.                      Walden vijf
pc en internet

                                2


              kleinste voetafdruk


         

.

inzage, 1e blz.cijfer terug, 2e vooruit.


01                                                                                                                        .


Inleiding                                 2
Ingekomen algemeen                       
4
noten                                   
10
Nieuwsbriev
en                            12
noten                                   
17
Mailinglijsten                          
19
noten                                   
20

mailinglijsten,vervolg                   21
Uitgegaan algemeen                       24
Nieuwsbrief                              34
Prikborden,forums                        42
Dossiers                                 43
Netwerk/Studio                           61
Boeken,tijdschriften                     69
Linkuitwisseling
                                                                     72
Webhosts,uitgave,datum                   87
-----------------------

                                                                                                         
Inleiding

De indeling in hoofdstukjes is vergeleken met 1. Duurzaam ...' gewijzigd. Studio en
website ineen, de rubrieken zo overzichte-

 
02                                                                                                                                                    .
 
lijk mogelijk samengesteld, elkaar niette-
min hier en daar overlappend. In volgende 
afleveringen van Walden vijf' zo blijvend.
Voor redactionele, typografise en andere
toelichting, zie Bij Walden vijf. De be-
langrijkste:
.. staat voor Zelfvoorziening.nl, als link
naar de website of een aangeduide plek erin
: onder een adres, bericht aan dat adres.
: achter een adres, bericht van dat adres.
@ van emailadressen vervangen door spatie,
letters ervoor vrijelijk naar bron.
... gedeelte weggelaten/in te vullen, niet
aangegeven voor en na een zinsnede.


Weergegeven teksten zijn soms licht bewerkt
op leesbaarheid, zoals nwsbrf voor veel
voorkomend nieuwsbrief, www weggelaten, di-
verse groet- en dankwoorden, overwegend ge- anonimiseerd en waar mogelijk op volgorde
van tijd ('03,04).
Tekst- en navigatietekens spreke zoveel mo-
gelijk voor zich, op- en aanmerkingen, .. ,
Studio.03
                                                                                                                      .

Ingekomen algemeen                        ^

Nelk ledenlijstbericht.
: Hoera, levensteken van Nelk. Goede voort-
gang gewenst.
Voor 2004 een voorstel tot ruilabonnement/ netwerkinschrijving met Netwerk en Nieuws-
brief zelfvoorziening, zoals ook in te zien op .. .

Vl hotmail.com
: Interessant nieuws bij het Nelk leden-
lijst bericht. Mogelijk zijn het Netwerk en de Nieuwsbrief zelfvoorziening, zoals in te zien op .. of als proefnummers toe te stu-
ren, voor De Volle Leegte eveneens interes-
sant.

Korte tijd later een crisisbericht van Jan, met penningmeester Geerlof beheerder van stilliggende plusminus 100 ledenlijst en aardig gevulde Nelk kas. Versnelde ontrui-
ming van zijn woning in Delft en te impro-
viseren intrek op eco bouwkavel Steenwijk,
onder lastig gemeentecontact.
04


                                                                                                                       .


In aug'04 een bouwverslag van het geavan-
ceerde eco-project. Strokenfundering, kos-
ten zelfbouwhuis 15.000, kavel 80.000.
: Dank voor bericht. Goed te horen dat al-
les nu redelijk okee is. Mogelijk is het (licht gewijzigde) verslag ook iets voor de Nieuwsbrief zelfvoorziening. Van Nelk ver-
der geen levenstekens.

Euromarsen dds.nl
: Goed een actuele leugenachtigheid/hypo-
crisie van diverse sociaal-democraten,
christenen en liberalen onder woorden ge-
bracht te zien: 'Aan de ene kant zegt men: arbeid-werken is leuk en het is de oplos-
sing van veel problemen. Mensen worden ge-
integreerd in de samenleving, dus het be-
vordert de sociale integratie, geeft mensen een doel, etc. Aan de andere kant neemt men allerlei maatregelen die ervan uitgaan, dat mensen moeten worden gedwongen om werken leuk te vinden.'

Club of Amsterdam: Don't miss this exciting Club of Amsterdam conference about 'the fu-


05


                                                                                                                      .


ture of mobility'.

Newsletter international climate symbol: On December . 2003 the International climate symbol will be officially launched with a spectacular fashion show during the Unnfcc climate conference Cop9 in Milan, the fashion city. Models will show the crea-
tions of the Amsterdam fashion institute, all incorporating the symbol.

