.
<<
  

                      Walden vier


                                3

autarceia


inzage, 1e blz.cijfer terug, 2e vooruit.

01   >
                                                                                                                      .Omstandigheden deden naar een andere woning uitzien. Per woningruil advertentie het langdurig op sloopnominatie staande Amster- damse tweekamer appartement met tuintje vervangen voor in staat van verval verke- rend dorps miniboerderijtje met tuin.
Een meevaller achteraf gezien. De gedurende jaren van werkloosheid opgedane ervaring in huis en tuin handwerk toegevoegd tot hun recht komend in en om het vrijstaand huur-
kooppand.
Rust en voortgezet betrekkelijk sociaal i-
solement kwam de idee ontwikkeling onge- twijfeld ten goede.
Aardonderkomen op nutstuin, de toekomstige walwoning, en het zelfbouwscheepje, later stripschip, waarmee zoveel aardige tochtjes geroeid, zowaar nog prettig verkocht.
 

02

                                                                                                                                                    .
: Nav. bericht Leefbaarheidsonderzoek in
..., Huis aan huis, 5.91.

Eventueel zou een leeftuinproject een bij-
drage kunnen leveren aan de leefbaarheid.
1. Kavels van ongeveer 2500 m2 (agrarise)
grond worden te huur of te koop aangeboden.
2. Op of aan de kavels is bouwgelegenheid
voor zelfbouw of anderszins volgens princi-
pes van natuurlijk, zelfvoorzienend, ecolo-
gis bouwen.
3. De huurders/kopers leven er van het land
dwz. merendeels van producten door henzelf
ter plaatse voortgebracht: voeding, brand-
stof (hout, ...) en, in een latere fase,
stoffen voor kleding, voor woninginrichting
, bouwmaterialen.
Afvalverwerking en mettertijd watervoorzie-
ning eveneens merendeels ter plekke.
Voor zover gebruik van electra ...
1
4. De bewoners kunnen hun grond ...
1
5. Het noodzakelijk maandelijks geldinkomen
bij overwegende voor-zich-productie wordt
(exclusiv woning en eenmaal op gang zijnde)
geschat op f 400-500: grondhuur of afbeta-
ling, ziektekosten en andere verzekeringen,


03
                                                                                                                      .
 
niet zelf voortgebrachte producten, reser- ves enz.
In dit inkomen wordt voorzien uit vermogen, uit beperkte productie voor 'markten' al dan niet ter plekke, uit deeltijdarbeid el- ders of ter plaatse, uit pensioenen, uit uitkeringen.
Advertenties in onder meer bladen als De Kleine Aarde geven wellicht een ruime mate van serieuze gegadigden, al is in 'groene' kringen een goed begrip van en voor zelf-
voorziening relatief schaars.
In verband ook met het pionier of proef ka- rakter van het project zou de omvang ervan bescheiden zijn.
Bijgaande wat aanvullende documentatie,
met vriendelijke groet,


Toegezonden infobladen zoals voorafgaand:

Een planologie voor de voetganger' tot en met Plan leeftuin. Inleidende tekst: van marktvoorziening naar zelfvoorziening, mo-
gelekheden van een natuurleker economie.
Of: nagenoeg schone, conjunctuurvrije, the- oretis welvarende, tamelek tijdloze ... .


04
                                                                                                                       .

: Milieudefensie, Amsterdam.
bon voor ozonboekje.
2
: SP Noord-Holland.
Bij verkiezingsblad Tien reden om SP te
stemmen,
2. Geen vergroting capaciteit spoorwegen.
Wel wonen bij werken, werken bij wonen, meer recreëren bij wonen en geavanceerd
(minder) vervoer van goederen.
3. Minder vlieg- en wintersportvacantis ook
, goede vergoeding voor klachtverhuizers uit lawaairegio Schiphol.
4. Consumenten maken afval voor zover ze afvalrijke producten afnemen. Heel het ra- derwerk staat stil als uw machtige porte- monnaie dat wil (?). Consumptive sturing
van de economie (?).
7. Eenieder in beginsel een gelijkwaardig
deel grond. Eenieder een gelijkwaardig en

gratis deel woongrond overeenkomstig bewo- ningsdichtheid (woonbebouwing) ter plaatse.
Verruimd recht op zelfbouw.          jun'91

: Biologisch onderzoek & milieu adviesbu-
reau, Amsterdam.
: De natuurwinkel, Amsterdam.


