<                                     nieuwsbrief zelfvoorziening
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                                                               jul.aug ' 02 

Zelfvoorziening en biologise land en tuinbouw                               peter piscaer

Gered gereedschap                                                                   pp.

Aangeboden                                                                   studio zelfvoorziening

Deelmulchen en zwerfaardappelen                                       

Globalisering
                                                                                                           
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZELFVOORZIENING EN BIOLOGISE LAND- EN TUINBOUW.

Betekent biologis in dit verband geen gebruik van kunstmest en chemise
bestrijdingsmiddelen dan is de zelfvoorzienende agroproductie over het algemeen
eveneens biologis.
Toch wordt het ertoe zelden gerekend.
Biologise, biologis dynamise en, ruimer, ecologise productie 'is' productie voor de
markt: verwerkend bedrijf, verdeelcentrum, winkel, restaurant, groentepakket en
dergelijke.
Productie voor eigen gebruik door de enkeling, het gezin of andere
bijeenwonenden, in de zeventiger jaren nog vrij hoog op de alternative milieu- en
energiebesparende agenda, geraakte in de tachtiger jaren meer en meer uit het
wereldverbeterend zicht. Groeide het aantal biologise bedrijven gestaag, kwamen
er keurmerken en een professor, het areaal zelf- en ter plaatse productie bleef
beperkt of nam wellicht af.
In toenemende mate biologis, dat wel, maar veel meer dan de traditionele moes-
of nutstuin, boomgaard soms, brachten de veranderende tijden toch niet.
Betrekkelijke onoverkomelijkheden qua arbeidsproductiviteit, te tijdrovend, in
samenhang met inkomensvorming, er moet geld worden verdiend, effenden de
weg naar het marktgericht biologis bedrijf.
Die naar het zelfvoorzienend bedrijf, waar het bekende The complete book of
self-sufficiency (Leven van het land*) of het robinson crusoŽ-achtige Savoir revivre
(Opnieuw beginnen*) uit ' 73 en zelfs Walden, 1849, ongeveer naar verwezen, niet
verder ontwikkelend.
Wat jammer is voorzover de zelfverzorgende productie-aan-huis op gezond,
natuurlijk, kleinschalig, consuminderen, duurzaam, derde wereld, beter scoort.
Naast arbeidsproductiviteit en inkomensvorming werkte het voor velen niet
beschikbare productiemiddel: grond plus woning of bouwvergunning, extra
belemmerend.
De noodzaak van inkomensvorming nog eens onderstrepend: gij zult geld
verdienen.
Slechts wie het al had in voldoende mate of op regelmatige basis ontving zou aan
het enige bedrijf dat niet voor de markt werkt, kunnen beginnen.
Maar ook die link vermocht door toenmalige alternative centra niet te worden
gelegd, zodat voor degenen die de leefwijze min of meer zagen zitten de
proeftuinen dan wel bedrijfsterreintjes er niet waren. 
Zomin overigens als goede bedrijfsplannen.
In het pamflet-achtige Self-sufficient small holding, ' 75, 25 blz., stelt het nieuwe
kleine boeren een nog aanzienlijke marktsector, betrekkelijk veel technologie en
bewerkelijke consumptive gewoonten als graan- en melkproducten niet im frage.
Een keuze voor breedschalige zelfvoorziening, niet alleen moestuin maar ook
boomgaard, graanveldje, melkvee, hout-, ijzer- en wolbewerking, enz., al wel
gemaakt.
En inderdaad, in het terugdringen van de marktsector : hoe minder van de markt,
hoe minder noodzakelijkerwijs voor de markt, lijkt de levensvatbaarheid van de
huishouding te liggen.
Naast biologis tuinieren wat bosbouw, wellicht kleinvee en veel ambachtelijke
huisvlijt: kleding, meubels, woning, energie- en waterhuishouding, afvalverwerking,
gereedschap, medicijnen, enz.
Traditionele consumptive- en productive gewoonten daarbij in een gedurig traject
van onderzoek en ontwikkeling zonodig om te vormen of bij te stellen.
De geminimaliseerde marktvraag waarin zaken als recht op grond (ivm pacht),
recht op zelfbouw (ivm huur), basisinkomen en basisverzekering opgenomen,
vervolgens te beantwoorden met een of twee dagen marktaanbod in enigerlei werk
per week.

