.                      Walden vijf
pc en internet

                                3

koop minder koop anders produceer
                             zelf

                        inzage, 1e blz.cijfer terug, 2e vooruit.


01                                                                                                                        .


Inleiding                                 2 Ingekomen algemeen                        4
Nieuwsbrieven                            
6
Mailinglijsten                          
10
noten                                   
13
Uitgegaan algemeen                      
15
noten                                   
20

uitgegaan algemeen,vervolg               21
Nieuwsbrief                              33
Prikborden,forums                        58
Dossiers                                 62 Studio                                   86
Literatuur                              106
Linkuitwisseling                        108
Self-production.org                     128
Webhosts                                129
Uitgave,datum                           130
--------------
                                      
  
Inleiding                                 

Voor redactionele, typografise en andere toelichting, zie Bij Walden vijf. De be-
langrijkste:


02
                                                                                                                                                    .

.. staat voor Zelfvoorziening.nl, als link
naar de website of een aangeduide plek erin
: onder een adres, bericht aan dat adres.
: achter een adres, bericht van dat adres.
@ van emailadressen vervangen door spatie,
letters ervoor vrijelijk naar bron.
... gedeelte weggelaten/in te vullen, niet
aangegeven voor en na een zinsnede.

Weergegeven teksten zijn soms licht bewerkt
op leesbaarheid, zoals nwsbrf voor veel
voorkomend nieuwsbrief, www weggelaten, di-
verse groet- en dankwoorden, overwegend ge-
anonimiseerd en waar mogelijk op volgorde
van tijd. ('05.06)   
De indeling in hoofdstukjes is overeenkom-
stig Walden vijf 2, wel veranderden soms
aanduidingen en of corresponderende webpa-
gina's licht.
Op de homepage een definitiv introtekstje
nu, onder Zelfvoorziening' aldaar de kopjes
Actueel en Te koop aan Zinsnede en Aanbevo-
len toegevoegd.
03
                                                                                                                      .
 

Ingekomen algemeen                        ^

Netwerk ecologische landelijke kernen: Beste Nelk-leden, hierbij nodig ik jullie uit voor een bijeenkomst in en om mijn eco-
logisch woon/werkhuis in aanbouw.
-: Goede bijeenkomst gewenst. Is de Nelk website niet meer functioneel ? Hou me op de hoogte, met groene groet.

Lid op zelfgekozen afstand inmiddels van het zieltogend netwerk. Nog vrij veel (niet meer betalende) leden. Van bijeenkomsten in
Haren, feb'06 en Culemborg (Eva-Lanxmeer),
oct'06, afgezien. Op wijzigingsberichten voor inschrijving ledenlijst en linkvermel-
ding op website niets gehoord.
Het ecohuis in aanbouw te Steenwijk bereik-
te later landelijke pers en tv vanwege twijfelachtige afbraak door gemeente.

Van Owaze een commentaar op de Walwoning, zie Studio, en bericht over nieuwe voorzit-
ter van de wat eenkennige Earthship promo-
tie club.04


                                                                                                                       .


Betrokkenheid bij permacultuur: He hallo zelfvoorziening mensen. ... Sinds een half jaar is er in Nederland een nieuwe website die uitlegt wat permacultuur is en heeft ook een downloadbare cursus. ... Het zou handig zou zijn als permacultuur en alle instanties die daar op de een of andere ma-
nier bij betrokken zijn een soort verzamel-
plein hebben. Om dit in de praktijk te
brengen heb ik eerst jullie website op mijn website gelinkt onder het kopje praktische links, op aanraden van Hans Carlier, deze zei dat jullie website op de een of andere manier een raakvlak had met permacultuur. Ik zou graag willen weten of jullie dit oke vinden. Daarnaast zou ik willen vragen of jullie de website
1 ook zouden willen noe-
men bij jullie links zodat mensen iets meer over permacultuur kunnen leren hier als ze daarin geinteresseerd zijn. Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn.
-: Dank voor bericht en de link. Hadden Permacultuur' al opgenomen, zie .. Sites, algemeen. Raakvlakken tussen Zelfvoorzie-
ning en Permacultuur zijn er zeker. Perma-


05


                                                                                                                      .


cultuur wat vrijblijvender en speelser, zelfvoorziening meer to the point.(?) Dui-
delijke site in ieder geval. Goede voort-
gang ermee.

