<                                      nieuwsbrief zelfvoorziening
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22                                                              jul - sep 06


groene uitroeptekens

anarchisme en economie

webeditie Walden vier, 2

zelfvoorzienend bedrijf                                                                                
                            
  .
Zal een volgend groen uitroepteken een nederlandstalige webzij of anderszins
betreffen, toegevoegd inmiddels is het groene vraagteken
? dat als eerste wordt
geplaatst bij de onstuimige groei sinds de jaren tachtig van het areaal golfterrein.
Tallozen hadden er groen en meer of minder zelfvoorzienend voor kunnen wonen,
trendsettend voor forse energie- en milieubesparing, wereldwijd.
In het verlengde van de golfterreinen uiteraard de wat sentimentele creatie van
nieuwe natuur, weinig mis mee indien de giga agrarise importen tegelijkertijd sterk
waren afgenomen.
--------------------------                                                                           ^
                                                                                                      .
Anarchisme en economie                                                        jul 06

                                                  Vrij uit Zelfvoorziening en anarchisme (1) :
Proudhon.

In een 'De geschiedenis van het economisch denken' geen zelfvoorziening of
autarkie in bedoelde zin.
Wel, en alleen bij Proudhon, een landeigendoms- of -gebruiksrecht zoals met
'zelfvoorziening' in verband te brengen. (2) 
Geen gemeenschappelek of staatseigendom, Plato (Politeia), More (Utopia),
socialisme, communisme, en geen individueel eigendom min of meer
overeenkomstig de status quo, dat wil zeggen zonder de toevoeging van een
zekere gelijkheid, Aristoteles, Thomas van Aquino, maar een vrij voor de hand
liggende variant op gemeenschappelek eigendom: individueel eigendoms- of
gebruiksrecht op een gelijk- waardig deel van de natuurlijke hulpbronnen,
waaronder land.
Plato niet, Aristoteles niet, een andere griek, romein misschien of middeleeuwer,
een illegale papyrus, een verborgen kleitablet, zo niet dan zou buiten be-
schouwing van andere oude culturen Proudhon als eerste de ongetwijfeld
archetypise gedachte en deelwerkelekheid van een gelijkelijk recht van een ieder
op natuurlijke hulpbronnen en meer specific op grond, hebben opgetekend. (3)
Voornoemd werk noch 'Anarchism' geeft uitsluitsel over de vraag hoe Proudhon
dit recht ten opzichte onder meer van stadsbewoners uitwerkte en zelfvoorziening
of iets dat in de richting ervan komt is bij Proudhon aan dit gelijke gebruiksrecht
niet verbonden. (4)
Wel een nieuw of vernieuwd begrip 'anarchisme', uitdrukking gevend aan de
stelling dat afwezigheid van een staatsmacht de leden van een samenleving ten
goede komt. (5)
---------------------

1. zie http://www.zelfvoorziening.nl/studio.html
Merkwaardig dat voor de 14 blz. tellende brochure geen van geinformeerde
anarchistise adressen het bescheiden bedrag of zelfs maar een antwoord over
had.
Van wie het vrij toegestuurd kregen gaf alleen het I.i.s.g (Internationaal instituut
voor sociale geschiedenis) een correct briefje terug en aldaar waarschijnlijk nog
steeds te vinden in het archief. 
2. De geschiedenis van het economisch denken, G. Vandewalle, Kluwer,' 76, p.91
3. Voor zelfvoorziening bij Plato en Aristoteles: 
http://www.zelfvoorziening.nl/bl.zelfvoorziening_7.html
4. Anarchism, George Woodcock, Penguin,' 62.
5. Historise vraag of anarchie toentertijd eveneens de gangbare (bij)betekenis had
van sociale chaos, wanorde. In dat geval zou het woord ongelukkig gekozen zijn,
ůůk omdat in zodanige situaties het recht van de sterkste en 'sterke mannen, of
vrouwen' plegen te prevaleren.
----------------------
Noot.
Economise organisatievormen (productie, consumptie) geassocieerd met
anarchisme zoals het her en der was, dan wel op papier stond, zou, naast
interpretatis van autarkie of zelfvoorziening toch wel in kleinere en grotere
gemeenschappen, vooral de coŲperative onderneming zijn.
Gemeenschappelijk eigendom daarbij min of meer standaard, concrete uitwerking
ervan waarschijnlijk verschillend.                                                       
^
                                                                                                        .
Zelfvoorzienend bedrijf                                                            sep 06

In tegenstelling tot het gebruikelijke marktvoorzienend bedrijf produceert een
zelfvoorzienend bedrijf voor zich, dat wil zeggen voor de bewoners ervan.