Biologise land- en tuinbouw kortom en overige allengs verwaterende ecologise
bedrijvigheid, hoe wenselijk veelal ook, is een beperkte optie.
Welbegrepen zelfvoorziening lijkt effectiver qua energie, milieu, gezond, natuurlijk,
duurzaam, kleinschalig.
En vergezeld onder meer van een gelijk recht op grond werkt het allicht zeker zo
goed tegen armoede, werkloosheid, loonslavernij als Max Havelaar, Fair Trade of
Novib.

*Titel van uitgave in Nederlandse vertaling.
------
Studio zelfvoorziening ' 01                                                                  
  ^

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gered gereedschap.

---------
Gered Gereedschap steunt kleinschalige lokale initiatieven die leiden tot
economische zelfstandigheid. In aanmerking komen dus lokaal georganiseerde
projecten gericht op de bevordering van inkomstenverwerving, zelfvoorziening en/of
werkgelegenheid.
------------------------------------------------------------
ook : http://www.pz.nl/gered-gereedschap


Is zelfvoorziening werkgelegenheid met inkomen in natura en inkomstenverwerving
werkgelegenheid met inkomen in geld, dan kan het gereedschap ter bevordering
van inkomstenverwerving en/of zelfvoorziening nog steeds alle kanten uit.
Inkomstenverwerving gezien als aanvulling op/sluitpost van zelfvoorziening : geen
biologis of ecologis maar een zelfvoorzienend bedrijf(je)
! , vormt een goed
vertrekpunt voor verder analyse.
Gereedschap waarin de zelfvoorzienende huishouding(en) niet zelf voorzien maar
dat wel van pas komt en waarvoor geruild/betaald dient te worden (bv. medise
apparatuur).
En gereedschap waarmee op de een of andere wijze geld kan worden verdiend.
In het eerste geval : is het gereedschap echt nodig, zijn er geen plaatselijk /
natuurlijker alternativen ?
In het tweede geval : waarmee wordt het geld verdiend en spoort dit min of meer
met de natuurlijker economie die de bedoeling is, in welke setting (bv. unfaire
wisselkoers) en voor welke aanvulling(en) op zelfvoorziening ?        pp.
                                                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
aangeboden wegens overcompleet

The forest garden, 40 p., Robert Hart

Abundant living in the coming age of the tree, 30 p.,
Kathleen Jannaway

Info email: studioeen zelfvoorziening.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deelmulchen en zwerfaardappelen

Goede ervaringen inmiddels met mulchen. Als start wat stro/hooibalen
aangeschaft. En wat kruiwagens bladeren uit de omgeving.

Een droge opslagplaats voor verzameld of verwijderd plantaardig materiaal dat
niet direct aan de mulchlaag wordt toegevoegd, is misschien handig.
De composthoop is zo goed als verdwenen, slechts het zwaardere afval als
gerooide frambozen, gesnoeide bramen of hazelaartwijgen komt er terecht, als
niet in het kachelfornuis.

Zijn bv. de aardappelen eruit en is de grond ontdaan van vooral kweekgras dan
kan een laag mulch de tuinbonen eind februari tegemoet zien.
De mulch tegen die tijd te verplaatsen naar naastliggende perceel, waar het
onkruid hier en daar al aardig doorkomt en niet eerder dan mei de pronkbonen
worden gezaaid. 
De tuinbonen kunnen er nu in zonder het gehele perceel van een half jaar opgroei
te hoeven ontdoen.
Zo ook eind april de aardappelen.
De mulch aldaar dan eveneens naar het pronkbonen/mais perceel.
En tenslotte, wat er nog van over is, naar de opslag.