05


                                                                                                                      .

Bijgaand info ook op A4 formaat beschikbaar Teksten met 40% korting.

: Natuur en milieu, Utrecht.
Alweer geruime tijd aanwezig antwoord op problemen van energie, milieu, werk en wel- zijn.

: S.o.s wereldhandel, Culemborg.
Alweer geruime tijd aanwezig antwoord op
problemen van energie, milieu, werk en ..

: Milieumarkt heemtuin Looackerhof, Emmen.
uitslag prijsvraag Ontwerp uw achtertuin voor de 21e eeuw. Met Beperkte leeftuin
3 in de prijzen, maar uitvoering op de Loo- ackerhof gemist.

: Afd. groenvoorzieningen, recreatie en toerisme, gemeente Emmen.
ook Zelfvoorziening in stadsverband.

: Nonke buusjke, Schinveld.
De indruk van het tv filmpje was juist, voor zover in overeenstemming met het ont-
vangen info: Nonke Buusjke wil laten zien,


06
                                                                                                                      .
dat met de beperkte mogelijkheden van toen ook nu gezond kan worden geleefd, zowel li- chamelijk als geestelijk.'
Zoals uit het bijgeslotene wellicht blijkt beijvert Studio Zelfvoorziening zich voor ongeveer hetzelfde zonder veel publiekelek succes overigens tot op heden.
Misschien is er een mogelijkheid info's van Studio Zelfvoorziening in Nonke Buusjke ter inzage te leggen.

: Groenwende, Driebergen-Rijsenburg. sep'91
Kennis genomen van vouwblad Groenwende
zeepwasmiddel. In verband ermee gaarne uw zeepadvies voor de volgende omstandigheden,
criteria.
1. Handwas van kleine hoeveelheden wasgoed per keer(emmer-teil) met koud-kokend water.
2. Wol, linnen, ..., niet noodzakelijk wit.
3. De zeep zelf, dan wel locaal of regio- naal, te vervaardigen met behulp van zo min mogelijk stoffen van elders en eenvoudigste werktuigen.
4. De zeep aanwezig in enigerlei winkel.

: In aansluiting op uw gisteren door ons


07
                                                                                                                      .
ontvangen brief ... Tevens sluiten wij nog bij een lijst met winkels in de regio Am- sterdam waar ons wasmiddel te koop is.
Voor uw overige vragen moeten wij u verwij- zen naar andere adressen, zoals bijvoor- beeld De Kleine Aarde, in de serie Ekologi-
sche alternatieven' een wat verouderd maar zeer informatief boekje over wasmiddelen, de Alternatieve Konsumentenbond, of de Che-
miewinkel van de Universiteit van Amsterdam


: De rooie rat, boekhandel, Utrecht.
Dank voor Order 86918. Deze in verband met verhuizing Studio Zelfvoorziening niet eer-
der dan een maand na dato ontvangen.
Bijgaand het gevraagde, 1 Schrift en zelf-
voorziening, 1 .. als banenplan, 1 .. in stadsverband, 1 Een planologie voor de voetganger. Inclusiv boekhandelskorting f 11,-, porto f 3,-.


Infobladen nu met tekst op achterzijde:
08

                                                                                                                      .
                          Permanente datsja

De tuin een aanliggend en op loopafstand af liggend gelijkwaardig oppervlak per inwoner
, erin onder meer gewassen, voor voeding,
brandstof, bouwstoffen, kleding.