Dl wolmail.nl: Hallo ik las jullie site,
handig, leuk en creatief, ik wil me graag aansluiten. Ik zoek hulp bij het uitvoeren van mijn plannen en vind het ook leuk om anderen te helpen. Willen julie mij post sturen?
-: De aangewezen weg lijkt je in te schrij-
ven bij het Netwerk zelfvoorziening. Gezien het gemiddeld dagelijks bezoekersaantal van de site (6-7) kun je zo je plannen bekender maken. Daarnaast zijn ingezonden brief, ar-
tikel of advertentie in de Nieuwsbrief mo-
gelijkheden.
06
                                                                                                                      .

Fo kader.hobby.nl: ...
-: ??
: Sorry, was jouw pagina aan het bekijken, was al weg voor ik het wist. Leuk dat je een site over zelfvoorziening opzet. Ik zou aan de rubrieken de rubriek energie toevoe-
gen. Verder heeft Maslov de basisbehoeften van de mens aardig gedefinieerd, die zou je als leidraad kunnen nemen voor een onder-
verdeling. Als ik tijd heb zal ik je titels toesturen.
-: Energiehuishouding onder Boeken, woning en onder Sites, woning. Maslov, komt voor in gedichtjesreeks Rede rijk ('73), per omgaande beschikbaar zogewenst. Benieuwd naar de titels.
: Zo bedoelde ik het niet. Maslow defini-
eert de basisbehoeftes van de mens. Kleding
, voedsel en onderdak. Dat zou een basis voor een indeling kunnen zijn. Een andere
indeling kun je vinden in -letterlijk- 'het
boek der boeken van de zelfvoorziening' uit
eind jaren zeventig: 'The whole earth cata-
log'. Zie ook wholeearthmag.com
-: Maar welke indeling bedoel je ? Toch07                                                                                                                      .

niet die op de homepage van zelfvoorziening
.nl: nieuwsbrief, netwerk, boeken, fonds, sites ? Verder begrijp ik dat The whole earth catalogue' overal uitverkocht is. Heb
'm indertijd wel eens ingezien.
1 Het moge dan het boek der boeken van de zelfvoorzie-
ning zijn geweest, zelfvoorziening.nl en vooral het studio zelfvoorziening info zou als een The more complete book of self-suf-
ficiency' kunnen worden gezien. Was niet onder de indruk van Wholeearthmag.com. Wat vaag allemaal en weinig online in te zien.


Velt.nl, vereniging ecologische leef- en teeltwijze, bijeenkomst.
: Dank voor uitnodiging en het niet onaar-
dige programma. Komen echter niet.

Owaze
2: Gaarne wil ik jullie uitnodigen om
een keer als gastspreker onze ecolezingen te verlevendigen. Mocht je interesse hebben
, neem dan even contact op svp.
-: Zelfvoorziening.nl is een project van Studio zelfvoorziening, die vooral gespeci-
aliseerd is in teksten. Lezingen vallen
 


08
                                                                                                                       .

daar jammer genoeg buiten.
: Over teksten gesproken: Wat denk je van een gezamenlijke nieuwsbrief? Momenteel produceren we zelf maandelijks een exem-
plaar dat volgens mij voor verbetering en aanvulling vatbaar is. ... Temeer daar er in Nederland ontwikkelingen gaande zijn die bij de earthshipgedachte aansluiten.
-: Fusie Nieuwsbrief zelfvoorziening (zie website) en Owaze nieuwsbrief lijkt wat lastig. Wellicht is vrije tekstuitwisseling mits bronvermelding en ongewijzige versie, een beter idee. Daarnaast zou een spreker van de Studio zelfvoorziening teksten Wal-
woning, Terrasflat, Biool en compool, moge-
lijk een aardige lezing kunnen maken.


