<                    Z E L F V 0 0 R Z I E N I N G   7                                sep 98
----------------------------------------------------------------------

Bij het voorlaatste nummer
Walwoning, binnenshuis 
Zelfvoorziening bij Plato 
Landgoedwonen in wording
Sproeidouche 
nieuw: Biool 
------------------


Bij het voorlaatste nummer
---------------------------------------

Stroomden copij noch abonnees toe en ligt het niet in de rede te veronderstellen dat laatste advertenties voldoende respons teweeg zullen brengen, Zelfvoorziening
gaat hoogstwaarschijnlijk voorlopig op stop.
Abonnees lig er niet wakker van, tegoeden worden teruggestort dan wel zogewenst omgezet in eerdere exemplaren, zoals valreepabonnement no's 8-13, ook goed voor no's 8-0, exclusiv 7.
En of en vooral klimme in pen, volge vervolgens de oplage.         pp.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    WALWONING
4. Binnenshuis
----------------------

Steunen gevels en tussenwanden zoals de dakprofielen op enkele tegels, ter zelfder dikte zouden vloer en zijwanden op enigerlei wijze kunnen worden gevormd.
Vochtwerende folie daarbij al naar gelang, vloer- en wandkleden wellicht wanneer teveel warmte in de ondergrond of uit de aardwallen verdwijnt. Dit laatste niet
direct de bedoeling, daar een zekere warmteopslag in aarde een belangrijk pluspunt van de bouwwijze is.
Ter versteviging van de binnenhelling wat pleister-, metsel- of ander werk.
Een afneembare rand (1) houd de dakbalkdragende tegels bereikbaar voor correctie.
   .

De dakprofielen beter misschien geplaatst op onderliggers (2), dwarsplanken (3) tussen de dakbalken geven raam- en warmtekasten.
Voor het overige isolatie tussen de balken en afwerking met plank, plaat en dergelijke.
In de warmtekasten eveneens isolatie, maar zo dat de warmte onder de vangplaat door middel van kleppen (4) direct of indirect aan de verblijfsruimte kan worden afgegeven.
Geleiderails (5) op de raamkasten voor opzij te schuiven binnenramen.
De warmte verzameld van zonnige dagen in aanvulling op die van kachelfornuis (kf) en schoorsteen (s).
Heet water voor was (w) en douche (d) mogelijk middels een spiraal rond
de schoorsteenpijp of aansluiting op warmtevangplaat.
Bedstee (b) en twee ruimten met trap (t) naar bovenverdieping completeren de plattegrond van het hoogst economis zeer ecologis en verder voortreffelijk bouwsel.
peter piscaer

------------------------------------------------------------------------------
Zelfvoorziening bij Plato
----------------------------------
.
De polis(1) dan bestaat, zei ik, als ik het wel begrijp, omdat het individu niet zelfvoorzienend (2) is, maar vele behoeften heeft waaraan het zelf niet tegemoet kan komen. Of kun je er enige andere oorsprong voor suggereren ? (2a).

Nee, dat kan ik niet, zei hij.

En wanneer er voldoende mensen bijeen zijn om in onze vele gevarieerde behoeften te voorzien, hebben we een flink aantal medewerkers en hulpkrachten verzameld, die op één plaats leven en noemen we de resulterende nederzetting een gemeenschap of polis ?.

Ja, daar ben ik het mee eens.

En in de gemeenschap vinden alle wederzijdse uitwisselingen plaats met het voordeel van de partners voor ogen ?.

Zeker.

Kom, zei ik, laten we dan voortgaan met onze denkbeeldige schets van het ontstaan van de polis. Deze komt voort, zoals we hebben gezien, uit onze behoeften.

Ja.

En onze eerste en voornaamste behoefte is duidelijk de zorg voor voedsel om ons in leven te houden.

Duidelijk.

Onze tweede behoefte is onderdak en onze derde kleding van verschillend soort.

Ja.

Wel dan, hoe zal onze polis in deze behoeften voorzien ?. Er zal een boer nodig zijn, een bouwer en een wever en ook, denk ik, een schoenmaker en een of twee anderen om te zorgen voor ons lichamelijk welzijn. Zodat de minimum polis uit
vier of vijf man zou bestaan.

Evident.

En zou dan ieder van hen het product van zijn werk bijdragen aan een gemeenschappelijke voorraad ?. Bijvoorbeeld, zou de boer genoeg voedsel voortbrengen voor alle vier en voldoende tijd en werk in voedselproductie steken
om aan al hun gebruikelijke wensen tegemoet te komen ?. Of, anders, zou hij geen acht moeten slaan op de anderen en een kwart van zijn tijd besteden aan
de productie van een kwart van het voedsel en van het overige driekwart een om zich een huis te bouwen, een om kleren en een om schoenen te maken ?. Zou
hij, met andere woorden, de moeite van het delen met anderen beter vermijden
en zich slechts wijden aan het voorzien in eigen behoeften ?.

Waarop Adeimantus antwoordde, het eerste alternativ is misschien eenvoudiger.

Wat ons niet behoeft te verwonderen, viel ik weer bij. ...