Woning aldus, verwarmd, opvang van regen-
en of grondwater, select gebruik van cement
, glas, kunst- en chemise stoffen.

Consumptie toenemend volgens zelfproductie,
beperkte afname van overige goederen, dien-
sten, beperkte deelname aan de productie
ervan.

: Solidaridad, Utrecht               jan'92
in verband met uitgave brochure over groen,
anders bankieren, Geld speelt (g)een rol.
: Mens- en milieuvriendelijk wonen en wer-
ken (Mw2), Amsterdam. 
: Milieukwartet, Zaltbommel.
denk en doe mee met de vrouwen van het ..
: Werk samen aan een schone wereld, campag-
ne, Amsterdam.
: Duurzame energie, tijdschrift, Utrecht.


09
                                                                       .
: Org. voor duurzame energie(Ode), Utrecht.

Permanente datsja (titel) mini advertenties
in Parool, Trouw, Volkskrant 4, 11, 18, in
NRC Handelsblad 25 jan en 2 feb.

Enkele telefonise reactis, drietal info's verstuurd. Een contact, niet onder de in-

druk overigens van de datsja tekst, leidde
tot een opvolger van het Ecodorp 4 verga- dergroepje, Netwerk ecologische landelijke kernen in wording.

: Ned. ver. ekologische landbouw, Zwolle.
: Bureau nieuwland, Lelystad.
: Studiecentrum Kraaybekerhof, Driebergen.
: Ivn
5, Amsterdam.
: Warmonderhof, Kerk-Avezaath.

: Het milieuhuis, Zwolle.
: Raad van kerken, sectie sociale vragen, Leidschendam.

Van studiecentrum Kraaybekerhof een cursus-
nieuws 92-93 weerom.                

Permanente datsja infobladen op. Inmiddels,10
                                                                                                                                                          .

mrt'93, een nieuw infoblad, waarop de Dat-
sja samen met Paradijssocialisme
6 als be-
schikbare tekst vermeld.

Datsja en Paradijssocialisme verder naar,

: Sarah Hart, Nrc Handelsblad, Amsterdam.
nav. Buitenlust 99, Ermitage, NRC 20.3.93.
Over volkstuinen o.a.

: Unieboek, Houten.
Bovenstaand adres in Kluizenaars in de tai-
ga' leide wellicht tot een mogelekheid de
auteur Vasili Peskov een reactie te sturen.
Bijgaand wat Studio zelfvoorziening infor-
matie.


: Evert Vermeer stichting, Amsterdam.

adv. Durft de politiek te kiezen.
: Allicht, Tilburg.
tijdschrift alternatieve energie.
: Viba centrum
7, Den Bosch.         aug'93
: Inst. voor publiek en politiek, A'dam.
adv. Toets het leefmilieu.           mrt'98

--11
                                                                                                                                                            .

Een schrijven aan initiatiefnemer Netwerk
ecologische landelijke kernen.
: Tja, en dan die vergaderingen. Maakte La
ville verte' op een afstandje mee, Ecodorp,
lang geleden Tidorp en las wat over Mw2, in
Dronten geloof ik.
Toch maar blijven proberen is misschien de
leus. Wat mij betreft, zoals je zult be-
grijpen, de alternative spruitjeslucht met
wat frisse vlagen 'zelfvoorziening' op te
klaren. Maar ook dat vooralsnog lijkt een
onhaalbare kaart. Ken je The forest garden
? Zoveel mogelijk overblijvende, zichzelf
uitzaaiende eetbare kruiden, planten,
vruchtstruiken en bomen in elkaars goede
gezelschap. Voert het element vanzelfvoor-
ziening in de zelfvoorziening beslist op.
Als alle in de afgelopen decennia terwille
van milieu, natuurbehoud, ecologie geplan-
te bomen, noten- en vruchtbomen waren ge-
weest dan hadden we nu heel wat gratis mits
zelf verzameld voedsel.              feb'92


Permanente datsja gelijkend:
12
                                                                                                                                                            .