De mulch te laten liggen en de tuinbonen/aardappels/bonen/mais er op
vrijgemaakte plekken in, is misschien een optie die de verplaatsingen naar
naastliggend perceel en opslagplaats merendeels overbodig zouden maken.
Met het aardappelperceel lijkt dit zeker te kunnen, maar met de bonen ?.
Alsnog opschietend onkruid wordt dan direct aan de mulch  toegevoegd, al zal
de deklaag, het gehele jaar aan weer en wind blootgesteld, eerder verteren en
aangevuld dienen te worden.

De laag op peil te houden is zeker een punt, maar minder werk toch en beter voor
de grond dan spitten of vorken en onkruid verwijderen.
Toevallig is op de tuin in kwestie bermmaaisel uit de directe omgeving
beschikbaar. In andere gevallen zal het vooral uit de tuin of van verder dienen te
komen ten koste van oppervlak, (maai)werk, vervoer.
Bladeren van aanwezige bomen en struiken zijn wellicht het gemakkelijkst
mits wat compost toegevoegd om de ondergrond op termijn niet al te zeer te
doen verarmen.
Wordt op de tuin gewoond, dan is dit laatste geen punt en is mogelijk wat kalk
het enige dat af en toe van 'buiten' dient te worden aangevoerd.

Een meevaller lijkt dat door de mulch rest-aardappelen van het jaar ervoor
spontaan opkomen. Hetgeen lekkere maaltjes oplevert zodra de knollen
voldoende groot zijn.     pp.
                   
                                                                                       ^
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalisering.

De anders- en wellicht ook de anti-globalisten zullen er blij mee zijn, het Global
Ecovillage Network. (
www.gaia.org )
Toch gaf het doorzoeken van de bronnenbibliotheek op 'self-sufficiency' niet meer
dan 2 treffers in titelbeschrijvingen.
Als zodanig evenwel belangwekkend genoeg.

Localization - A Global Manifesto, Colin Hines, Earthscan Publications, 2001    
   (
www.earthscan.co.uk) : Dit boek gaat verder dan het eenvoudig becritiseren
van vrije handel en globalisering. Het stippelt zichzelf versterkend beleid uit dat
plaatselijke zelfvoorziening schept en toont duidelijk aan dat er een alternatief is
voor globalisering: het plaatselijke beschermen - overal op de aardbol. Vandana
Shiva schrijft: Eindelijk een boek dat de mythe dat de armoede in de Derde
Wereld kan worden opgelost door meer competitieve exporten uit het Noorden,
ten grave draagt.    vert.pp.
Meer 'self-sufficiency' overigens heeft Earthscan, globale uitgever op het gebied
van environmental sustainable development (...delivering sustainability) niet in het
fonds naar het lijkt, wel het deftiger broertje : self-reliance.

Soil and Health Library ( www.soilandhealth.org ) : De Soil en Health bibliotheek
is een gratis openbare bibliotheek voor holistische agricultuur, holistische
gezondheid, zelfvoorzienend leven en persoonlijke ontwikkeling. Het geeft u de
gelegenheid accuraat weergegeven, onverkorte teksten te lezen van zorgvuldig
geselecteerde boeken van oudere datum, die aan belang en contemporaire
relevante niet hebben ingeboet.    vert.pp.
In de afdeling zelfvoorzienend leven/persoonlijke souvereiniteit van deze biblio-
theek (locatie Exeter, Tasmania, Australia) enkele voor zelfvoorziening waarde-
volle werken die dezerzijds dan ook onder 
Boeken/voor' 70  zijn aan te treffen.
De sep.oct zinsnede van zelfvoorziening.nl, waarin het begrip productiemiddel en
in verband ermee loonslavernij, zal eveneens aan deze site zijn ontleend.
              pp.
                                                                                                       
^ 

====================================================