Info askask.nl: Hierbij willen wij u en uw netwerk op de hoogte brengen van een lande-
lijk initiatief dat momenteel door vele mensen gedragen wordt. We brengen deze in-
formatie en visioenen aan u over omdat we geloven dat u een schakel kunt zijn in het mee ontwikkelen van het Organisch gezond-
zijn centrum te Drenthe.
3


09


                                                                       .
-----------------------                   ^
1 Walden vier 2, 13.
2 zie ook Linkuitwisseling.      
3 We geloven dat we vanuit dit toekomstig centrum heel veel goeds kunnen ontwikkelen.
We geloven dat als dit centrum echt gebouwd
is, er in of via dit centrum veel mensen op laagdrempelig niveau in contact kunnen tre-
den met spiritualiteit en het zelfgenezend vermogen.
-: Zelfgenezing en zelfgenezend vermogen
interessant. Maar wordt het centrum niet peperduur ipv laagdrempelig ? Qua vormge-
ving: minimaal 1 laag dakvensters minder,
plattere klokvorm van het dak zou mooier
zijn.
: Je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Hoe
zie jij het dan voor je?
-: Ik zie het verder niet voor me, reageer-
de op de tekening. De zijgevels dan uiter-
aard wat lager. Ook de voorgevel was naar
mijn smaak (nog) niet geheel pluis. De site
inmiddels opgezocht en me wat verder geo-
riŽnteerd. ... . Vraag me af of zo'n cen-
trum een goed antwoord is op het geschetse stress probleem. Korter werken en minder


10
                                                                                                                                                          .


(twee)verdienen lijkt me een directer re-
cept. Maar goed. Vind de 'eco-biologische
tuinen en landbouw, een camping, een sauna-
complex en een boerderij' een pluspunt. Het
sauna complex wel zeer energiezuinig ! Bij het waterverhaal: Zeester een aantrekkelij-
ke benaming en ruim baan gaarne voor niet-
alternatieve wetenschappers die de gene-
zingsclaims bij voortduring streng op waar-
de onderzoeken. Misschien ook een idee er
Jomanda bij te betrekken.
Bij het Centrum wellicht de volgende acco-
modatie waar Studio zvz' op het moment mee
in de weer is: Een natuurlijk, ecologisch
en deels zelfproductief (aanliggende groen-
te- en fruittuinen, facultatieve zelfbouw)
ouderen-woonoord/bejaardentehuis, dat seni-
oren die gedurig of regelmatig op voettocht
zijn een vast woonadres, eenvoudig apparte-
ment en voldoende faciliteiten biedt, waar-
op zogewenst terug te vallen.
Hou me verder aanbevolen voor nieuws over
zelfgenezen en ontwikkeling van het Gezond-
zijn centrum.
: Vind je het leuk wellicht aanwezig te11
                                                                                                                                                            .


zijn op de volgende bijťťnkomst om ook jouw
project, (dat me nog niet geheel duidelijk
is) toe te lichten?
-: Vijf uur in de trein, hou het voorlopig
op email en website. Voornemens op de Eco-
dorp website het Wandelhotel project tzt te
vermelden. Dank voor uitnodiging.
    <


Nieuwsbrieven                             ^

Echte welvaart: Per 1 januari heeft Campag-
nebureau Echte Welvaart zich los gemaakt
van Stichting Natuur en Milieu. Echte wel-
vaart, duurzaamheid a la carte. Deze zomer
organiseren wij zes spraakmakende diners op
verrassende locaties. We nodigen je uit om
mee te praten over wat jou in beweging
brengt als het om duurzaamheid gaat. Green-
wish, Echte welvaart, Work on progress.

Fairfood: Na een jaar intensieve voorberei-
ding is FairFood in de week voor kerst ge-
lanceerd. De boodschap 'honger wordt hier
gemaakt' is opgepikt door de Volkskrant en


12
                                                                                                                                                            .


: Zijn ter presentatie van onder meer groe-
ne poŽzie (Een nieuwe tuin) geinteresseerd
in een kraampje op de tuinmarkt.

Mooi weer, idem binnenplaats Naturalis, en-
kele brochures verkocht, veel uitgedeeld.
Nog een dagje verbleven in m'n woonplaats
tot elf jaar.

Denieuweomroep, ezine.
: In nwsbrf 5, Inwikkelingslanden, een ci-
taat uit het e-zine plus link naar Dno.

Bionieuwsbrief, Velt.nl
: Gaarne inschrijving op de nieuwsbrief.
Dank voor website link.
-: Welkom als nieuwe abonnee. De nieuws-
brieven gaan hierbij. Als je interessant
nieuws voor onze nieuwsbrief hebt, ontvang
ik die graag. Je site bevat veel informatie
, maar er staan veel taalfouten in. Ik wil
je evt wel helpen om die eruit te halen.
: Dank voor de Bio nieuwsbrieven. Wel erg
bio. Volgend bericht misschien iets ervoor:
Nieuw. Netwerk en Nieuwsbrief zelfvoorzie-
 


15
                                                                                                                                                           .


