.
<<  


                      Walden vier

                                2

zelfvoorzieninginzage, 1e blz.cijfer terug, 2e vooruit.

01   >                                                                                                                      .

Slechts producten gekweekt
op het aanliggend land
van de consument
zijn dorp haar stad02
                                                                                                                      .


Nieuws van Cittie 1 ontwikkeld tot zesbla- dig ticketformaat Cittie zucht, gedichtbe- richt' een Isd Dat toch nog publicatie.
 
                 
 


Her en der verspreid, zoals leesmand mini- cafetaria Villa Zeezicht of brievenbus win- keltje de Duizenddichter in hetzelfde
steegje.
2
04


                                                                                                                       .Voordracht in meditatiecentrum De Kosmos, bekende namen, muziekcentrum De IJsbreker, geen poŽzie tot korte tijd later, of expo-
sitie van gedichten in voormalig hippiecafe De Moor, ging als zodanig niet door.
Nieuwe kleine baasjes !

05


                                                                                                                      .Een vereniging of stichting voor zelfvoor-
zienend levensonderhoud, op te richten dan wel te stichten, zou in grote lijnen de volgende vorm kunnen volgen.
1. De leden betalen contributie, bv. 25,--
per week.
2. De aldus bijeengebrachte gelden worden overwegend besteed aan pacht over het te verwerven land (plm. 2500 m2 per lid) of aan rente over het geleend kapitaal waarmee het land, de grond wordt aangekocht.
3. De leden blijven waar ze zijn (wonen) en besteden weekeinden en vacanties aan de
ontwikkeling, opbouw, inrichting van de
verregaand zelfvoorzienende woonwerkplaats.
4. De leden verplaatsen zich druppelsgewijs over een periode van vele jaren naar het project ter definitieve vestiging.
5. ...

Aan een tweetal ervoor in aanmerking komen- de 1 in 3 mini advertenties (Parool, Trouw, Volkskrant).
3
Geen reactie, ziekmelding.
 

06
                                                                                                                      .


Een planologie voor de voetganger' present
aan recensent
4 en licht prominent sociolo- giedocent.

: Eerlijk gezegd, vind ik het niet eenvou-
dig om er goed op de reageren. Het is een wat poŽtisch geschrift en over milieuzaken praat en schrijf ik zelf erg prozaÔsch.
Ik betwijfel ook of je grond gelijk over mensen moet verdelen. Probeer het ter be- schikking te stellen van mensen die er iets mee willen doen, maar zadel niet mensen op met grondbezit, die er niets mee aankunnen.
 
Niet-woonkavel gedeelten zogewenst en deels ten behoeve van algemeen nut te verpachten.07
                                                                                                                      .
        
                                                                                                               
En aan Panorama, Help Nederland er weer bo- venop, Stuurgroep maatschappelijke discus- sie energie' met tekst voor vermelding in nieuwsbrief, Werkgroep energie discussie, stg. Lange afstand wandelpaden. 

                         
Allen onbeantwoord.


Uit begeleidende schrijvens:

Zelfvoorziening. Een ander, verder door- dacht antwoord op energie- en milieuproble- matiek. Tevens een zowel retro- als pro-
spective oplossing van vervreemdings- (uit- buiting) en werkloosheidsvraagstukken.

ps. Inmiddels eveneens verschenen Zelfvoor-
ziening als banenplan, 17 blz., f. 5,-.08
                                                                                                                       .Zelfvoorziening als banenplan * aangeboden
voor plaatsing in Wetenschap en samenle- ving' dan wel Het vervolg' de Volkskrant.
Na te zijn zoekgeraakt en herhaald aan-
dringen het document zoals verzocht terug.

red. Open forum: Het bevat een op zichzelf charmante gedachte maar die is naar mijn mening volstrekt utopisch van aard.* Een stukje grond, wat geld en een ar- beidsplaats zelfvoorziening is in beginsel aanwezig.'
Ontwikkelingshulp ook, tegen een tiende van de kosten tien keer meer resultaat, gegeven slimme research en een andere kijk op 'ont- wikkeling'.09
                                                                       .