Genoeg.nl: Hallo, het tijdschrift 'Genoeg'
(zie Genoeg.nl) past ook wel bij jullie ideeŽn.
-: Dank voor bericht. Wellicht een link naar .. bij jullie Links, onder Allerlei. Teruglink te volgen. Mogelijk is ook een Splink, of sponsorvermelding, zie .. iets voor Genoeg.
------------
1 Was Permacultuur.tk en is nu '08, Perma-
cultuurnederland.org. Geen link meer naar
.. .

Nieuwsbrieven                             ^

Fairfood. Wilde ideeen wedstrijd, val dood actie bij aanbieding peperpetitie, promo-
tieteams, Fairfood stand op festivals en 

evenementen. Hongerdebat in de Balie alwaar
ook de week van de Millenniumgoals. Wereld-
 
06
                                                                                                                      .

voedseldag in de Melkweg (fight evil food), filmwedstrijd, vernieuwde website, cbf
(centraal bureau fondsenwerving) keurmerk, t shirt, receptenwedstrijd, world food day in hotel Arena 'met bn-ers die ongezouten hun mening geven, politici die aan de tand gevoeld worden en hun ideeen spuien en een spetterende line-up met dj-s en artiesten'.

Waar critise samenwerking met bedrijfsleven
, overheden, anderen, al niet goed voor is.
Lichthinder. Veel nieuws van het platform. Overstelpende informatie, overal acties. 2e Nacht van de nacht.

Avvn. Divers tuinnieuws in nieuwsbrief Na-
tuurlijk tuinieren. 


Denieuweomroep. Ezine overgaand in Llink/ Denieuweomroep en later in Llink nieuws- brief. Eindelijk de buis op ook met wat krakkemikkig programma en veel te veel we-
reldreizen. Hoezo zuinig met energie ?07

                                                                                                                      .
        
Nationale proeftuin: Beste Proeftuinier, aanstaande zaterdag om . uur zaaien duizen-
den burgers in de centra van 27 gemeenten van Nederland zaad in van wilde, inheemse planten. Deze zogenaamde Bloeiende kernen, paradijsjes in het hart van stad en dorp, zullen deze zomer een sprekend symbool zijn voor de kracht en schoonheid van biodiver-
siteit !
: Dank voor bericht. Mooie actie !

Ned. sociaal forum, nwsbrf: 4.000 mensen bezochten het eerste Nsf, en alle landelij-
ke kranten en diverse radio en tv stations besteedden er aandacht aan. Zelfs een aan-
tal buitenlandse zenders waren aanwezig.

Voorbereidingen tweede Nsf in '06, plenaire vergaderingen, tal van werkgroepen. Festi-
val van idealen, locatie Nijmegen.
'150 workshops, 27 seminars, 300 binnen- en buitenlandse sprekers, en een uitgebreid film en documentaire festival. 200 organi-
saties en duizenden bezoekers behandelen onder het motto 'een andere wereld is moge-


08
                                                                                                                      .

lijk' uiteenlopende onderwerpen, van gen-
tech voedsel, kinderarbeid en kernenergie tot oorlog & media."


Zelfvoorziening' en aanverwante thema's
(Duurzaam ...) het forum vooralsnog ont-
gaand, alle (over)organisatie en -informa- tie ten spijt. Zie ook Nsf forum. (p.11
)

Altned. Portal site voor alternatieve ge-
neeswijzen, bewustwording, new age, ... .
Topics uit meditatiecentrum de Kosmos, zie Walden drie en vier 1,
1, weer eens tegen-
komend. Eenzelfde verbluffende ontwikkeling als in jaargangen van het blad Onkruid.
Op de link er geplaatst in nieuwe rubriek Zelfvoorziening
2 geen reactis.

E-kompas. Tweewekelijkse info van de vlaam-
se politieke partij Groen ! In tegenstel-
ling tot de nederlandse Groenen enkele ze-
tels, levendiger en groener dan Groenlinks.