ning. Proefnummers: Studio zelfvoorziening,
... . Online: .. . De taalfouten zijn spel-
lingsinnovaties op de uitgangen isch(is) en
ief(iv) in de meeste gevallen. Dus bv. eco-
nomis ipv. economisch en innovativ ipv. in-
novatief. Daarnaast een aantal c ipv. k.
Meer hierover in Economie van spelling, zie
.. , dat zogewenst kan worden toegestuurd.
-: Je site kan in de nieuwsbrief worden ge-
noemd als correct Nederlands wordt gebruikt

Nationale proeftuin, zadenruilbeurs, biodi-
versiteit: Het zadenaanbod op de website
van De Nationale Proeftuin bedraagt nu ruim
1000 soorten. In de winter was dat zelfs
1300, en sindsdien is het gebruik van de
site gestegen met 50 aanvragen per dag !

Nsf, nederlands sociaal forum
4: Op veler
verzoek hierbij een nieuwe lijst: nieuws-
brief@sociaalforum.nl. De lijst is bedoeld
voor mensen die op de hoogte willen blijven
van de belangrijkste ontwikkelingen in de
voorbereiding van het eerste Nederlands So-
ciaal Forum, dat plaatsvindt op . november16
                                                                                                                                                            .


nium. Zie ook Dossiers. Abonnement eind '04
wegens gebrek aan feedback beeindigd.

                                                                                                                  
^
------------------
1 Acht resultaten van een zoeken op 'basis-
inkomen' in website .. . Later artikel in
nwsbrf 9 met meer resultaten.

Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikke-
ling: Hallo Studio zelfvoorziening. ehm,
wat is de bedoeling van dit lijstje ?
-: Dank voor reactie. De vraag stellen is hem beantwoorden, lijkt me.
: Tja in dat geval: schrap ons maar van je
lijstje, want ik zou niet weten wat ik met
dit soort overzichtjes moet.

Schrappen van welk lijstje ? Een kleine 200
overige adressen op de Duurzaamlijst van Ddh.


2 Reactie op aantal 'waterstof' berichten.
: Is waterstof vooral interessant als op
zich schone brandstof voor autos, het elec-
tris aangedreven voertuig dat zonder kan  20
                                                                                                                     .


zou het overbodig doen zijn, voorzover de
waterstofmotor ipv de brandstofcel geen op-
tie is. De onlangs in Amsterdam gelanceerde
waterstofbus (brandstofcel ?) doet daarom de vraag rijzen naar de vliegwielbus jaren terug in Arnhem of daaromtrent. ... Een ac-
tieradius van 100 - 200 km. tot volgend op-
laadpunt
* zou een benedengrens kunnen zijn voor een dergelijk (eenpersoons) voertuig. Dat uiteraard niet wordt gebruikt voor woon
-werkverkeer omdat het oneindig veel intel-
ligenter is en efficiŽnter, te wonen bij werk dan wel te werken bij wonen, tzt. Kortom, laat de Vpro eens wat ronkende do-
cumentaires wijden aan lokkende verten van apparaatarme energiebesparing: 10-25% van het huidig gemiddeld gebruik met toename van comfort. En overheden subsidiestromen overeenkomstig ombuigen.
------------------------                  ^
* in vangrail en geluidsscherm verwerkte windpanelen en zonnecellen laden de langs-
liggende electrakabel.

Zie evt. nwsbrf 25, Files 2, vnt 3.
    <

                                                                                                                     
20.1                                             

                                                                                                                   .


op Tv door Ikon-live, 2Vandaag en het Nos- journaal.
-: In nwsbrf 7, Recht op voedsel, vermel-
ding/bespreking van Fairfood. Zie o.a ook nwsbrf 6, Agrocritic.
: Heel hartelijk bedankt voor het vermelden van FairFood in jullie nieuwsbrief! Ik vroeg me af hoe jullie bij FairFood zijn gekomen. Uit de krant? In ieder geval wordt inderdaad eind augustus de website honger-
vrij.nl gelanceerd, een initiatief van FairFood ism Move Your World, de Jeugdraad en Icco. Hongervrij.nl gaat er de komende jaren naar streven om alle producten
1

Lichthinder: Platform Lichthinder staat voor het behoud van duisternis als een kwa-
liteit van onze leefomgeving. Het platform is in 2002 opgericht en heeft als doelstel-
ling het vergroten van de bewustwording van duisternisbescherming en het realiseren van specifieke wetgeving rond lichthinder.
-: In nwsbrf 5, Platform lichthinder, ver-
melding van het platform met ontleende foto
en wat commentaar.