: De hobbitstee, Wapserveen.        
: Permacultuurcentrum Gaia, Katlijk.  
: Oase, tijdschrift, Beuningen.      jul'93
ook Plan leeftuin.
: Zelfvoorzienersclub, Vethuizen.    feb'95
: De keg, tijdschrift, Rijnsaterwoude.
: Alert, fonds jongerenact., Rotterdam adv.
Op zoek naar projecten die werkelijk iets
aan de wereld proberen te veranderen.
: Trend alert, Amsterdam.
adv. Ben je het consumeren zat. Vind je be-
paalde producten overbodig en heb je een
alternatief ? Laat het ons weten.    dec'96

: Cruydt-hoeck, zaadhandel, Groningen.
adv. Het desem van een nieuwe mentaliteit
doortrekt de tuinwereld.
: Earth village network, Deventer.   apr'97
engelse vertaling, A new garden.
: Landleven, tijdschrift, Gaanderen. oct'97
: Groei en bloei, tijdschrift, Den Haag.
: Ned. tuinenstichting, Amsterdam.   apr'98

--


: Powwow, tijdschrift, Amsterdam.    apr'92
15
                                                                                                                                                           .

engelstalig, grassroots, empowerment, per-
macultuur, stadsgroen, buurtboerderijen,
bioregionalisme, ... .
Min of meer op verzoek,
                               Autarceia
l. Local food

Many airplanes, trains, trucks and ships
supply metropolis a amongst others with foods.
Places of origin of these foods lie scat-
tered all over the globe, together a con-
siderable area, per inhabitant not too
large a field.

Multiple the ways and long along which dai-
ly meals reach inhabitant, the manufactu-
ring thereby of the foods shows a same in-
put of machinery and business.
About half of the foods is luxury, delica-
cies, exotics, wellbeing inhabitants not
necessarily promoting, an other half remar-
kable cheap.
Economists watch over the right functioning
of the phenomenon, enjoy high wages, advo-
cate low wages, minimal unemployment in-
comes and praise the export.


16
                                                                                                                                                            .

: Ideas for tomorrow today, London.
: Tranet, Rangeley, USA.
: Aseed, Freiburg.                   nov'93

                        2. Local building

As for foods, transports for building and
construction to a metropolis cover substan-
tial quantities over enormous distances.
From anywhere forests, quarries, mines,
drills, by byways of processing the huge
agglomeration of moving and non moving ma-
terials is collected.
Industrial, commercial sites, networks of
roads, of tube, of wire, wherein rather

compact living quarters looking out on im-
posant buildings.
Explanation by enginepower alone of the in-
credibly developed in multitude of media
told of, falls short.
Times of manpower and horses saw a good
many materials, for temples palaces grave-
works, for weapons tools treasures arts
carried under varied conditions from far.

Posthistoric in some observations metropo-20
                                                                                                                     .1 Zie Plan leeftuin, woonwerkplaats Ecotarc
Enige tijd na het schrijven een delegatie van agrariërs op het Binnenhof. Weinig mis mee ware het niet dat ze er vrij dicht uit de buurt kwamen.
2
  Regel onder adres: kleine letter, aante- kening. Hoofdletter, aanschrijving, meestal tekst op infoblad.
3 Beperkt, want slechts gedeeltelijk voor- zienend in stoffen voor voeding, kleding, brand- en bouwstoffen, in water, in werk. Wel opvang regenwater, afvalwaterzuivering,
composthoop. Vermelding van 'korte kring- loop', oermensdieet en de merendeels zelf- verzorgende autarkip.
4 Niet te verwarren met een later 'Ecodorp'
5 Inst. voor natuurbeschermings educatie.
6 Paradijssocialisme.
             
Langs wegen en paden
is het wachten op zaden
per miljoen
van vruchtdragend groen.