Mot news. Mot.be, museum voor oudere tech-
nieken. Communicatie gelukte niet erg. It. problematic beperkte ontvangst tot 1 nwsbrf


09


                                                                      .


Osiris. Nwsbrf communicatieplatform voor duurzame ontwikkeling. Studenten, tu. Delft
ned/eng. Gezapig aanvankelijk. Gelijknamige website. 

Rotterdamse milieu courant. Groen, milieu en natuur nieuws uit de regio.

Greenwish. Platform voor duurzaam particu-
lier initiatief, ondersteunt individuen met
het realiseren van persoonlijke initiatie-
ven op het gebied van duurzaamheid.

Aanvraagde nieuwsbrieven van het Innovatie netwerk, groene ruimte' en Fukuoka farming'

bleven uit.
-----------
1. resp. p.61 en p.34
2. Walden vijf 2, p.42


Mailinglijsten                            ^

Aktielijst. Ongeveer 250 abonnees. Geselec-
teerde berichten ingedeeld onder Algemeen,


10
                                                                                                                                                          .


Economie, Landbouw, Media/centra, Milieu,
Politic.
In Algemeen onder meer de 7e Domela Nieu-
wenhuis lezing
1 en Uitzendbureaus: kerker
van het precariaat.  
In Economie, submap Voor de verandering (globalalternatives.nl) met cursus Inlei-
ding solidaire economie
2 en petitie Beter
economisch meten' waarvan initiatiefnemers
uit Voor de verandering, Derde kamer, Xminy solidariteitsfonds, Oikos, De kleine aarde, Milieudefensie, Attac nederland, Insnet.
 
Studio's '05 posts op de Aktielijst: Ecolo-
gise (zelf)bouw, Plan leeftuin, Nieuwer-
tijds bouwvereniging
3, in '06 gevolgd door
Basic property, Koop minder koop anders
produceer zelf, Programma zoekt partij' en aankondiging/inzage webeditie Walden vier 2

Nederlands sociaal forum, forum. Een 75tal
adressen
4. Uiteenlopende berichten. Info
ook over het Wereld- en andere sociale fo-
rums (eindeloze lappen tekst), uitnodiging
voor een debat Requiem voor ontwikkelings-


11
                                                                                                                                                            .


hulp ? 5, jaarlijks Marxisme festival nu.
Op het forum zelf oa. een Milieudefensie
workshop Eigen bomen eerst! Lokaal produce-
ren of duurzaam importeren ?
6

Een tekstje er gepost over de Wao bleef on-
beantwoord.
: Zembla gezien, 21 apr'05, maar wat gemist
Hoeveel, in procenten (en centen) leveren
w.a.o-ers, klein en groot, ieder in, hoe-
veel is dit totaal en hoe weinig boveninko-
mens brengen op eendere wijze eenzelfde be-
drag gemakkelijker op ? 

Bij werkgroep gelijke kansen.       
: Wellicht ten overvloede: 'gelijke kansen'
zou vooral een achterhaald en minder door-
dacht begrip zijn. Fopspeen van niet alleen (neo)liberalisme. Upgrade: 'gelijke kansen'
, zekere resultaten. Aanhalingstekens omdat
de kansen vrijwel nooit gelijk zijn, zekere
resultaten als voorwaarde vooraf. Meest e-
legant in de vorm van een vrij basisinkomen
, op zich al rechtvaardig en administratief
buitengewoon efficient.
7


12
                                                                                                                                                            .


Meer info, Voorbij de groene grens: nwsbrf
2. 
<

Bijlage 2. Wat hebben Fsc certificering
voor duurzaam bosbeheer en ronde tafels o-
ver duurzame palmolie nu eigenlijk opgele-
verd? Er zijn vele initiatieven van bedrij-
ven, overheden en Ngo's voor verduurzaming
van de internationale handel. Maar de ont-
bossing gaat nog steeds door met 13 miljoen
hectare per jaar. Moeten we niet gewoon
stoppen met het consumeren van producten
uit het zuiden, of het nou om voeding
(palmolie), energie (palmolie) of tuinmeu-
belen en kozijnen (hout) gaat. We gaan een
politieke discussie aan met andere Ngo's o-
ver de keuzes die je daarin kunt maken;
markttoegang versus autarkie? Gaan zelfbe-
schikking en zelfvoorzienendheid (ook in
het Zuiden) samen ?" 
<
   
Uitgegaan algemeen                        ^

Hetnieuweconsumeren.nl
: Een goede consumptieregel zou zijn vooral


15
                                                                                                                                                           .


dat te gebruiken dat, bij voorkeur zelf,
locaal dan wel regionaal wordt cq. kan wor-
den geproduceerd. Zie ook .. .