----------------------

Het beginsel van arbeidsspecialisatie word verder toegelicht, aantal beroepen en burgers neemt toe.
Onder voorbehoud van de vertaling van de vertaling ( The Republic, Plato, Penguin Classics ' 73, blz. 102, 103) maar is het eerste alternativ eenvoudiger ?.
Zou het vijftal meer zijn gebaat met een (gezamelijke) ieder voor zich productie
dan ligt in de beredeneerde polis arbeidsverdeling ter discussie. Als
veronderstelde tussenreden van ontstaan van de polis, als uitgangspunt voor een
deugdelijker polis.

Het argument voor zelfvoorziening, door classice filosofie waar het naadloos in
lijkt te passen aldus op een haar na gemist, ging sindsdien aan wijsbegeerte en wetenschap goeddeels voorbij. (3)
Industrialisering met dreigende grondstoffenschaarste en min of meer desastreuze
milieuvervuiling, vormen van socialisme, communisme, beschamend (4) neo liberalisme misschien eerst doen er alsnog naar gissen.
Voorzeker schijnt dat in menige doorsnede van sociale geschiedenis het merendeel van vrij en minder vrij werkenden met een gelijkwaardig deel grond, toereikende scholing, goede wetgeving, een vergelijkenderwijs paradijselijk
bestaan niet onmogelijk ware.

1. Polis, de griekse stadsstaat, in de tekst volgens voetnoot vertaald als 'state', 'community' of 'society', aangehouden als polis op twee twijfelgevallen na, waar voor 'community' gemeenschap eerder dan gemeente ingevuld.
2. Zelfvoorzienend, zelfvoorziening voor 'self-sufficient', 'self-sufficiency' voor naar alle waarschijnlijkheid 'autarkès', 'autarkeia'.
2a. Vergl. het latere Oorsprong van de stad, nwsbrf zelfvoorziening 18.
3. Zie ook volgend 'Zelfvoorziening bij Aristoteles'.
4. Zogenaamd gelijke kansen te voorzien van zekere resultaten in de vorm van een basisinkomen voortvloeiend uit een basisbezit van natuurlijke en andere hulpbronnen. Te verdienen topinkomen niet meer dan bijvoorbeeld een vijfvoud (A-
ristoteles) ervan .
                                                                                                peter piscaer.

5. Meer Plato, nwsbrf 39.
Ook nwsbrf 15, Utop. verkenningen 1, vtnt 12.
----------------------------------------------------------------------------------------
                                     LANDGOEDWONEN IN WORDING

Omgeving Klazienaveen-Noord wordt multifunctioneel landgoed

KLAZIENAVEEN-NOORD.
Het landbouwbedrijf Maatschappij Klazienaveen heeft een nieuw bedrijfsplan laten opstellen waarbij het gehele grondgebied van de maatschappij als multifunctioneel landgoed zal worden ingericht. Hier is een bedrag meegemoeid van ruim 10
miljoen gulden.
Van de 900 hectare rondom de kern Klazienaveen-Noord zal ongeveer 300
hectare worden bebost. In het plan is tevens ruimte voor vestiging van een hoofdgebouw, zo'n 12-16 buitenplaatsen en een aantal eengezinswoningen voor
de autonorne groei van Klazienaveen-Noord.

In het dorp bestaat namelijk een flinke vraag om bouwkavels. De buitenplaatsen zijn voorzien langs het Scholtenskanaal en kenmerken zich door buitenaf wonen
in een prachtige omgeving. De autonome groei is voorzien in aansluiting op het historisch bebouwingslint. Verder zullen de grote gebieden aansluitend op het Oosterbos als bufferzone worden ingericht om natuurontwikkeling in het
Oosterbos optimale kansen te bieden.

Naast deze nieuwe functies voorziet het plan in traditionele akkerbouw op zo'n
100 hectare. Aanleiding voor het zoeken naar een nieuwe invulling en
gebruik van het grondgebied zijn de veranderingen die in de landbouwsector optreden ondermeer door de stijgende concurrentie. Met de ontwikkeling van een
landgoed wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid.

Om het landgoed te kunnen realiseren moet het huidige bestemmingsplan worden
gewijzigd. Begin september wordt met Plaatselijk Belang Klazienaveen-Noord een
bijeenkomst gehouden, waarin de plannen voor het toekomstig landgoed uitgebreid
worden toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst kan de plaatselijke bevolking, naast de wettelijk voorgeschreven inspraakregelingen, haar mening geven over het plan.

uit Perspectief, actueel weekblad voor Zuid Oost Drenthe, 13.8.98.
---

Aan het plan lijkt de discussienota ' Visie Stadslandschappen'  van het Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij (1995), waarin het merkwaardig idee om nieuwe landgoederen en buitenplaatsen te ontwikkelen, niet vreemd. (1)
Experimentele zelfvoorzienende bedrijfjes van ongeveer een kwart hectare per volwassene, leefbaarheid niet minder bevorderend, zijn in de planning uiteraard
nog niet opgenomen.
Toch zouden ze op buitenplaatsen van eender (democratis) oppervlak veel aan-
en afvoer besparen, goed zijn voor werkgelegenheid en , afhankelijk van kavelkosten, voor de Maatschappij.

