<                                              nieuwsbrief zelfvoorziening
------------------------------------------------------------------------------------------------------
21                                                            apr - jun 06basic property  

koop minder, koop anders, produceer zelf

programma zoekt partij
                                                                                                             
  .
                                                                                                                   

Basic property
                                                                      apr ' 06

Is 'basisbezit' nieuw in het nederlands en geeft het een opening op progressive
ideologie ontwikkeling, ook retrospectiv, 'basic property' lijkt in het engels een
novum en een krachtige tool in sociale filosofie, wetenschap, economie.

Basisbezit en basic property te begrijpen zoals basisinkomen en basic income:
bezit dat 'eenieder' sowieso heeft dan wel behoort te hebben.

Basic income, het sociaal innovative idee, op internet niet te missen, basic
property in bedoelde betekenis is er onder voorbehoud vooralsnog afwezig.

De vorm van privaat eigendom die direct realiseert wat socialismen, communis-
men en veel anarchismen met 'gemeenschappelijk eigendom' op diverse niveaus
beoogden dan wel beogen: meer gelijkheid onder de bevolking wat betreft de
beschikking over bestaansmiddelen als grond, ondergrond, water, woud, wegen,
woonplek, ..., dan wel over de producten ervan.

De idee weliswaar van een (gelijk) recht op grond en andere natuurlijke hulpbron-
nen niet zonder achtenswaardige traditie, ook de link naar een basisinkomen als
voortvloeiend eruit zal eerder zijn gelegd.

En bedoelt de Universele verklaring van de rechten van de mens' het recht op ei-
gendom anders, dit in tegensteling tot het royale recht op arbeid, met recht op
voedsel, kleding, onderdak, plus (art.25.1) is er een aanspraak op bestaans-
middelen die met een gelijkelijk aandeel in de natuurlijke hulpbronnen cq
productiemiddelen (het basisbezit) nog niet direct voorhanden zijn. 

Kan aldus 'eigendomstheorie' en 'theory of property' erop worden onderzocht en
ontwikkeld (kenniseconomie) en is uitwerking van het nieuwe bezit in beginstadia
(1), eigentijds practise voordelen zijn uiteraard het eruit af te leiden basisinkomen
dat dan deels in natura: woonkavel, leeftuinkavel, zou zijn te genieten.
---------------------------------

1. zie Commentaar bij een covertekst, www.zelfvoorziening.nl, nieuwsbrief 18, en
of zoek 'basisbezit' op dezelfde website.  
Meer achtergrond: Zelfvoorziening onder gelijkheid en het innen van grondrecht,
Studio zelfvoorziening' 85, Zelfvoorziening en anarchisme, Studio zelfvoorziening
' 88.

Een eerste versie van Basic property, feb' 06,  werd gepubliceerd op aktielijst-
@antenna.nl en op forum@sociaalforum.nl. Alinea vier was ...: meer gelijkheid
onder de bevolking wat betreft de beschikking over bestaansmiddelen als grond,
water, wegen, woonplek.
-------------------------
                                                                                                     
^

Koop minder, koop anders, produceer zelf                            apr ' 06

Minder : voor aantallen bittere noodzaak,
voor anderen bron van besparing, zoals
cd's, dranken, horeca, vliegreizen, ... .
Anders : grondstoffen, halfproducten uit
regio, localiteit, tuin, deels besparing.      
Zelf : meer geheel of gedeeltelijk :
voedsel, kleding, huisraad, huis, water,
energie, gezondheid, recreatie, cultuur...
-----------

Een verbinding aldus tussen het bredere consuminderen (niet winkel dag), zuinig
en simpel leven (VS, sinds enige tijd ook in NL), critis consumeren, het consu-
ment perspectiv in het algemeen (heel het raderwerk staat stil als uw machtige
portemonnaie dat wil) en zelfvoorziening.

Is consumptie productie, het consumptiepatroon van de zelfproducent op kwart
hectare grond en met minimale import-export, kan met gering verlies van kenmer-
ken worden toegepast door de zelfdeelproducent in bebouwde kom met tuin even-
tueel of op flat ook wel.

Grondstoffen dan minder of niet van eigen grond, maar meer uit plaats en streek,
bewerking evenwel merendeels zelf, onder andere in co÷perative werkplaatsen.  

De leefwijze zal zich in beide gevallen richten op zo min mogelijk apparaatgebruik
(energie, milieu, locale import die weer om export vraagt), een indicatie :

Geen koelkast, stofzuiger, wasmachine
*
------------------------------------------------------
Koelkast : kast onder aanrecht gekoeld
door grond of waterleiding, kelder.
Stofzuiger : plantenspuit, bezem, stoffer
en blik, dweil desnoods, aangepaste vloer,
meubilair zonder stofnesten, kleden kloppen.
Wasmachine : voor gevorderden : emmer met
persoonlijk wasgoed dagelijks op fornuis,
uitwringen en enkele keren opnieuw in de
week, dekens en dergelijke elders.
--------

Zich zodoende naar aangepaste zelfvoorziening toe consumerend en producerend,
geld opzij leggend ter realisatie van de locale co÷peratie dan wel vertrek tezijner-
tijd naar het buitengebied. Politieke articulatie met hetzelfde doel.  