Wilde wonen weblog. (Carel Weeber)
: Planologie, bouwen met aarde. Het Wilde
wonen weblog gaarne attent makend op .. al-
waar enkele (originele) gezichtspunten qua
ruimteljke ordening, planologie, bouwkunde.
Zoals Voorbij de groene grens, Duurzaam,
Walwoning, Terrasflat.

Ikcro.nl, informatie- en kenniscentrum voor
de ruimtelijke ordening.
: Ruimtelijke ordening, planologie in pro-
za, poezie. Mogelijk is Ruimtelijke orde-
ning, Duurzaam ... , Voorbij de groene
grens, aan te klikken middels .. iets voor
vermelding in de Nieuwsflits dan wel plaat-
sing elders op de Ikc Ro website.

Grenzeloos.org
: Centen en procenten. Zoekwerk ivm de Oort

operatie gaf een Grenzeloos link. (no.7,
arme rijken). Interessante procenten, maar


16
                                                                                                                                                            .


blijven staan. Voer wellicht voor vrije so-
cialisten ! Meest actueel is de uitgave van
Walden vier 2, zelfvoorziening' als webedi-
tie. Inzage ervan onder de nieuwsbrief.
---------------------------------------   ^
1 Vergl. nwsbrf 16, Tuinstad, vnt 3.
2 Zie bijlage 1     
3    ,,       2


Bijlage 1. Het Domela Nieuwenhuis Fonds
beheert de nalatenschap van Ferdinand Dome-
la Nieuwenhuis, vrijdenker, socialist en
anarchist, maar voor alles strijder tegen
maatschappelijk onrecht. Het fonds helpt
het aan hem gewijde museum instandhouden,
dat sinds 1999 onderdeel is van Museum
Willem van Haren in Heerenveen. Het fonds
wil het streven van Domela op ondogmatische
en actuele wijze blijvend onder de aandacht
brengen.
De Domela Nieuwenhuis lezingen ..."

Bijlage 2. Willemvanharen.nl
: Ideologische vernieuwing. Beheerder(s)20
                                                                                                                     .
 

van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum gaarne attent makend op de website .. al-
waar ideologische doorbraken, bv. nwsbrf 3, Duurzaam ... , nwsbrf 9, Basisinkomen en zelfvoorziening', het aloude 'recht op grond' nieuw leven inblazen.
: Fw. Ideologische vernieuwing. Onderstaand bericht bleef tot op heden onbeantwoord. Mogelijk werd het gemist. 
<
                                                                                                                  
^
                                             


20.1
                                                                                                                   .


Er eveneens gepost Basic property, Koop
minder, koop anders, produceer zelf, Pro-
gramma zoekt partij. 
--------------------                      ^
1 Zie Uitgegaan algemeen, p.19 ev.
2 Univ. Tilburg. Meer verhaaltjes eigelijk, van XminY ook, ver. Solidair, stg. Aarde. 
3 Introduceerde Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, begin '05 service-
punt en nieuwsbrief Anders wonen, anders leven' aldaar aangeboden tekstjes Concept wandelhotel, Walwoning en Plan leeftuin bleven onbeantwoord en kwamen uit het on- line doorgeefluik niet meer tevoorschijn.
Ze eind '05 op de Aktielijst geplaatst. Zie
bijlage 1.
>
4 Apr'05.
5 Nov'05. Vergl. nwsbrf 5, Inwikkelingslan-
den.
6 Zie bijlage 2. >
7 Respons van aktiegroep Tekeer tegen de i-
soleer' maar verkeerd begrepen.
: Met 'gelijke kansen' werd de gebruikelij-
ke politieke leuze/slogan bedoeld, in het kader van zeg maar de 'rat race'. De aan-


13
                                                                                                                  .


vulling 'zekere resultaten' is ook daar van toepassing. Gelijke kansen in de Gezond-
heidszorg is een ander verhaal.
                                          
Bijlage 1. Ecologise (zelf)bouw.
Voor het geval u ecologise, alternative of experimentele (zelf)bouwplannen mocht heb-
ben is een bezoekje aan .. Studio, walwo-
ning' wellicht de moeite waard.

