amerikaanse studie
over 'zelfvoorziening' bij klassiek romeinse schrijvers, onder meer Plinius en Petro-
nius. Plato en Aristoteles citaten, zie Bladeren zelfvoorziening 7 en 8, mooi aan-
vullend wellicht. Tezijnertijd erover als het even kan meer.
Qua praktijk zvz wordt 07 het jaar van het compool, zie studio, projecten. Septic
tank vervangend, composthoopruimte vrij.
Aan wandelhotel en stripschip nog wat schaven en sleutelen, raadselachtig dat
walwoning tot nu toe geen alternative en andere lichtjes ontstak.  pp.
Werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing

En inderdaad, meer wonen bij werken, werken bij wonen door flexibel verhuizen,
inzichtelijk (langs wegen, landstedelijk) en aantrekkelijk bouwen spaart geld, ver-
mijd ongemak, zoals zonder spoorwegen aldus wat geslonken vervoer prettig ont-
haast, lekker goedkoop en desgewenst schoon is. (1)

Binnen een zodanige stedelijke ruimte kan vervoersnoodzaak anders dan te voet
of per fiets door een progressiv werken bij wonen, wonen bij werken beleid
aanzienlijk worden gereduceerd. (2)

Mobiliteit, beleid.                              
Werken bij wonen, wonen bij werken : plus plus
Locale/regionale grondstoffen en producten : plus
Overig mobileren : min
Ontwikkeling autobuslijnen, autobussen (non stop, rol aan rol af), eenpersoons
autos, schone motoren, tunnels onder in plaats van bruggen over ? rivieren  enz.
enz. : plus      
Spoorwegen : min min. (3)

Een parallel met het Milieudefensie/Groenlinks effect ? die de trein pakten en ver-
volgens Betuwelijn, Hogesnelheidslijn en misschien net nog geen Zweeftrein het
land zagen inrollen, mobiliteit eerder opvoerend dan minderend zoals onder meer
middels een werken bij wonen, wonen bij werken beleid zo voortreffelijk kan. (4)

De relatieve open goal van wonen bij werken, werken bij wonen, en waarbij
werken te substitueren door scholen, blijft eveneens onderbelicht. (5)

Hebben fabrieksdorpen een rijke geschiedenis, in verband met mobiliteitswinst die
wonen bij werken en werken bij wonen oplevert, hebben ze als bedrijfs- en kan-
toor dorpen een potentiŽle toekomst. (6)

In plaats van creativ te koersen op soberheid en matiging: uitslapen, duurzame
noorse sokken, veel buitenlucht, plukvers groenvoer, wonen bij werken, werken bij
wonen, minder media, wandelvacantis uit en of thuis, ... . (7)

Wonen bij werken, werken bij wonen, fors overhoudend op uitgaven voor vervoer,
is in zelfvoorzienende en aangepast zelfvoorzienende huishoudingen geoptimali-
seerd. (8)

Een veruit verstandigste (nederland kennisland) optie in deze: werken bij wonen,
wonen bij werken komt ook hier niet aan bod, het er zogewenst mee samenhang-
end: treinen op termijn te verdwijnen' middels 'openbaar vervoer als autovervanger
een mythe' een tikkeltje dichterbij. (9)

nb. Oto worde vooral niet bestreden door voor spoorwegen te kiezen. Een
progressiv wonen bij werken, werken bij wonen, en mobiminderen in het
algemeen beleid zou volgens latere analyses de goede aanpak zijn. In de
resulterende overcapaciteit aan vervoersfaciliteit zijn dankzij Otobus
spoorwegen overbodig en kunnen worden opgeheven. (10)

Op weg naar de rand van de agglomeratie ogenblikken stil te staan bij planologis
open goal waarvan weinig vernomen of te merken, werken bij wonen, wonen bij
werken.
Aanzienlijke winsten aan tijd, geld, voertuigen, brandstof, gezondheid, milieu liep
de werkende naar het werk. (11)

------------------------------------------
1. Bladeren zelfvoorziening 3.  Wegen en paden.
2. Nieuwsbrief zelfvoorziening 2.  Voorbij de groene grens.
3.                   ,,                    3.  Duurzaam.
                      ,,                  21.  Programma zoekt partij.
4.                   ,,                    5.  Inwikkelingslanden.
5.                   ,,                    6.  Ecologische voetafdruk.
6.                   ,,                  16.  Utopische  verkenningen 2, noot 13.
7.                   ,,                  18.  Utopische  verkenningen 4.
8.                   ,,                  24.  Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren.
9                    ,,                  24.  Files 1.
10. Inzage Een reis naar de rand .. , blz.16.  zie Studio.
11. Zelfvoorzienend wandelen, politiek.  zie Studio.
-------------------------------------------------------
Lees evt. verder Werken bij wonen, wonen bij werken op het web, nwsbrf 25-29.

                                                                                                   ^