7 Vereniging voor integrale biologische ar-
chitectuur.                                                                                                                      .

                       Een nieuwe tuin

Zijn er voortuin, achtertuin, siertuin,
moestuin, nutstuin, heemtuin en tal van andere tuinen, leeftuin is er nu ook.

In het verlengde liggend van moestuin en
nutstuin voorziet de leeftuin in voedsel,
brandstof, bouwstoffen, stoffen voor kle- ding, in water verder en in werk.

Met minimale aan- en afvoer van stoffen,
producten buiten tuin of omgeving kan van
een leeftuin op natuurlijke wijze eenvoudig
schoon, gezond en zeker worden geleefd.Advertentie opgave (kleine zaken annonce)
vergezeld van info's naar De twaalf ambach- ten compact:
Meest ecologis, minst marktafhankelek is de in hoge mate zelfvoorzienende huishouding, de sublime economie van de Leeftuin.
...

Tekstje zonder bericht geplaatst in gewone


13
                                                                                                                  .

spelling. 1 tel. reactie. Info gestuurd.

Opgave van dezelfde advertentie voor lente- nummer van De kleine aarde. Werd zomernum-
er en gewone spelling.

5 reactis, 1 aanvraag van Zelfvoorziening en anarchisme, Plan leeftuin.

Een nieuwe tuin' blijkens een 4 tal reactis toch geplaatst in De amateurtuinder, Almere
1 Plan leeftuin toegezonden.

Een nieuwe tuin' met op achterzijde Oer-
mensdieet
8 en vergezeld van info's naar,

: Bomenstichting, Utrecht.
: Velt
9 Nederland, Westerhoven.
: 't Seizoentje, tijdschrift, Velt België.
: Onkruid, tijdschrift, Avenhorn.    mei'93

Niet geschikt blijkbaar voor de bladen. In Seizoentje 92.2 de term zelfvoorzieners- tuin.

: De klooienberg, buurtboerderij, Zwolle.


14
                                                                                                                      .Metropolis b. Situated like metropolis a , an equal number of inhabitants, few econo- mists, some of the enough, some sustaina-
bles.
Not many airplanes, no trains and a limited number of trucks, ships supply the metropo- litans amongst others with foods.
The fields whereby mainly they eat lie sur- prisingly near in extended interconnected- ness around and in the metropolis.
Non manufactured often or packed the foods arrive at places of destination, modest kitchens, serving fairytale dishes, excel- lent drinks.
Some inhabitants gather most meals themsel-
ves, from trees, bushes, plants in gardens delightfully theirs.

(2. Local building)


Was Autarkeia' en nagenoeg overeenkomstig.
Evenwel, niet wat voor Powwow werd gezocht.
Toegestuurd verder aan,


17
                                                                                                                      .

: De baobab, Afrika stichting, Leiden.
: Derde wereld centrum, Den Haag.    mei'92
: A seed
10, Amsterdam.              sep'92
Dank voor Aktiehandleiding, de milieupro-

blematiek in noord/zuid perspektief, Jonge-
ren milieuplatform Nederland, en voor Onge-
hoord festival Rotterdam, begeleidend schrijven.
Bepleiten '93 tot Local food jaar uit te roepen, zodat local food eethuisjes als paddestoelen uit de grond schieten.
Na bijgesloten Local food, local building, local energy, local property (!),local tra-
velling, te volgen.

: Milieukontakt O.Europa, Amsterdam. nov'92

: Eos, tijdschrift, Amsterdam.
'Dissidente' sociologie, '73, in ontwikke-
ling.
: Hp de tijd, tijdschrift, Amsterdam.
De laatste ideologie.
: Open filosofische hogeschool, Bilthoven.
: Land. ver. van wereldwinkels, Utrecht.
: Werkgroep inheemse volken, Amsterdam.

: Alt. konsumentenbond, Amsterdam.   jan'93
: Zöld kör (groene circel), Boedapest.