Plan leeftuin.
: Zal de integrale
* energie- en milieuop-
brengst van ecowijken en ander 'duurzaam' 

bouwen best wel tegenvallen, een fractie
aan kosten, meervoud aan overeenkomstige baten kenmerkt(e) leeftuin-achtige opties: .. Studio, plan leeftuin.
*inclusief mobiliteit oa. van bewoners.

Nieuwertijds bouwvereniging.
Wandelhotel: .. Studio, wandelhotel.
Overigens, met een (bescheiden) basisinko-
men en progressive kaveluitgifte is ook de
veelbeleden plattelandsvernieuwing een (eu-
ropees) feit.


14
                                                                                                                   .


geen veelzeggender centen. ps. Zie .. voor 'basisbezit' en andere ideologise veren.

Amsterdamse streekmarkt.
: Las over Promotiemarkt Amsterdamse
streekmarkt. Wellicht werd het een succes. Mogelijk brengt bijlage bijgaand (Zelfvoor-

zienend wandelen, politiek) op aanvullende  ideeŽn. In Utrecht werden onlangs 'wandel- lijnen' gerealiseerd. (Wandelnet.nl)

A-m.be, arbeid en milieu magazine.
Een zoeken ivm het 'Potma scenario' bracht
oa. Verslag debatavond Arbeid & Milieu, 15 jaar andere economie, sep 2000' aan het licht. Wellicht zijn Duurzaam ...' en Voor-
bij de groene grens' nwsbrf 3 en 2, iets voor het Arbeid en milieu magazine. Ook een link naar de website onder Duurzame ontwik-
keling of Maatschappij' zou niet verkeerd zijn.

Sincero.nl
: Compliment met de stijlvolle website. Er jammer genoeg niets aangetroffen over bio


17
                                                                                                                     .


en eco doe-het-zelf-kleding, d.i.y fashion
en of regionale meer ambachtelijke (bio) grondstoffen en halffabricaten. Criteria
die vanuit 'zelfvoorziening' van toepassing zijn op onder meer kleding.
Mochten zodanige initiatieven u niettemin bekend zijn dan gaarne informatie erover.
ps. de kledingparagraaf uit Economie van
zelfproductie, zie .. Studio, zogewenst toe te sturen.

Walden three.
: Quite a surprise to spot walden3.org, the Walden three website and the Walden three novel in progress. At first glance sympa-
thetic enough. What about floating Hongkong in a virtual version, as a computer game.
1
Of interest perhaps to know that Walden 3'
is the name of a self-sufficient garden house in a pamphlet poem Model, distributed in the Netherlands during 1974'75. Soon af-
terwards Walden drie, poŽtis essay (three, poetic essay) opening with Model' and offered for publishing to several publi-
shers. In vain, so since then publishing it


18
                                                                                                                      .


myself, but few customers and little res-
pons from intellectual or literary circles.
In '99 Walden vier (four)... . Walden vijf (five) and last, being in the process of ingredients gathering.
For an overview .. Studio. Would be glad to send some items in english, one of which (Autarceia) about cities.

St mozna.be
: Bij Terug naar de natuur, 27.10.05 op Ya-
basta. Mogelijk is .. interessant. Niet 'geen technologie' maar 'minder technolo-
gie'.

Info fdnmuseum.nl
: Een bericht onlangs op Aktielijst antenna
2 deed de website van het museum bezoeken
en onderstaande mailtjes uit het stof op-
diepen
3. Informatief vooral werd de bio-
grafie Fdn > publieke figuur' bevonden.
Misschien komt het nog eens tot een biblio-
grafie met weergave van significante tekst-
gedeelten. Zelfvoorziening.nl en haar  nieuwsbrief is inmiddels ook niet stil


19