Een laatste Isd Dat publicatie: Halve
schelp *

Evoluerend tot Schelpwoning' hoe een woon-
schelp te bouwen, hommage aan en nadere
concretisering van Cittie.


* Een driehoekige circel ... worde op het grondvlak uitgezet.
Uit de top een reeks van eromliggenden tot
een lengte van tien en een breedte van
twaalf flinke stappen.
Omhoogbrengen tot kap en voorzien van een
uitwaaierend langsverband.
... '

Begin '84 een poging via vereniging Beton- mortelfabrikanten (adv., brochure Beton, techniek en kwaliteit) het object uitge-
voerd te krijgen.
: Daar het ontwerp als kunstwerk (eenmalig) zowel als gebruiksartikel (meermalig) zou
kunnen functioneren zij een benaderende om-
schrijving voorlopig voldoende.
5


10

                                                                                                                                                          .

Zelfvoorziening als banenplan' zonder com-
mentaar terug van Onkruid, tijdschrift voor
een natuurlijke manier van leven.

Van journalist in kleine advertentie op
zoek naar goede ideeŽn en plannen: wie
heeft er oplossing voor de crisis ? op het
banenplan niets meer gehoord. 

Exemplaren van het plan ook naar Projecten-
bureau werkgelegenheid met behoud van uit-
kering, Sociale dienst Amsterdam.
6

Aspecten van zelfvoorziening zoals zelf
voedsels, kleding, huisraad, behuizing ver-
vaardigen komen de werkloze of bijstande-
lijke zeker ten goede in de vormen van be-
sparing op uitgaven, besteding van tijd.
Besparingen op uitgaven zijn daarnaast een
gevolg van het kritis energie- en apparaat-
gebruik dat zelfvoorziening onderzoekt.
(bv. geen auto, ijskast, stofzuiger).


Verwijzing o.a naar De vrije gids, wegwij-
zer voor aktieve Amsterdammers.11

                                                                                                                                                            .If I am well informed, the Soil Association
distributes a brochure called Self-
sufficient small holding.
Enclosed a copy of Self-sufficiency as a
plan for employment' not yet handprinted or
-written, nor translated into english.

The Soil Association, bookshop:
If you require further information I would
suggest you to write to the author.
Thank you for enclosing a copy of your
booklet. I will pass it on to one of our
Dutch members in this country for their
comments.
Een schrijven aan de auteur bleef onbeant-
woord.
Betrekkelijk veel niet critis beschouwde
aan- en afvoer van goederen op het klein-
goed. Evenals The complete book of self-
sufficiency (Leven van het land) wat engels
traditioneel van inslag.     


12

                                                                                                                                                            .In a search for literature, documentation
on the subject of self-sufficiency I
collected the address above from The next
whole earth cataloque, New York, 1980.

Institute for local self-reliance:

Our mission is to encourage the nations
2000 cities to pursue local self-reliance
as a development strategy; to marry local
political authority and modern technology
to generate a significant portion of their
wealth internally. Cities can now view
themselves as tiny nations. They can reduce
their imports.

Self-reliance (1-28,'76-82) features short
reports and book reviews of local self-
reliance efforts in energy, recycling, food
production, housing, economic development
and health care.
                                

13

                                                                                                                                                            .Schrik, van plan 'zelfvoorziening' onder te
brengen in een stichting, in De kleine aar-
de 22 ('77 weliswaar) een stichting zelf-
voorziening, Ulrum, in een kleine adverten-
tie.

Daar momenteel een cursus 'zetten en druk-
ken' me bezighoudt viel het me nauwelijks
op dat de vrije regelval in Dka 24 in de
nummers 23 en 22 nog niet werd toegepast.
Zeker een meevaller dat omtrent de als een
speld in een hooiberg aangetroffen 'Stich-
ting Zelfvoorziening' opheldering kon wor-
den verkregen.
Zelfvoorziening als banenplan' en de noti-
tie Zelfvoorziening in de bouw' geve je een
indruk van de wijze waarop de te stichten
stichting zelfvoorziening benadert.
Me aanbevolen houdend voor op- en aanmer-
king, tips en ander goed nieuws,
      

15
                                                                                                                                                           .