1. zie Zelfvoorziening 4, Grond en zelfvoorziening.    pp.
Sproeien met de houtkachel
-----------------------------------------

Rond 1979 hebben we de knoop doorgehakt. We hebben ons van het aardgasnet laten afsluiten.
We gingen over op houtstook en dat bracht met zich mee dat de douche of badmogelijkheid aangepast moest worden. Met het uitgespaarde geld van het vastrecht kochten we flessengas. Zo konden we toch beschikken over enig comfort. De geiser verdween en werd vervangen door een waterketel van 10 ltr. Die
stond permanent op de houtkachel.  Voor het wassen van ons lichaam gebruikten
we een wasketel, waaruit we het kokend water in bad kiepten. In de zomer nam
de propaanfles de taak van de houtkachel over. Naast het bad had ik de fles aangesloten op een spin. Op de wasketel had ik een kraan gemonteerd zodat het
water direkt het bad in kon lopen. Later heb ik de spin onder het bad gezet om
het water op temperatuur te brengen. Alles bij elkaar veel water en veel gesjouw.
In de 12 ambachten verscheen een artikel over de mist en neveldouche, met bouwbeschrijving. Omdat de neveldouche zeer veel overeenkomst had met een oppompbare tuinsproeier schafte ik een Gloria aan. Deze is ook goed te gebruiken
in de tuin voor bv. brandnetelgier of bij de bouw voor het nathouden of -maken enz. De lange sproeistang gaf geen douchesensatie. Ook was de lengte een onoverkomelijk probleem. Gelukkig verkocht Gloria ook een kort gaffelvormig hulpstuk met 2 nevelmondjes. De te korte slang is vervangen door een langere gewapende slang van een luchtcompressor. Ik heb een houder voor de wand vervaardigd waar de sproeier, met ingeknepen handvat, in past. Zo heb je beide handen vrij als je wilt.

De sproeier gebruik ik nu al meer dan 10 jaar. De wasketel kon verdwijnen. De waterketel wordt nu met 5 ltr water gevuld. Als het water gaat zingen (niet later!) wordt de 5 ltr in het drukvat van de tuinsproeier gegoten. De pomp gebruik je om
er 3 atmosfeer druk op te zetten (=+/- de waterleidingdruk). Let op!  Als water er warmer ingaat dan de zingtemperatuur, klapt de kunststof pomp plat en dient
deze vervangen te worden. Dit is mij eenmaal overkomen.
Sproeien doe ik door eerst het lichaam te bevochtigen en in te zepen, haren te wassen en daarna het hele lichaam af te sproeien. Mensen met lang haar kunnen aan 5 ltr net wel of niet genoeg hebben. Gloria verkoopt 5 en 10 ltr exemplaren.
De temperatuur van de nevel wordt bepaalt door de temperatuur van het water en
de afstand van de nevelkoppen tot het lichaam.
Het weinige afvalwater is bij afwezigheid van een afvoer makkelijk op te vangen. Ook kan regenwater gebruikt worden of kunnen er kruiden, bloemen etc. aan het water worden toegevoegd. Als het erg warm is, is het heerlijk om buiten te douchen, uhhh ik bedoel: sproeien. Na verloop van tijd moet het rubbertje van de pomp vervangen worden. Daarom is het van belang een merksproeien te kopen,
je blijft dan gegarandeerd van reserveonderdelen.

Theo Mohaupt


Biool
--------

Vooral de aantrekkelijkheid voor muggen van het waterplantenbassin waarop een septic tank loost zou met onderdegrondse afvalwaterzuivering-aan-huis zijn onder- vangen.
Ertoe slechts een licht aflopende pijp van goede lengte, dikte en perforatie op zwart en grijs water uitlaat aan te sluiten.
Toepasselijke beplanting erlangs, met ontstoppingsfaciliteit rekening te houden.


Gelet op wetgeving betreffende bodemverontreiniging lijkt te kunnen worden volge- houden dat bij milieuvriendelijke input en adequate beplanting geen bodemveront- reiniging van betekenis optreed. Milieuonvriendelijke output aan de begroeiing of anderszins af te lezen en op enigerlei wijze te sanctioneren.

Werkt de wetgeving niet mee en of wil men het water anders dan als vruchtensap, berkenwater, ..., recyclen, dan kan een bodem van klei, beton, kunststof, ..., on- der de pijp worden gelegd, zodat bij toereikende lengte, vulling en vegetatie
redelijk schoon water kan worden geput.    pp.


Mededelingen
--------------------
Zelfvoorziening 8 per november.
Terrasflat, zelfvoorziening bij Aristoteles, raapzaadolielicht, bladverslag, ... .
Copij per eenzijdig A5 gaarne voor eind october.


--------------------------------------------
Uitgave: Studio zelfvoorziening, ... .
Copij: per eenzijdig a5. Advertenties: f 1.00 per regelruimte, abonnees 4 r. gratis. Prijs: f 3.00, zes vooruit 15.00, vijf ineen 10.00 .

=================================================== 
schaalaanduidingen bij benadering
                                                                                                 
^