Goederen of diensten die niet zelf kunnen worden geproduceerd en toch
noodzakelijk of wenselijk bevonden, worden zo minimaal mogelijk 'geimporteerd'.
Tegenover deze import staat een in geld- of ruilwaarde overeenkomstige export.(1)

De bedrijfsgrootte kan variŽren van een tot veel bewoners. Ook in productscala
zowel als in productiewijze (arbeidsverdeling, toepassing van werktuigen) ligt een
aanzienlijke variŽteit voorhanden. (2)

De mobiliteitswinst en daarmee een deel energie- en tijdsbesparing van de
bedrijfsvoering is enorm. Niet meer bijvoorbeeld dan 25 procent van gebruikte
producten wordt aangevoerd en, in optionele ruil ervoor, minimaal eveneens
afgevoerd.
Woonwerkverkeer, afgezien van externe dienstverlening, nagenoeg nul.
Af en toe er even uit per voertuig. Vacantis zogewenst meer geheel of
gedeeltelijk, langdurig, te voet. (3)

Meer energiebesparing qua woonfunctie, productie, werktuig- en huishoudelijk
apparaatgebruik. Verder windmolen(s), zonnecollectoren en -cellen, gassen
wellicht, oliŽn, hout.

Aan milieu eisen komt het bedrijf gemakkelijk tegemoet. Als vanzelf biologis en
groen, verder ecologis, duurzaam en in meer of mindere mate vegetaris.

Qua onderzoek en ontwikkeling valt nogal wat achterstand in te lopen. Jammer
dat Roel van Duijn en andere groenpioniers indertijd voor een biologise in plaats
van een zelfvoorzienende bedrijfsvoering kozen.
In het kader van derde wereld studies werd onlangs enige wetenschappelijke
aandacht gesignaleerd. (4)
Voor het overige is in de economise theorie het zelfvoorzienend bedrijf met een
zoeklicht waarschijnlijk nog nauwelijks te vinden.
----------------------------------
1. Op tal van manieren kan dit aanvullend inkomen, sluitpost van de
bedrijfsvoering, worden ingevuld. Onder meer dienstverlening in locaal onderwijs, gezondheidszorg, productiebedrijven, maar ook uitkering, basisinkomen of
banktegoed komen er voor in aanmerking.
Cruciaal in het boekhoudplaatje zijn uitgaven voor woning en grond. Politiek worde
de innovatie daarom gesteund door een algemeen recht op grond (nwsbrf 18,
commentaar bij een covertekst), zelfbouw, basisinkomen.
2. zie evt. Zelfvoorziening als banenplan, Economie van zelfproductie, en andere
Studio zelfvoorziening uitgaven, zoals Het inkomen van een zelfvoorzienende
huishouding, Het oppervlak van een zelfvoorzienende huishouding.
3. idem, Zelfvoorzienend wandelen, politiek.
4. Eetbare tuinen, http://www.vwo-campus.net/dossier/54
---------------
Bewerking van een gelijknamige publicatie op
forum.peakoil.nl
                                                                                                        ^
-------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                aug 06
de webeditie van

Walden vier, 2, zelfvoorziening


is uit.      blz. 80, zipkb. 46.                                      inzage

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                      
^


Groene uitroeptekens                                                                    jul 06

Het eerste dit jaar toegekend aan een 'grassroots-permacultuur' site, en zelfs een
cluster van sites, vanwege de titel ' food not lawns'. Duidelijk, to the point.
http://www.foodnotlawns.com  !
De site aangetroffen bij research voor www.self-production.org. Eveneens verrast
daarbij door een
self-sufficiency ratings chart.   !

Bijbehorende website Pathtofreedom.com later overgegaan in
Urbanhomestead.org