------------------------------------------------------------------------------------------
* zie evt. Aan alle utopisten, de windmolen, nader belicht (' 73),
plm. 10a5. Voor donateurs per email gratis.
                                                                                                     
.
                                                                                                     
^

Programma zoekt partij *
                                                      mei ' 06


1. Mobiliteit, beleid.                                

Werken bij wonen, wonen bij werken : plus plus
Locale/regionale grondstoffen en producten : plus
Overig mobileren : min
Ontwikkeling autobuslijnen, autobussen (non stop,
rol aan rol af), eenpersoonsautos, schone motoren,
tunnels onder in plaats van bruggen over ? rivieren 
enz. enz. : plus      
Spoorwegen : min min         
--------------------                 
toelichting Spoorwegen: uit voorafgaande resulteert
een overcapaciteit aan vervoersfaciliteit.
Uit esthetise (ruimer landschap, afname
kermiskwaliteit van de samenleving) zowel als
economise overwegingen is het dan aantrekkelijk het
railwegenstelsel achterwege te laten.


2. Bouwen.
                                                  
In lint uitlopend langs (uitvals)wegen
*
met aanliggend woningen, schoon in het groen
natuurlijke (of kunstmatige) hellingen waar mogelijk
volgend
**, zo vruchtbare dalgrond ontziend.
Wegen stroomopwaarts idealiter op grenslijnen
stroomgebieden van stromen en stroompjes.
-----------------------
* o.a, bebouwing (geluidsvrij) om de wegen ipv wegen
om de bebouwing (?)
** terrasflatconcept: info Studio zelfvoorziening.


3. Bouwen.                                           

Groen wonen bij werken aan en om wegen aldus,
onder andere, leve de landstad
*.                        
Veel betere zelfbouw, in materialen vooral
van plaats en streek, en
door eenvoud van bewerking, werktuig, ontwerp  
van tamelijk tijdloze schoonheid.
-----------------------------
* het begrip lijkt wortel te schieten, zoek evt.
op
http://www.rpb.nl, maar vergelijk
Voorbij de groene grens', zie Studio.


4. Energie.                                           

Passeerden het laatste kwart van de vorige eeuw 
(subsidie)miljarden aan Techno (schijn)oplossingen
's lands kranten, zoveel goedkoper, effectiver,     
humaner, progressiver Notech antwoorden
*
bereikten er lezenden nauwelijks of niet.
-------------------------------
* minder/geen gebruik van energie-intensive
apparaten/producten (kwalitative tijdwinst ook wel
qua productie plus qua consumptie), zoals werken bij
wonen/wonen bij werken, geen HSL, weinig vliegen,
minder media, en wat al meer dat Homo Apparatus
zacht renatureert.


5. Voedsel.                                           

Zoals de terrasflat(2) veiliger is bij aardbevingen
zo heeft overwegend locale/regionale en natuurlijker
productie van voedingswaren het aanvullend voordeel
van meer voedselzekerheid bij extreme misoogsten of
schaarsten als gevolg van ziekten, conflict, klimaat
en overige atmosferise, kosmise of andere invloeden.
---------------------------------
hoe eenvoudig het is         

daar wonen waar
het voedsel groeit.    (uit: Walden drie, poŰtis essay)


6. Reizen.                                          

...
Louter lopen, zwemmen, drijven, roeien, zeilen, in
zacht werktuiglijk vervaardigde vaartuigen, iets
fietsen, vederlicht vliegen, bijgeval motoris mobil
af en toe, doch niet meer dan halverwege.
...
                    (uit: Zelfvoorzienend wandelen, politiek)
-------------------------
veel, velen, veelvuldig van overal naar overal is
overbodig en illusoir.


7. Mensenrechten.                                   

art.  4 : loonslavernij ? 
art. 17 : basiseigendom, basisinkomen.
art. 23 : recht op productiemiddel (ondergrond,
          grond, water, lucht, ether, ruimte, ...)
          = recht op inkomen = relative vrijheid
          tot arbeid.       
art. 26 : recht op analfabetisme ?         
--------------------
bij Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
Verenigde Naties, 1948.


0. Geld.
                                                  
Van iedere
* geldelijke transactie ontvangt elke
burger, en door deze de staat
een variabele fractie.
Belastingen, basisinkomen, aldus volautomatis
innen en uitkeren nagenoeg gratis.
Tegelijkertijd onrecht, onzin vermeden
loonslavernij, ratrace bestreden.
------------------
een upgrade van eerder verschenen Vrijheid en deugd.
* inclusiv al dan niet 'geldschepping'.

==============================================
*
apr '06, (sep '015) bewerking van Duurzaam ... , Studio zelfvoorziening' 02.
Weinig af en divers toe te voegen.         

ps. 140 miljoen voor magneetbus Phileas ? om maar te zwijgen
van Superbus, de revolutionaire non stop rol aan rol af bus (1)
zou vooralsnog zijn gemist.
---------------------------------------
                                                                                                      
^