Schrift en zelfvoorziening.

Me bezinnend op het schrift in een zelf-
voorzienende leefwijze, hoe geef ik m'n
schrijvens over zelfvoorziening uit ?
...
Daadwerkelijk aan het zetten geslagen,
voorafgaand stukje nagenoeg persklaar. De
letterbak (-kast), de loden letterstaafjes,
...
De opwekkende en wonderleke gedachte, inge-
geven onder meer door energie-, milieu- en
werkgelegenheidsproblematiek, dat het moge-
lek zou zijn vrijwel geheel zelf in voe-
ding, kleding, woning en wat dies meer zij
te voorzien.
...
Eenzelfde lijn van weglating en vervanging
kunnen separate consumenten in overigens
niet zelfvoorzienend stads- of agglomera-
tieverband volgen. Merendeels van en uit
het virtuele stadsland op 'loopafstand' te
winnen, gewonnen, stoffen voor voeding, 
kleding, woning.
...

Studio zelfvoorziening'85.


16
                                                                                                                      .
           


1. Walden vier, 1. blz.62. 
2. Torensteeg, Amsterdam, het cafetaria la-
   ter maxi, etalage winkeltje leeg.
3. jun, nov'82  
4. PVDA resolutie is stap in goede rich-
   ting, de Volkskrant, 1.7.82.  

5
. Een, eventueel niet door bewapening of
   anderszins gedragen, schuimbetonnen
   schaal van ongeveer 9 bij 11 bij 4 meter
   Vorm, vormgeving (malconstructie) en ge-
   bruiksfunctie is me bekend. ...
6. resp. sep'83, apr'84, aug'84.
   Onkruid als ik het wel heb later vrij
   nadrukkelijk aanwezig op banenbeurs Rai.
                                                                                                                      .

Home farm.
engels tijdschrift, voorheen Practical Self
Sufficiency, 1-50,'74-84.

Do you wish to make full use of your land, an allotment or even a large garden to grow
food and to keep livestock ?

Growing fruit and vegetables naturally without using chemicals.
Keeping chickens, ducks and geese; bees, goats, ... on a small scale. 
Using the harvest; preserving and cooking
homegrown fruits and vegetables, making
butter, cheese, ... and using your own delicious honey, eggs, meat.
Saving costs at home; keeping the house 'e- nergy efficient' with insulation and fuel saving tips, as well as exploring practical energy alternatives.
Extending your efforts through home crafts; spinning, weaving, basketry and so on.
Earning a part time income from a little land.

14
                                                                                                                      .

Stichting Grondvest.

Member of the council of Georgist organisa- tions, New York.
.
Henry George, 1839-1897, strijder voor de gelijkgerechtigdheid van alle mensen t.a.v de stoffelijke gaven der natuur.
.
De vereniging Recht en vrijheid, 1931, voor een gelijk recht van allen op de grond van stad en land, nam het initiatief tot op- richting van de stichting Grondvest.
.
Grondvest: alle mensen hebben in beginsel recht op een gelijk aandeel in Šlle natuur- gaven. Wie voor persoonlijke doeleinden be- schikt over een natuurgave als grond, dient daarom dit voorrecht uitsluitend en ten
volle te vereffenen met de gemeenschap der medemensen. 

(een gelijkwaardig deel grond, of de waarde daarvan, is dan geen voorrecht maar een recht door de gemeenschap aan het individu verplicht)


17
                                                                                                                                                            .Uit de inhoud.
Vereniging voor zelfvoorzienend
levensonderhoud.                     blz. 6

Bekrompen socialisme.                    24

Auto en trein.                           42

Recht op arbeid.                         63

Milieubeleid en krimp.                   67
<             studio zelfvoorziening'06   >