13
                                                                                                                  .


-: Dank voor de informative nieuwsbrieven. Op het gevaar af je ermee lastig te vallen hieronder een aanvullend 2 citaat lichthin-
der betreffend.
'Veel valt er in dit Huis nog te ontdekken voor de kritiese Rede, doorkijkjes en ver-
gezichten, waaronder de huishouding, waarin onder andere de veelkoppige rol van het Staal, de doorsnee van goederen over zeeŽn verscheept en vervlogen, de konsumptiepro-
duktie distributie van bloemen, de distri-
butie van kunstlicht over de groeiende ring van gevels gegroepeerd aan de einder, staand in het licht van zon maan en sterren en in dat van zichzelf, het Halve Globe Theater, wat bekijken de lenzen ? noodzaak of noodlot.'
uit De geest in het huis, doctoraal paper Kennissociologie,'74 en in Sociologische, '76.

Avvn, algemeen verbond van volkstuinders verenigingen in Nederland. Informatieve Na-
tuurflitsen.
3  Aankondiging van een Avvn
congres/tuinmarkt in Naturalis, Leiden.


14
                                                                                                                   .


te Amsterdam. Geplande vergaderingen: werk-
groep Cultuur, werkgroep Logistiek, werk-
groep Actie & lokale mobilisatie, werkgroep Debat, werkgroep Coordinatie, werkgroep Mo-
bilisatie, plenaire vergadering Nsf bewe-
ging.                  
--------------------------                ^
1 Lees verder bijlage 1 >.
2 Het eerdere: Want het kan anders met het licht. Het in de morgen zien komen. Het in de avond zien gaan. Des nachts vertoeven, onder het licht van de maan. En de sterren. Maar dan moeten we wel tussen de gevels uit Terug naar de natuur. Vrij uitzicht op he-
mel en horizon.'   uit: Aan alle utopisten, de windmolen, nader belicht. '73.
3 bv. Veldsla, buiten in de vollegrond zaait u in augustus ! en oogst u in de win-
termaanden, of u zaait in september ! zodat de oogst in februari/maart valt. Onder koud glas kunt u hartje winter(januari/februari) zaaien en oogsten in april
4 Nsf als afgeleide van Wsf, wereld soci-
aal forum. Zie ook mailinglijsten.17
                                                                                                                   .


Bijlage 1
---------
in de Nederlandse winkels hongervrij te krijgen. Hoe? Zie website! Wellicht dat
jullie daar ter zijner tijd ook ideeen over

of aanvullingen op hebben. Die zijn in dat geval meer dan welkom.             
-: De Fairfood website bezocht nav. vermel-
ding in Nos journaal, dec'02. Een prominen-
te wereldhongerkaart zou op de website mis-
schien niet mogen ontbreken. Gaarkeukens gesponsord door A.H en Mc.D ? Dierentuinen hongervrij ?    
-: Aansluitend op voorafgaande berichten,  mogelijk is ook Wereldsupermarkt' in nwsbrf 8 interessant voor de Fairfood research. ..
. De hongervrij.nl site inmiddels bezocht, de nogal mistige 'eerlijke handelsregels' de zoveelste mythe/wortel die in dit geval de aangesproken jongeren wordt voorgehouden ?.

Publiekslezing, nieuwsflashes, -brieven,
-pepers en wat al niet inmiddels verder.18
                                                                                                                      .


: Hierbij enkele websiteadressen (Alliance 2015, Just food, Bread.org) die waarschijn- lijk al bekend zijn. Zoals ook het idee dat vooral gaarkeukens effectiv zouden zijn in de strijd tegen de honger. Een Free food international' multinational zou aldus o-
veral eethuizen zoals die in Utopia (Thomas More) kunnen vestigen met veel vrijwilli-
gers en regionaal biologische voedselpro-
ductie. Ook het recht op onderdak cq bouw-
kavel/zelfbouw zou zo kunnen worden aange-
pakt, evenals een recht op basisinkomen.
<Mailinglijsten                            ^

De eerder vermelde Duurzaamlijst.    
De bloemlezig Basisinkomen en zelfvoorzie-
ning' er gepost
1 zie ook Nieuwsbrief, het tekstje Waterstofeconomie 2, bericht Klein-
ste voetafdruk' en aankondiging webeditie Een reis naar de rand van het derde millen-
19