18
                                                                                                                      .

: Internationaal instituut voor sociale ge-
schiedenis, Amsterdam.
: Findhorn foundation, Forres, UK.
: Novib, Den Haag.
: Gregorian bivolaru fond ajutor Romania,
Boekarest.                           mrt'93
: Evert Vermeer stichting, Amsterdam.
conf. Mondiale ontwikkeling en milieu.
: Flora Lewis, New York Times, New York.
nav. artikel Nieuwe revolutie, gevraagd: opvolger van Karl Marx. Volkskrant 22.5.93.
: Kenia inst. of organic farming, Nairobi.
: House for Nicaragua, Londen.       oct'93
: Institute for social inventions, London.

Dear Studio Zelfvoorziening. Interesting and poetically worded ! I specially liked the 'fairytale dishes'.      

: Planet drum foundation, San Francisco.
: The new catalyst, Lillooet, Canada.
: The 4th world, Ampthill, UK.      
: The old postern(Schumacher college), UK.
: La chicourle-ecoverger, Cessenon, France.
: Support network Trzebiatkowo, Utrecht.
: Friends of the trees society, Washington.19
                                                                                                                                                            .8 Oermensdieet.
                  
Vruchten, bladeren, wortels
noten, eieren, vlees
nauweleks granen
alles ongekookt en intuitiv
raadpleeg bronnen.   (bv. Onkruid 71,74,83)


9 Vereniging voor ekologische leef- en
teeltwijze.
10 Action for solidarity, equality, envi-
ronment and development.

                                                                                                                                                            .

lis b architecture is called. 
Human measure all over, inventive fairly
common employment of local materials, most
open lay outs.
Marvellously adapted to landshapes and ve-
getation phantasies of soft sloping terra-
ces mark its typical, living, quarters.
On few scarcely signposted mainways relaxed
vehicles move, a quite natural river, mini-
mal bridge.
Basically b metropolitans use footpaths,
coloured by season, of arcadic design.

(3. Energy)


Autarceia 1 en 2 vervolgens o.a naar,

: The prince of Wales inst. of architecture
, London.
: The inst. of social inventions, London.
loc shop vermeld.(local origin certificate)
: Millennium, tijdboek, Kunstgroep lage
landen, uitg. Prometheus, Amsterdam. mrt'94

Post voor Studio Zelfvoorziening. Mooie dan
wel uitvoerige info's.
  De Autarceia's naar

21
                                                                                                                      .

Uit de inhoud.Permanente datsja.                        9
Paradijssocialisme, vnt 6.               11
Een nieuwe tuin.                         13
Oermensdieet, vnt 8.                     14


Autarceia, local food.                   16
    ,,   , local building.               20


A new garden*                            23

Mededeling.                              25

Autarceia, locaal voedsel*               26
    ,,   , locaal bouwen*                28


Stripschip.                              32


Olie-arm, vindingrijk leven'             35
Economie van spelling*                   38
Vtn 27, inh. Iviti, feuilleton over de relativiteitstheorie vooral.             39


Walden drie, nieuwe editie*              39
Economie van zelfproductie*              41<>

                                                                                                                      .

Zelfvoorzienend ondernemen*              42
Zelfvoorzienend wandelen, politiek*      44
zinsnede vnt 32, 34.

Compacte stad'                           47
Utopische traditie'                      51

Walwoning, terrasflat*                  
    
Het inkomen van een zelfvoorzienende huis-
houding*                                     
Zelfvoorziening bij Plato, Aristoteles*  58

Walden vier, 1*                          64
Fornuiskachel*                           67
Zelfvoorziening en biologise land- en tuin- bouw*                                    73

Studioprofiel.                           74
Buurtbewoners.                           75

Voorbij de groene grens*                 75
Nieuw beroep, nieuwe kunst, vnt 57.      76


* vermeld.
' ingezonden brief.


<                               studio zelfvoorziening'07              >